eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnejOgłoszenie z dnia 2022-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki
i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki
i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d42afd2-5d98-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002340/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Błaszki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00316605/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.16.21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności posługiwanie się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia wyłapywanym zwierzętom. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska.
2) Zapewnienie miejsca w schronisku do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach,
3) Zapewnienie wyżywienia bezdomnym zwierzętom w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji wody pitnej i żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującymi w tej materii zasadami.
4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej,
5) Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt,
6) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt i przekazywania jej Zamawiającemu na koniec miesiąca wraz z fakturą lub na każde żądanie pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
7) Poszukiwanie i pozyskiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu gminy Błaszki,
8) Odbiór i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt zwierzętom domowym czasowo odebranym właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza, zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
9) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania utylizacji padłych zwierząt lub ich części, które w ramach realizacji zamówienia przebywały w schronisku Wykonawcy lub posiadania aktualnej umowy na odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych lub ich części z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
10) Na dzień 31 października 2021 r. Zamawiający ma pod swoją opieką 61 szt. bezdomnych zwierząt. W okresie ostatnich 12 miesięcy tj. od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. z terenu gminy Błaszki wyłapano 51 szt. bezdomnych psów,
11) 5.4. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem określonym w ust. 5.1, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę, tj. czynności:
1) wyłapywanie i transport psów/kotów
2) weterynaryjne (lekarz weterynarii),
3) czynności karmienia zwierząt, sprzątania oraz wyprowadzania zwierząt na spacer (nie dotyczy wolontariuszy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

98380000-0 - Usługi psiarni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
Zamawiający implementując wymóg ustawowy – zawarł w SWZ wymóg sporządzenia oferty i podpisania ( pod rygorem nieważności) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W toku badania oferty, Zamawiający stwierdził, że ani formularz oferty ani żaden z załączonych do oferty dokumentów nie został opatrzony wymaganym rodzajem podpisu. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
Ponadto Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta podlega zatem odrzuceniu również na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.