eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym (...) na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.Ogłoszenie z dnia 2022-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym (...) na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

1.3.) Oddział zamawiającego: POSI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141192303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1 lokal 701

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 22 656 75 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sinfoniaiuventus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sinfoniaiuventus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym (...) na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b4980fe-d812-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00144754/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót rozbiórkowych w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 69 w związku z jego przystosowaniem na potrzeby nowej siedziby POSI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://posi.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://posi.bip.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zostały szczegółowo opisane w treści ust. 9. SWZ.
2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SWZ został szczegółowo opisany w treści ust. 10. SWZ.
3. Sposób składania oferty w postępowaniu oraz sposób jej przygotowania zostały szczegółowo opisane w treści ust. 11. i 12. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zastosowanie ma art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 100829,96 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie, w związku z jego przystosowaniem na potrzeby nowej siedziby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
A. Roboty przygotowawcze:
a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót rozbiórkowych
przed dostępem osób postronnych,
b) oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych,
c) wydzielenie zaplecza budowy,
d) zabezpieczenie pobliskich drzew,
e) zorganizowanie dróg dojazdowych na teren rozbiórki,
f) zorganizowanie terenu przeznaczonego dla składowania materiałów powstałych z rozbiórki;
B. Roboty rozbiórkowe zgodne z załączoną dokumentacją projektową obejmujące między innymi:
a) demontaż wewnętrznych elementów wykończeniowych ze ścian, sufitów oraz podłóg,
b) demontaż materiałów izolacyjnych,
c) rozbiórka fragmentów ścian działowych wykonanych w technologii g-k,
d) demontaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
e) demontaż i utylizacja materiałów niebezpiecznych,
f) segregacja, załadunek, wywózka i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
g) usunięcie powstałego wskutek prac gruzu,
h) demontaż elementów, powstałych podczas robót przygotowawczych,
i) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci;
C. Prace towarzyszące:
a) utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
b) utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
c) wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
d) transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
e) zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
f) rozdrabnianie, segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,
g) przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
h) obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
i) sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
j) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
k) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych
oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
l) wywóz na składowisko i utylizacja odpadów powstałych na skutek prowadzonych robót remontowych,
m) montaż i demontaż rusztowań,
n) usunięcie odpadów zwierających azbest z terenu rozbiórki zgodnie
z obowiązującymi przepisami wraz z dokumentowaniem przekazania odpadu
w formie karty przekazania odpadu,
o) usunięcie i utylizacja papy z terenu rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z dokumentowaniem przekazania odpadu w formie karty przekazania odpadu,
p) demontaż wewnętrznych elementów wykończeniowych ze ścian, sufitów
oraz podłóg;
D. Roboty tymczasowe:
a) ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań,
b) montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach;
E. Uczestnictwo w procedurze odbiorowej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zostały szczegółowo opisane w treści ust. 18. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w treści SWZ - patrz ust. 6 pkt 1 SWZ dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia – która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych. Ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót budowlanych.

UWAGA:
I. Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).
II. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające jej uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające jej uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami);
3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz ten został zawarty w treści ust. 8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz ten został zawarty w treści ust. 8 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z odpowiednimi zapisami zawartymi w treści SWZ, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika jakie usługi wykonają poszczególni wykonawcy [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ].

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w treści par. 11 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na skrzynkę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa w Warszawie na platformie ePUAP: /Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (SINFONIA)/domyślna, przy użyciu systemu miniPortal. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina przekazania oferty na ePuap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem terminów j.n.:
1) przedstawienie harmonogramu prac rozbiórkowych: do 3 dni od daty podpisania umowy,
2) rozpoczęcie robót: do 3 dni od daty wprowadzenia na budowę potwierdzonego podpisaniem protokołu,
3) zakończenie robót: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przy czym przez dzień roboczy należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.