eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnejOgłoszenie z dnia 2021-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki
i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki
i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d42afd2-5d98-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00316605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002340/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
- miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /ugblaszki/SkrytkaESP,
-poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@blaszki.pl.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 11.3.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
11.3.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Gmina Błaszki reprezentowana przez Burmistrza Błaszek z siedzibą Błaszki Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH u ADO Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: iod@blaszki.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak RIZ.271.16.21 pn. ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki I utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierzat wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)


ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176 t.j. ) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
OKRES ARCHIWIZACJI Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
INNE obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.16.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności posługiwanie się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia wyłapywanym zwierzętom. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska.
2) Zapewnienie miejsca w schronisku do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach,
3) Zapewnienie wyżywienia bezdomnym zwierzętom w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji wody pitnej i żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującymi w tej materii zasadami.
4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej,
5) Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt,
6) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt i przekazywania jej Zamawiającemu na koniec miesiąca wraz z fakturą lub na każde żądanie pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
7) Poszukiwanie i pozyskiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu gminy Błaszki,
8) Odbiór i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt zwierzętom domowym czasowo odebranym właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza, zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
9) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania utylizacji padłych zwierząt lub ich części, które w ramach realizacji zamówienia przebywały w schronisku Wykonawcy lub posiadania aktualnej umowy na odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych lub ich części z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
10) Na dzień 31 października 2021 r. Zamawiający ma pod swoją opieką 61 szt. bezdomnych zwierząt. W okresie ostatnich 12 miesięcy tj. od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. z terenu gminy Błaszki wyłapano 51 szt. bezdomnych psów,
11) 5.4. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem określonym w ust. 5.1, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę, tj. czynności:
1) wyłapywanie i transport psów/kotów
2) weterynaryjne (lekarz weterynarii),
3) czynności karmienia zwierząt, sprzątania oraz wyprowadzania zwierząt na spacer (nie dotyczy wolontariuszy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) najniższa cena za hotelowanie zwierzęcia na dobę H - maksymalna ilość punktów do uzyskania za najniższą cenę: 60 pkt
2) najniższa cena za odłowienie zwierzęcia O - maksymalna ilość punktów do uzyskania za najniższą cenę: 5 pkt
3) akceptacja prowadzenia akcji adopcyjnych (minimum 2 razy w okresie trwania umowy) podczas dużych imprez plenerowych, przeprowadzenie w większości placówek oświatowych (minimum 4 w okresie trwania umowy) na terenie gminy Błaszki, akcji edukacyjnych polegających na pokazie zwierząt przeznaczonych do adopcji oraz zapoznaniu dzieci i młodzieży z problemem bezdomności zwierząt i jego zapobieganiem IE - ilość punktów do uzyskania za akceptację warunków: 5 pkt
4) przeprowadzenie minimum 60 adopcji psów będących na utrzymaniu Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem przeprowadzenia minimum 30 adopcji w ciągu pierwszych 12 m-cy i kolejnych 30 adopcji w następnych miesiącach. (Zapis obowiązuje w przypadku oświadczenia Wykonawcy w ofercie, że w trakcie obowiązywania umowy zobowiązuje się on do przeprowadzenia minimum 60 adopcji psów) A –25 pkt.
5) umożliwienie wolontariuszom wyprowadzanie zwierząt poza teren schroniska przynajmniej raz w miesiącu S – 5 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za odłowienie bezdomnych zwierząt

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Akceptacja czynności informacyjno-edukacyjno-adopcyjnych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeprowadzenie adopcji minimum 60

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyprowadzenie zwierząt poza teren schroniska

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu spełniania niniejszego warunku posiadał:
1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług
2) aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwe organy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
3) aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego
4) aktualne zezwolenie dla przewoźnika wydane na podst. art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w zakresie transportu psów.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykazał, że wykonał należycie co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 200 000,00 zł każda, której zakresem była ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, polegająca na prowadzeniu schroniska dla psów i kotów, która obejmowała swym zakresem, co najmniej wyłapywanie, opiekę, pomoc, sterylizację, kastrację i adopcję bezdomnych zwierząt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę wykonawcy składa się:
- formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp – przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika ze złożonych dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik.
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy,
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) – jeżeli dotyczy
- W przypadku, o którym mowa w pkt 8.3.2., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) -jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
14.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7.
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
14.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
14.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Błaszkach
nr konta: 20 9245 0002 0000 0202 2000 0090
14.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
14.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
14.7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14.8. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
14.9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy ( wg załącznika nr 5 do SWZ).
8.2.4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) i art. 109 ust. 4) ustawy Pzp musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.