eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w ŁebieOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.5.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f6552cb-0142-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032975/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na
platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
iwona.mielewczyk@leba.eu.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: iwona.mielewczyk@leba.eu. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łebie, ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 598661510;
2.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łebie jest Pan Radosław Czyżewski, kontakt: adres e-mail:
radoslaw.czyzewski@leba.eu, telefon 59 8661 510 wew. 44;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8.
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.14.2023.IM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4137015,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku
Neptun w Łebie.
2. Prace należy wykonać na podstawie:
- dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa zejścia na plażę nr 2 w Łebie”
z uwzględnieniem projektu zamiennego, wykonanych przez NAVPRO Sp. z o. o., ul. Myśliwska
21/6, 80-126 Gdańsk
- dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa dojścia do zejścia na plażę nr 2 w Łebie”,
wykonanej przez NAVPRO Sp. z o. o., ul. Myśliwska 21/6, 80-126 Gdańsk
- opracowania projektu zieleni dot. zagospodarowania terenu przy ul. Sosnowej (w obrębie
dojścia do zejścia nr 2), wykonanego przez Studio Projektowania Ogrodów A2, ul. Komuny
Paryskiej 35C, 84-300 Lębork
Powyższe dokumentacje stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SWZ
3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej
budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8
SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis
przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania inwestycyjnego.
W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone
ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi
stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań
równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu
innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom
i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich
nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej.
Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym
w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte
w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.
Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku
korzystania z przyłączy Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót
zamontować własne liczniki na każdym punkcie poboru wody oraz energii elektrycznej,
udokumentować ich odczyt oraz przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być
wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki
drogowej, płytek, oznakowania drogowego. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał
protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. Przed utylizacją jakiegokolwiek materiału
rozbiórkowego należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem, czy nie jest on potrzebny do
ponownego wykorzystania.
Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży hydrotechnicznej oraz
kierowników robót we właściwych branżach.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia i montażu (w tym wykonania w ramach zamówienia przyłączy do obiektu: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego) i uruchomienia dwóch
toalet automatycznych 3 stanowiskowych o wym. ok. 4,4 x 2,2m każda (obiekt zgodny z
wytycznymi zwartymi w załączniku nr do 12 do SWZ).
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia, montażu (w tym wykonania w ramach zamówienia
przyłączy do obiektu: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego) i uruchomienia trzech
modułów - obiektów kontenerowych o funkcji usługowej o powierzchni użytkowej ok. 16m2 każdy
(obiekt zgodny z wytycznymi zwartymi w załączniku nr do 12 do SWZ).
Wykonawca ma obowiązek montażu urządzeń pomiarowych na każdym przyłączu (elektrycznym,
wodociągowym, kanalizacji sanitarnym) dla każdego obiektu zamontowanego w ramach zadania.
Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i
uzgodnień, które utraciły lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie
właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.
Wykonawca w zakresie zadania wykona własnym kosztem i staraniem czynności polegające na
wykonaniu niezbędnych opracowań, uzgodnieniu i wykonaniu robót budowlanych mających na
celu doprowadzenie do usunięcia kolizji planowanego zamierzenia budowlanego z istniejącą
infrastrukturą elektroenergetyczną będącą własnością Energa Operator S.A. (należy m.in.
ponownie uzyskać uzgodnienie koncepcji projektowej).
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszelkie czynności wynikające z wydanych
decyzji, uzgodnień, pozwoleń związanych w wykonywanymi w ramach przedmiotu zamówienia
robotami budowlanymi (np. wycinka drzew, usunięcie kolizji z infrastrukturą Energa Operator S.A., Orange Polska S.A.).
Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót,
zajęciem terenu na czas trwania robót, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający informuje, iż w ramach zadania Wykonawca ma obowiązek dokonania rozbiórki
obiektów znajdujących się w zakresie opracowania (zgodnie z PZT projektu pierwotnego z 2017r.)
i utylizacji powstałych odpadów zgodnie z zapisami umowy.
Zmianie ulega lokalizacja i parametry przepompowni ścieków sanitarnych – przepompownie należy
zlokalizować w obrębie placu utwardzonego (parametry przepompowni zgodnie z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 12 do SWZ).
Wykonawca ma obowiązek wymiary studni kanalizacji sanitarnej na studnię systemową Φ400
(lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 13).
Wykonawca ma obowiązek wykonania barierek zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.
Wykonawca ma obowiązek wykonania przyłączy wod.-kan. oraz dodatkowej skrzynki zasilającej
(1 skrzynka na 2 gniazda - każde gniazdo 3-fazowe) zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ.
Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji wodociągowej w obrębie zadania z rur
min. φ63, natomiast instalację kanalizacji sanitarnej w rur min. φ160 o spadku ok. 2% w kierunku
przepompowni ścieków sanitarnych (pozostałe parametry instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej bez zmian).
Wykonawca ma obowiązek obsadzić teren płaski za murem wzdłuż dojścia do zejścia trawami
gatunku trzcinnik ostrokwiatowy (120szt.), ostnicą cieniutka (120szt.) oraz kosodrzewiną (50szt.).
Roślinność o wysokości min. 25cm każda.
Wykonawca ma obowiązek dostawy i montażu (wraz z układem pomiarowym) zdroju wody pitnej
zgodnego ze wzorem w załączniku nr 8 do SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli
są już znani.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi

