eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn. "CUS DLA WSZYSTKICH"Ogłoszenie z dnia 2022-08-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Górnie

1.3.) Oddział zamawiającego: CUS w Górnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290755647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łysicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cusgorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorno.naszcus.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0c656fc-1fe5-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00100969/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWR.02.08.00-00-0093/20 pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
2.1. Elektronicznie na adres e-mail: cus@cusgorno.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminagorno.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Górnie, Górno, ul. Łysicka 11, 26 – 008 Górno, tel 41 302 36 45;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górnie z którą można się skontaktować przez e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS.26.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług społecznych na terenie Gminy Górno przez Centrum Usług Społecznych w Górnie w ramach projektu POWR.02.08.00-00-0093/20 pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny oferty:
1.1. Cena ofertowa brutto (C) – waga kryterium 60 pkt
1.2. Doświadczenie personelu (D) – waga kryterium 40 pkt
Doświadczenie w zakresie pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
2. Zasady oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
2.1. Cena ofertowa brutto (C)
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 - wskaźnik stały
2.2. Doświadczenie personelu (D)
Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do danego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane lata będzie oceniał – dotyczy to każdego warunku z osobna.
W kryterium oceniane będzie doświadczenie wskazanej w ofercie osoby do pełnienia funkcji / świadczenia usług przez cały personel.
Punkty w kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe zaproponowanej osoby, polegające na świadczeniu usług społecznych wskazanych w SWZ.
Minimalne wymagania doświadczenia personelu – 1 rok.
W kryterium można otrzymać od 0 pkt do 4 pkt przez każdą osobę.
Punktacja w powyższym kryterium:
2.2.1. Dla:
1) „Złota rączka”
2) Kosmetyczka
3) Manicurzystka
4) Podolog
5) Fryzjer
6) Fizjoterapeuta
7) Masażysta
8) Pielęgniarka
9) Logopeda
10) Dietetyk
11) Spotkania ze zdrowiem
12) Doradca ds. zdrowia
0 pkt – za 1 rok doświadczenia,
1 pkt – za 2 lata doświadczenia
2 pkt – za 3 lata doświadczenia
3 pkt – za 4 lata doświadczenia lub więcej.
2.2.2. Dla:
1) Warsztaty edukacyjne dla opiekunów
0 pkt – za 1 rok doświadczenia,
2 pkt – za 2 lata doświadczenia
4 pkt – za 3 lata doświadczenia i więcej
UWAGA: Punkty będą przyznawane oddzielnie dla każdej osoby wskazanej w ofercie wg powyższych kryteriów.
3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp, spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu (D)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
2.1. Postawione w art. 361 ust. 1 łącznie tj.
2.1.1. celem ich działalności jest realizacja zadań z zakresu użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94;
2.1.2. nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2.1.3. struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co Wykonawca określa w swoim statucie;
2.1.4. w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego Zamawiającego.
Uwaga. Zamawiający zastrzega, w odniesieniu do wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu, że w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) nie jest dopuszczalne wykazywanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu łącznie przez uczestników konsorcjum lub przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum.
Warunek wskazany w pkt 2.1., spełniać muszą wszyscy członkowie konsorcjum.
2.2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.5. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże, że Wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. świadczył usługi społeczne w miejscu zamieszkania, przez okres minimum 6 miesięcy w wymiarze minimum 60 godzin miesięcznie,
- dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: wymagane jest dysponowanie minimum po jednej osobie o następujących kwalifikacjach:
1) „Złota rączka” – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych lub wykończeniowych lub remontowych lub konserwatorskich lub elektrycznych lub hydraulicznych lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach ogólnobudowlanych na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
2) Kosmetyczka – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług kosmetycznych lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
3) Manicurzystka – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług pielęgnacyjnych ciała lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
4) Podolog – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług pielęgnacyjnych stóp, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
5) Fryzjer – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług fryzjerskich lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
6) Fizjoterapeuta – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług fizjoterapeutycznych lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
7) Masażysta – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług masażu leczniczego lub sportowego lub kosmetycznego lub profilaktycznego lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
8) Pielęgniarka – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług pielęgniarskich, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
9) Logopeda – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług logopedycznych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
10) Dietetyk – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług związanych z wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
11) Spotkania ze zdrowiem – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług związanych z wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
12) Doradca ds. zdrowia – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług związanych z pomocą ludziom w odzyskaniu zdrowia lub bezpiecznym i zdrowym życiu lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,
13) Warsztaty edukacyjne dla opiekunów – musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem usług związanych z poradnictwem dla opiekunów faktycznych lub podobnych, zatrudnienie w firmach lub instytucjach na takim lub podobnym stanowisku przez okres co najmniej roku, lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie przez okres co najmniej roku,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
4.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SWZ.
4.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.3 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzoną wg Załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełnić łącznie.
4.4 Wykaz usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również Wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości godzin, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie – Załącznik nr 7 do SWZ;
4.5 Oświadczenie, przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ, dotyczące spełnienia przez Wykonawcę łącznie wszystkich warunków określonych w art. 361 ust. 1 ustawy P.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
4.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SWZ.
4.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.3 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzoną wg Załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełnić łącznie.
4.4 Wykaz usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również Wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości godzin, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie – Załącznik nr 7 do SWZ;
4.5 Oświadczenie, przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ, dotyczące spełnienia przez Wykonawcę łącznie wszystkich warunków określonych w art. 361 ust. 1 ustawy P.z.p.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiałyby wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i celem, a w szczególności:
1) obniżenie lub zwiększenie liczby świadczeniobiorców korzystających z usług wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany,
2) obniżenie ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany,
3) gdy wykonanie umowy wynika ze zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zakres rzeczowy umowy może zostać ograniczony przez Zamawiającego bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego,
4) gdy zajdzie konieczność przedłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
7. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy zmiany:
1) siedziby lub adresu stron,
2) numeru konta stron,
3) osób nadzorujących umowę.
9. zmianach, o których mowa w ust. 8 strona zobowiązana jest poinformować pisemnie drugą stronę w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Niedochowanie powyższego terminu przez stronę dokonującą zmiany skutkuje brakiem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ znajdującej się pod adresem: https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.