eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w ŁebieOgłoszenie z dnia 2023-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.5.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/leba

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f6552cb-0142-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00314080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032975/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245876

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.14.2023.IM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4137015,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku
Neptun w Łebie.
2. Prace należy wykonać na podstawie:
- dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa zejścia na plażę nr 2 w Łebie”
z uwzględnieniem projektu zamiennego, wykonanych przez NAVPRO Sp. z o. o., ul. Myśliwska
21/6, 80-126 Gdańsk
- dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa dojścia do zejścia na plażę nr 2 w Łebie”,
wykonanej przez NAVPRO Sp. z o. o., ul. Myśliwska 21/6, 80-126 Gdańsk
- opracowania projektu zieleni dot. zagospodarowania terenu przy ul. Sosnowej (w obrębie
dojścia do zejścia nr 2), wykonanego przez Studio Projektowania Ogrodów A2, ul. Komuny
Paryskiej 35C, 84-300 Lębork
Powyższe dokumentacje stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SWZ
3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej
budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8
SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis
przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania inwestycyjnego.
W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone
ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi
stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań
równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu
innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom
i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich
nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej.
Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym
w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte
w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.
Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku
korzystania z przyłączy Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót
zamontować własne liczniki na każdym punkcie poboru wody oraz energii elektrycznej,
udokumentować ich odczyt oraz przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być
wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki
drogowej, płytek, oznakowania drogowego. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał
protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. Przed utylizacją jakiegokolwiek materiału
rozbiórkowego należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem, czy nie jest on potrzebny do
ponownego wykorzystania.
Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży hydrotechnicznej oraz
kierowników robót we właściwych branżach.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia i montażu (w tym wykonania w ramach zamówienia przyłączy do obiektu: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego) i uruchomienia dwóch
toalet automatycznych 3 stanowiskowych o wym. ok. 4,4 x 2,2m każda (obiekt zgodny z
wytycznymi zwartymi w załączniku nr do 12 do SWZ).
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia, montażu (w tym wykonania w ramach zamówienia
przyłączy do obiektu: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego) i uruchomienia trzech
modułów - obiektów kontenerowych o funkcji usługowej o powierzchni użytkowej ok. 16m2 każdy
(obiekt zgodny z wytycznymi zwartymi w załączniku nr do 12 do SWZ).
Wykonawca ma obowiązek montażu urządzeń pomiarowych na każdym przyłączu (elektrycznym,
wodociągowym, kanalizacji sanitarnym) dla każdego obiektu zamontowanego w ramach zadania.
Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i
uzgodnień, które utraciły lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie
właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.
Wykonawca w zakresie zadania wykona własnym kosztem i staraniem czynności polegające na
wykonaniu niezbędnych opracowań, uzgodnieniu i wykonaniu robót budowlanych mających na
celu doprowadzenie do usunięcia kolizji planowanego zamierzenia budowlanego z istniejącą
infrastrukturą elektroenergetyczną będącą własnością Energa Operator S.A. (należy m.in.
ponownie uzyskać uzgodnienie koncepcji projektowej).
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszelkie czynności wynikające z wydanych
decyzji, uzgodnień, pozwoleń związanych w wykonywanymi w ramach przedmiotu zamówienia
robotami budowlanymi (np. wycinka drzew, usunięcie kolizji z infrastrukturą Energa Operator S.A., Orange Polska S.A.).
Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót,
zajęciem terenu na czas trwania robót, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający informuje, iż w ramach zadania Wykonawca ma obowiązek dokonania rozbiórki
obiektów znajdujących się w zakresie opracowania (zgodnie z PZT projektu pierwotnego z 2017r.)
i utylizacji powstałych odpadów zgodnie z zapisami umowy.
Zmianie ulega lokalizacja i parametry przepompowni ścieków sanitarnych – przepompownie należy
zlokalizować w obrębie placu utwardzonego (parametry przepompowni zgodnie z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 12 do SWZ).
Wykonawca ma obowiązek wymiary studni kanalizacji sanitarnej na studnię systemową Φ400
(lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 13).
Wykonawca ma obowiązek wykonania barierek zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.
Wykonawca ma obowiązek wykonania przyłączy wod.-kan. oraz dodatkowej skrzynki zasilającej
(1 skrzynka na 2 gniazda - każde gniazdo 3-fazowe) zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ.
Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji wodociągowej w obrębie zadania z rur
min. φ63, natomiast instalację kanalizacji sanitarnej w rur min. φ160 o spadku ok. 2% w kierunku
przepompowni ścieków sanitarnych (pozostałe parametry instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej bez zmian).
Wykonawca ma obowiązek obsadzić teren płaski za murem wzdłuż dojścia do zejścia trawami
gatunku trzcinnik ostrokwiatowy (120szt.), ostnicą cieniutka (120szt.) oraz kosodrzewiną (50szt.).
Roślinność o wysokości min. 25cm każda.
Wykonawca ma obowiązek dostawy i montażu (wraz z układem pomiarowym) zdroju wody pitnej
zgodnego ze wzorem w załączniku nr 8 do SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli
są już znani.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi

robotami nawierzchniowymi związanymi z układaniem nawierzchni betonowych,

budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz usuwaniem kolizji na
sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz studniach w tym na
sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

pracami montażu obiektów małej architektury,

pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji

pracami wykończeniowymi,

pracami związanymi z nasadzeniami zieleni.
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6217326,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6217326,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6217326,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-MAG Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366738989

7.3.3) Ulica: Kartuska 46

7.3.4) Miejscowość: Chmielno

7.3.5) Kod pocztowy: 83-333

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6217326,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.