eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7962932928

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadków 9

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 511 232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.orzechowska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://42blsz.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/42blsz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a20ee8c4-1a08-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303886/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 25/TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testera rezystancji izolacji Fluke 1550C FC lub równoważnego* - 1 szt.
Kryteria podstawowe:
1. Wytwarzane napięcie testowe: min. 500 V
2. Ochrona przed przeciążeniem wejścia: 1000 V
3. Zasilanie: akumulatorowe, wejście do ładowania: 85 V do 250 V, 50/60Hz
4. Zgodność z normami bezpieczeństwa:
- IEC 61010-1: Kategoria przepięcia II, stopień zanieczyszczenia 2
- IEC 61010-2-030: pomiary 600 V CAT IV, 1000 V CAT III
- IEC 61557-1, IEC 61557-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 24108,93 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego automatycznego testera MPS43B lub równoważnego* - 1 szt.
Kryteria podstawowe:
1. Port ciśnienia statycznego:
- minimalny zakres ciśnienia statycznego: 91 ÷ 1090 hPa (-2000 ÷ 55000 ft)
- minimalny zakres prędkości pionowej : 0 ÷ 6000 ft/min
2. Port ciśnienia całkowitego:
- minimalny zakres ciśnienia całkowitego: 0 ÷ 581 hPa (0 ÷ 550 kts)
- zwiększona dokładność dla zakresu: 5 ÷ 200 kts
3. Port podciśnienia pomocniczego dla adapterów.
4. Płynna regulacja zadawanych wielkości.
5. Możliwość prezentowania zadawanych wielkości w różnych jednostkach:
Pa, hPa, inHg, inH2O, mmHg, ft, m, kts, km/h, ft/min, m/s.
6. Możliwość definiowania własnych procedur sprawdzania:
- minimum 20 procedur
- minimum 25 kroków w procedurze
7. Automatyczna kontrola szczelności.
8. Przełączanie pomiędzy prędkością IAS i TAS (z korekcją temperatury dla
TAS).
9. Korekcja przesunięcia wysokości.
10. Zewnętrzne urządzenie sterujące z wyświetlaczem oraz przewodem minimum 3 m.
11. Zasilanie:
- Zewnętrzne 18 ÷ 30 V DC z przewodem minimum 3 m
- Zewnętrzne 90 ÷ 240 V AC 50 ÷ 400 Hz z przewodem minimum 2 m
zakończonym wtyczką Schuko
- Wewnętrzne – akumulator minimum 1 godzina działania
12. Działanie w minimalnym zakresie temperatury: -5 ÷ 50oC.
13. Urządzenie zabudowane w walizce bryzgo- i wstrząso- odpornej zgodnej z
CE, wyposażonej w uchwyt transportowy.
14. Oprogramowanie producenta na PC (np. ADWIN dla MPS43B) z kablem
USB łączącym urządzenie z PC minimum 2 m.
15. Wąż PVC ¼ ‘’ (różne złącza dla poszczególnych ciśnień) dla:
- ciśnienia statycznego – czerwony 10 m
- ciśnienia całkowitego – niebieski 10 m
- podciśnienia pomocniczego – przezroczysty 10 m
16. Zestaw adapterów (różne złącza dla poszczególnych ciśnień) dla:
- rurki PWD-6M – ciśnienie całkowite i statyczne
- rurki PWD-5 – ciśnienie całkowite
- odbiornika przeciągnięcia LUN 1155-7 – ciśnienie całkowite (mocowanie
z wykorzystaniem podciśnienia pomocniczego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 83481,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do wyważania śmigieł MicroVib II (w konfiguracji do samolotów jednosilnikowych) lub równoważnego* - 1 szt.
Kryteria podstawowe:
1. Możliwość wykonywania dynamicznego wyważania śmigieł samolotów jednosilnikowych i dwusilnikowych.
2. Zestaw ukompletowany w przewody i czujniki wibracji w ilości do pracy na jednym silniku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 60974,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia w/w postępowanie, ponieważ
nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia w/w postępowanie, ponieważ
nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.