eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY AP. ULTRASONOGRAFICZNY DLA OD. NEUROL. Z PODOD. UDAROWYM W ZOZ W D-CY - WRAZ Z INSTAL., URUCH. I SZKOL. PER. MED. (ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY AP. ULTRASONOGRAFICZNY DLA OD. NEUROL. Z PODOD. UDAROWYM W ZOZ W D-CY – WRAZ Z INSTAL., URUCH. I SZKOL. PER. MED. (ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851643503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 91

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.krolikowska@zoz-debica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-debica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY AP. ULTRASONOGRAFICZNY DLA OD. NEUROL. Z PODOD. UDAROWYM W ZOZ W D-CY – WRAZ Z INSTAL., URUCH. I SZKOL. PER. MED. (ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e96c1ae-07f7-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040010/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.71 Fabrycznie nowy i zagregowany aparat USG

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267362/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-TP-31/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 368383,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – WRAZ Z INSTALACJA, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - wg opisu: CZĘŚĆ I D – PARAMETRY WYMAGANE APARATU oraz oferowanych parametrów ocenianych: CZĘŚĆ IX C - 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 397854,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397854,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 397854,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIRO SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971934576

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 397854,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.