eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Zwierzyniec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950015115

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul.Zamojska 6

1.4.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 84 687 20 19

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315328

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00290194/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
3

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
3

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.3. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.4. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.5. Liczba ofert odrzuconych (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
2

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.6. Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
490671,60

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Kod waluty (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
490671,60

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Kod waluty (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
490671,60

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Kod waluty (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową (Informacje o ofertach dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
4

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.1. Liczba ofert wariantowych (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.1. Liczba ofert dodatkowych (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
4

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.3. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.4. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.5. Liczba ofert odrzuconych (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
2

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.6. Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
197513,40

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Kod waluty (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
240219,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Kod waluty (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
197513,40

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Kod waluty (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową (Informacje o ofertach dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Budgar Leżak Aneta

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - ulica (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Dąbrowa Tomaszowska 2

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Tomaszów Lubelski

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.5. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kod pocztowy (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
22-600

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.6. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - województwo (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
lubelskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4 Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zakład Inżynierii Leśnej Monika Momot-Malec, Krzysztof Malec s.c.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - ulica (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Zamojska 104

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Biłgoraj

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.5. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kod pocztowy (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
23-400

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.6. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - województwo (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
lubelskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4 Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Mikro przedsiębiorca

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
9211810901

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Mikro przedsiębiorca

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
9181416498

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy (Informacje dotyczące umowy dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
2021-11-16

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej (Informacje dotyczące umowy dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
490671,60

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Kod waluty (Informacje dotyczące umowy dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy (Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
2021-11-18

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej (Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
197513,40

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Kod waluty (Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Informacje dotyczące umowy dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Informacje dotyczące umowy dla części nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
1

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.