eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Łódzki › Remont nawierzchni patio w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim w trybie z wolnej rękiOgłoszenie z dnia 2022-08-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni patio w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim w trybie z wolnej ręki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Aleksandrów Łódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Tadeusza Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-070

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 270 03 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@aleksandrow-lodzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni patio w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim w trybie z wolnej ręki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7cc845f-1fc2-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne : art. 305 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający może udzielić zamówienia
z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
Uzasadnienie faktyczne:
W uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na Remont nawierzchni patio w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
(Nr. ZP.271.15.2022) nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-e1cae822-01d0-11ed-8000-d680d39e541a

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 167632,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni patio w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
2.1 rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie na jej części (o powierzchni 424m2) nowej nawierzchni z kostki betonowej, a na pozostałej powierzchni (577m2) wykonanie trawnika;
2.2 remont schodów oraz fragment nawierzchni przyległy do schodów. Prace polegać będą na skuciu – rozbiórce górnego stopnia i wykonaniu nowych schodów z kostki betonowej 20x10cm o grubości 6 cm (wyjątkowo 4 cm) z jednoczesnym przedłużeniem powierzchni (przesunięciem) schodów w kierunku północnym. Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie wyburzenia całości monolitycznych schodów betonowych i jednocześnie wykorzystaniu ich jako podbudowy.
3. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w „dokumentacji przedmiotowej” stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
4. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 6 do SWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Robót Budowlanych Markbud sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101419666

7.3.3) Ulica: Targowa 7

7.3.4) Miejscowość: Poddębice

7.3.5) Kod pocztowy: 99-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.