eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 r.Ogłoszenie z dnia 2021-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Zwierzyniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950015115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Zamojska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 687 20 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zwierzyniec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c300c5f-16bd-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00182752/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 530295,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. W zakres prac wchodzi mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, odtworzenie nawierzchni poprzez rozścielenie kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm (gat. I) o grubości 12 cm po zagęszczeniu, a następnie ułożeniu warstwy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm (gat. I) o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Łączna grubość nawierzchni to 20 cm. Roboty zostaną wykonane w miejscach wskazanych przez leśniczego lub podleśniczego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 409374,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. W zakres prac wchodzi mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, odtworzenie nawierzchni poprzez rozścielenie kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm (gat. I) o grubości 12 cm po zagęszczeniu, a następnie ułożeniu warstwy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm (gat. I) o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Łączna grubość nawierzchni to 20 cm. Roboty zostaną wykonane w miejscach wskazanych przez leśniczego lub podleśniczego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 197470 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.