eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH WG 6 PAKIETÓW.Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH WG 6 PAKIETÓW.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121188694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Złotej Jesieni 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-826

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: amanys@rydygierkrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

− https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szpital Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH WG 6 PAKIETÓW.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63da040d-e596-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196945/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 110/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I

Nazwa leku Jednostka Ilość
1. ACIDUM BORICUM W OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH KG 20
2. ACIDUM SALICYLICUM G 500
3. ARGENTI NITRAS G 400
4. ARGENTUM PROTEINICUM G 100
5. ** BENZOCAINUM G 50
6 BORAX KG 40
7 CACAO OLEUM KG 5
8 *** CARBO ACTIVATUS G 400
9 ** CHLORAMPHENICOLUM G 50
10 CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO 20% KG 15
11 * CODEINI PHOSPHAS G 3
12 CRATAEGI TINCTURA KG 15
13 CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS G 2
14 DIMETICONUM G 200
15 * DITHRANOLUM G 5
16 ERYTHROMYCINUM G 30
17 ETHANOLUM 96% (FARMACEUTYCZNY) KG 50
18 EUCALYPTI AETHEROLEUM G 20
19 FORMALDEHYDI SOLUTIO 35% G 200
20 GENTAMICINI SULFAS G 15
21 GLUCOSUM MONOHYDRICUM W OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH KG 60
22 GLYCEROLUM 85% KG 100
23 HYDROCORTISONUM G 600
24 ICHTHAMMOLUM G 50
25 IODOFORMIUM G 100
26 IODUM G 10
28 LACTOSUM MONOHYDRICUM G 100
29 LEVOMENTHOLUM G 25
30 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM G 60
31 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM G 500
Nazwa leku Jednostka Ilość
32 METAMIZOLUM NATRICUM G 5
33 METRONIDAZOLUM G 10
34 NATRII CHLORIDUM G 4000
35 NATRII CITRAS G 3000
36 NATRII HYDROGENOCARBONAS KG 10
37 NEOMYCINI SULFAS G 20
38 NYSTATINUM G 400
39 OLEUM RAPAE KG 2,4
40 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM G 5
41 PARAFFINUM LIQUIDUM KG 350
42 PHENOBARBITALUM G 3
43 PHENOBARBITALUM NATRICUM G 1500
44 PIX LIQUIDA PINI G 50
45 PREDNISOLONUM G 5
46 RICINI OLEUM KG 3
47 SULFUR PRAECIPITATUM G 3000
48 TALCUM G 3000
49 TANNINUM G 25
50 TETRACAINI HYDROCHLORIDUM G 20
51 TINCTURA ADONIDIS VERNALIS TITRATA KG 50
52 TINCTURA CONVALLARIAE KG 50
53 UREUM G 4000
54 VALERIANAE TINCTURA KG 10
55 VITAMINUM A SYNTHETICUM DENSATUM OLEOSUM G 80
56 VITAMINUM E G 160
57 ZINCI OXIDUM W OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH G 2000
58 ZINCI SULFAS G 4

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 225283,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET II
Nazwa leku Jednostka Ilość
1. ADEPS SUILLUS KG 10
2. HASCOBAZA KG 2
3. LANOLINUM KG 50
4. LEKOBAZA KG 70
5. UNGUENTUM EUCERINI II KG 20
6. UNGUENTUM CHOLESTEROLI KG 50
7. VASELINUM ALBUM KG 30
8. VASELINUM FLAVUM KG 120
9. VASELINUM HYDROPHYLICUM KG 2
10. ZINCI OXYDI PASTA KG 6

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 73645,02 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET III

Nazwa leku Jednostka Ilość
1. SPIRYTUS SKAŻONY HIBITANEM 0,5% roztwór na skórę KG 500
2. SPIRITUS SALICYLATUS KG 15
3. SPIRITUS CAMPHORAE KG 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 11163,96 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET IV
Nazwa leku Jednostka Ilość
1. ALANTAVIT KG 20
2. INTRACTUM VISCI ALBI G 1500
4. NEOSPASMINUM KG 350

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 25218,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET V
Nazwa leku Jednostka Ilość
1. HYDROXYETHYLCELLULOSI MUCILAGO G 1000
2. GELATUM BASALE HYDROPHOBICUM G 500
3. ADEPS SOLIDUS G 1000

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 3628,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET VI
Nazwa leku Jednostka Ilość
1. WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO PŁYN NA SKÓRĘ, STĘŻENIE NIE WIĘKSZE NIŻ 10MG/ML, OPAKOWANIE 20G OPAKOWANIE 20
2. SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO PŁYN NA SKÓRĘ 10MG/ML, OPAKOWANIE 20G OPAKOWANIE 20

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 259,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 279220,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LogFarma Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793083922

7.3.4) Miejscowość: Modlniczka

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47972,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47972,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRALA FARMACEUTYCZNA „Cefarm” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250004220

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47972,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10167,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10167,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10167,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRALA FARMACEUTYCZNA „Cefarm” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250004220

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10167,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22881,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22881,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22881,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRALA FARMACEUTYCZNA „Cefarm” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250004220

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22881,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3005,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3005,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3005,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRALA FARMACEUTYCZNA „Cefarm” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250004220

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3005,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podst. faktyczna: w zakresie wskazanego pakietu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.