eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym (...) na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym (...) na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

1.3.) Oddział zamawiającego: POSI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141192303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1 lokal 701

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 22 656 75 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sinfoniaiuventus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sinfoniaiuventus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://posi.bip.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym (...) na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b4980fe-d812-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00144754/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót rozbiórkowych w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 69 w związku z jego przystosowaniem na potrzeby nowej siedziby POSI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172721/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.26.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 100829,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie, w związku z jego przystosowaniem na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
A. Roboty przygotowawcze:
a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót rozbiórkowych
przed dostępem osób postronnych,
b) oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych,
c) wydzielenie zaplecza budowy,
d) zabezpieczenie pobliskich drzew,
e) zorganizowanie dróg dojazdowych na teren rozbiórki,
f) zorganizowanie terenu przeznaczonego dla składowania materiałów powstałych z rozbiórki;
B. Roboty rozbiórkowe zgodne z załączoną dokumentacją projektową obejmujące między innymi:
a) demontaż wewnętrznych elementów wykończeniowych ze ścian, sufitów oraz podłóg,
b) demontaż materiałów izolacyjnych,
c) rozbiórka fragmentów ścian działowych wykonanych w technologii g-k,
d) demontaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
e) demontaż i utylizacja materiałów niebezpiecznych,
f) segregacja, załadunek, wywózka i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
g) usunięcie powstałego wskutek prac gruzu,
h) demontaż elementów, powstałych podczas robót przygotowawczych,
i) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci;
C. Prace towarzyszące:
a) utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
b) utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
c) wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
d) transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
e) zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
f) rozdrabnianie, segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,
g) przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
h) obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
i) sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
j) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
k) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych
oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
l) wywóz na składowisko i utylizacja odpadów powstałych na skutek prowadzonych robót remontowych,
m) montaż i demontaż rusztowań,
n) usunięcie odpadów zwierających azbest z terenu rozbiórki zgodnie
z obowiązującymi przepisami wraz z dokumentowaniem przekazania odpadu
w formie karty przekazania odpadu,
o) usunięcie i utylizacja papy z terenu rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z dokumentowaniem przekazania odpadu w formie karty przekazania odpadu,
p) demontaż wewnętrznych elementów wykończeniowych ze ścian, sufitów
oraz podłóg;
D. Roboty tymczasowe:
a) ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań,
b) montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach;
E. Uczestnictwo w procedurze odbiorowej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ślusarskie Wioleta Łukasiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 684-237-21-42

7.3.3) Ulica: Szklary 10/17

7.3.4) Miejscowość: Jaśliska

7.3.5) Kod pocztowy: 38-485

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.