robotami nawierzchniowymi związanymi z układaniem nawierzchni betonowych,

budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz usuwaniem kolizji na
sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz studniach w tym na
sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

pracami montażu obiektów małej architektury,

pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji

pracami wykończeniowymi,

pracami związanymi z nasadzeniami zieleni.
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia:
podobne roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego o kodach CPV
określonych w tym zamówieniu. Wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia
podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami
dotyczącymi zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty – 60%
2) okres gwarancji – 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania
trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pomija się, powyżej i równe 5 zaokrągla się w górę) wg poniższego wzoru:
C= (Cmin/Cx) x 60 pkt.
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium ceny oferty brutto w PLN;
Cmin - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cx – cena brutto w PLN badanej oferty.
2) Punkty w kryterium okres gwarancji, zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji – maksymalnie 40 pkt. (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące)
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 84 miesiące. W przypadku,
gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z
treścią SWZ i zostanie odrzucona, w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze nic w tym kryterium oceny, Zamawiający przyjmie do
obliczeń wartość minimalną gwarancji, tj. 36 miesięcy.X =(ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty - 36) / (84 - 36)x
40 pkt.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych
ofert na podstawie poniższego wzoru:
E = C + X
gdzie:
E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,
C – liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto w PLN,
X – liczba punktów w kryterium okres gwarancji,
4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy
trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 ustawy pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa
miliony złotych), która w swoim zakresie miała budowę lub przebudowę morskiej budowli
hydrotechnicznej (należy przez to rozumieć: budowę w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.; budowlę
hydrotechniczną w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2007
nr 86 poz. 579).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa
miliony złotych), która w swoim zakresie miała budowę lub przebudowę morskiej budowli
hydrotechnicznej (należy przez to rozumieć: budowę w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.; budowlę
hydrotechniczną w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2007
nr 86 poz. 579).
- z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu - załącznik nr 5 do SWZ);
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w
zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
3. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
4. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowią załączniki
nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
powyżej - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej –
załącznik nr 10 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy w zakresie ceny - zmiana: • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, • wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej • zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, • ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
Zmiany te będą mogły być wprowadzone, jeśli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa powyżej wyniesie minimum 10%.
2. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji:
a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy;
c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych;
d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są
przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające
wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej,
przez Stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez
właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, i jeśli wystąpienie siły
wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe wykonywanie robót i termin ich wykonania to termin wykonania umowy
zostanie przedłużony o czas jej trwania;
e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót budowlanych zgodnie ze
sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów
lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.;
h) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które maja wpływ na termin wykonania
przedmiotu umowy;
i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
k) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania kluczowych robót z uwagi na
brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9 niniejszej umowy;
m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej
wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed zawarciem umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.