eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ.Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kłopotowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-708

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443-80-(48 lub 49)

1.5.8.) Numer faksu: 22 443-81-86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppn.zampubl@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab39ddd7-1324-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017305/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

Wszelkie wytyczne w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniu znajdują się w rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VII-WZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przez Wykonawcę nadawanych przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych, przemieszczaniu i doręczeniu ich do adresata na obszarze całego kraju oraz poza granicami RP, dokonywanie zwrotów do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych do adresata a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
I. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
II. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących:
a) Doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.
b) Potencjału technicznego Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5 placówkami pocztowymi nadawczo-odbiorczymi:
- znajdującymi się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
- w których głównym rodzajem prowadzonej działalności są usługi pocztowe,
- czynnymi co najmniej przez 8 godzin dziennie, minimum do godz. 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
- zlokalizowanych wewnątrz lokali (do których możliwe będzie wejście klienta z zewnątrz),
- które spełniają minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),
- które są oznakowane w sposób widoczny (szyldem) z nazwą lub logo Wykonawcy (operatora pocztowego) umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na placówkę pocztową lub punkt odbioru,
- gdzie każdy punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, posiada wyodrębnione stanowisko obsługi klientów jedynie w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - Załącznik Nr 7. Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
- podmiot trzeci na potencjał którego powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 8 do SWZ
c) wykazu placówek pocztowych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik Nr 9 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz cenowy – Załącznik nr 1b do SWZ (Formularz cenowy stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu. Wykonawca zobligowany jest do złożenia Formularza cenowego wraz z ofertą.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
-Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik Nr 4do SWZ)
-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ).
Oświadczenie składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) - (Załącznik nr 3 do SWZ).
Oświadczenie składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
3) W przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć:
- zobowiązanie podmiotu trzeciego o treści zgodnej z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2.
Oświadczenie składa podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) – Załącznik nr 3 do SWZ
4) Pełnomocnictwo/-a (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SWZ)
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 12 SWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 11 SWZ- Załącznik nr 2 do SWZ , składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) – Załącznik Nr 3 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Pełnomocnictwo.
Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego dostępna pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.