eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ.Ogłoszenie z dnia 2022-08-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.2.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Praga-Północ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kłopotowskiego 15

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-708

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 443-80-(48 lub 49)

1.4.8.) Numer faksu: 22 443-81-86

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ppn.zampubl@um.warszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314767

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00294562/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
I. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
II. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących:
a) Doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.
b) Potencjału technicznego Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5 placówkami pocztowymi nadawczo-odbiorczymi:
- znajdującymi się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
- w których głównym rodzajem prowadzonej działalności są usługi pocztowe,
- czynnymi co najmniej przez 8 godzin dziennie, minimum do godz. 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
- zlokalizowanych wewnątrz lokali (do których możliwe będzie wejście klienta z zewnątrz),
- które spełniają minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),
- które są oznakowane w sposób widoczny (szyldem) z nazwą lub logo Wykonawcy (operatora pocztowego) umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na placówkę pocztową lub punkt odbioru,
- gdzie każdy punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, posiada wyodrębnione stanowisko obsługi klientów jedynie w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
I. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
II. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących:
a) Doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.
b) Potencjału technicznego Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5 placówkami pocztowymi nadawczo-odbiorczymi:
- znajdującymi się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
- w których głównym rodzajem prowadzonej działalności są usługi pocztowe,
- czynnymi codziennie, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym dwa razy w tygodniu minimum do godziny 18:00.
- zlokalizowanych wewnątrz lokali (do których możliwe będzie wejście klienta z zewnątrz),
- które spełniają minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),
- które są oznakowane w sposób widoczny (szyldem) z nazwą lub logo Wykonawcy (operatora pocztowego) umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na placówkę pocztową lub punkt odbioru,
- gdzie każdy punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, posiada wyodrębnione stanowisko obsługi klientów jedynie w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-23 13:00

Po zmianie:
2022-08-26 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-23 14:00

Po zmianie:
2022-08-26 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-21

Po zmianie:
2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.