eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuryłówka › Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka



Ogłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURYŁÓWKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Kuryłówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kuryłówka 527

1.5.2.) Miejscowość: Kuryłówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-303

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (17) 243 80 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 (17) 243 80 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kurylowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.kurylowka.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b708b14f-f1fe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001555/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach i zadrzewieniach gminnych w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217947/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.91.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka i dotyczy prac związanych z hodowlą lasu jego ochroną oraz pozyskaniem drewna. Zakres obejmuje zakresy i wielkości wskazane w zestawieniu.
Całość podzielona na dwie części ze względu na specyfikę usług, jednak obie tworzy jednolite zadanie
i będzie wykonywane równocześnie w przeciągu okresu trwania umowy.
1.2. Prace z zakresu hodowli lasu tj.
1.2.1. Zalesienia (odnowienia, poprawki i uzupełnienia) – zakres prac do wykonania 11 ha.
Odnowienie polega na sadzeniu sadzonek na terenie leśnym w miejscu wycięcia drzewostanu (zręby zupełne). Poprawki- poprawienie nasadzeń z ubiegłego roku. Uzupełnienie – dolesienie luk w drzewostanie.
1.2.2. Transport i rozwożenie sadzonek do dołów. Przywiezienie sadzonek ze szkółki i rozwiezienie na powierzchnie do nasadzeń.
1.2.3. Pielęgnacja upraw leśnych – 20 ha.
Wykaszanie chwastów kosą ręczną lub spalinową w uprawach leśnych (uprawy 2-5 lat)
1.2.4. Czyszczenie wczesne – 8 ha.
Usuwanie drzew chorych i wadliwych w uprawach leśnych ( 5-8 lat ) poprzez przecięcie tasakiem lub piłą spalinową.
1.2.5. Orka pod zalesienia – 7 ha.
Wyoranie bruzd pługiem leśnym w pasach na zrębach zupełnych oraz powstałych lukach.
1.2.6. Inne prace ręczne z zakresu hodowli i ochrony lasu – 400 godzin.
Prace związane z przygotowaniem sadzonek do nasadzeń ( załadunek, rozładunek, dołowanie sadzonek, kopanie dołów do przechowywania sadzonek). Prace związane z poprawą ręczną źle wyoranych bruzd na zrębach, wykonaniem „talerzy” w poprawkach i miejscach do nasadzeń nie wyoranych, wykonaniem „kopców” lub „kopczyków” w miejscach podmokłych wykonywanych nasadzeń.
Wykładanie pułapek na szeliniaka sosnowca, jesienne poszukiwanie szkodników sosny. Poprawa nawierzchni dróg leśnych, rewitalizacja linii oddziałowych.
1.2.7. Odnowienia pasów przeciwpożarowych- 10 godzin.
Poprawa pasów przeciwpożarowych pługiem leśnym lub brona talerzową usytuowanych wzdłuż dróg publicznych oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych zagrożonych pożarem.
1.2.8. Inne prace wykonywane ciągnikiem związane z gospodarką leśną – 120 godzin.
W razie potrzeby- ściąganie drzew z dróg publicznych ( wycinka przy drogach). Ściąganie drzew niebezpiecznych ( zawieszonych i złamanych po złomach i wykrotach). Podwóz drewna stosowego, przeciąganie drzew, ściąganie drzew pochylonych podczas ścinki przy ochronie odnowień naturalnych
i upraw z lat ubiegłych.
1.2.9. Melioracje agrotechniczne – 4 ha.
Wycinanie i usuwanie drzewek i krzewinek na powierzchniach przeznaczonych do nasadzeń oraz ich spalenie.
1.2.10. Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych na całej powierzchni – rozdrabnianie pozostałości pozazrębowych oraz krzewów, krzewinek i drzewek przy pomocy rozdrabniania lub przez rozdrobnienie i wymieszanie z glebą do 10 cm – 1 ha.
Rozdrabnianie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki).
W przypadku wykonywania powyższych czynności pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30cm.
1.2.11. Grodzenie drzewek w 3- paliki /1,5tys./ha/ z wyrobieniem palików o długości 170 cm – 1 ha.
Wykonanie palików i ogrodzenie sadzonek celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami ze strony jeleni i saren.
1.3. Prace dotyczące pozyskania drewna tj.
1.3.1. Surowiec tartaczny i stemple budowlane – 4.000,00 m3
1.3.2. Wałki opałowe i użytkowe – 800 m3
Ścinka drzew, okrzesanie oraz wyrobienie drewna dłużycowego oraz wycięcie wałków z drzew nie spełniających norm drewna wielkowymiarowego.
1.3.3.Żerdzie – 30 m3
1.3.4.Zrywka drewna – 3.000 m3.
Wywiezienie drewna z miejsc trudno dostępnych oraz zrywka drewna dla potrzeb kupującego.
1.4. UWAGA: W trakcie roku z prac mogą być wyłączone: pielęgnacja upraw leśnych oraz czyszczenie wczesne.
2. Warunki wykonania i realizacji zadania.
2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru pełnego zakresu usługi zawarte są w niniejszej SWZ. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację a niezbędne do właściwej realizacji, muszą być wliczone do oferty a wykonawca wycenić je musi samodzielnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III SWZ.
2.2. Każdy z wykonawców powinien (nie jest to obowiązkowe) zapoznać się z miejscem realizacji zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
2.3. Wykonanie i finansowanie zadania będzie następowało sukcesywnie w trakcie okresu jego realizacji.
2.4. Realizacja zamówienia nie może powodować uszkodzeń drzew stojących. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i nie zaśmiecania powierzchni na której wykonywana jest usługa oraz przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i następnymi Kodeksu pracy.
2.5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
2.6. Stosowanie olejów biodegradowalnych do smarowania łańcuchów pilarek tnących o biodegradalności nie gorszej niż 60%.
3. Szczegóły w dziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 389916 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 389916 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 389916 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Karol Koperda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161567271

7.3.4) Miejscowość: Brzyska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-304

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 389916 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.