eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót termomodernizacyjnych Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej Wcześniak w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5 w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2021-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót termomodernizacyjnych Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej Wcześniak w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5 w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: Politechnika Warszawska, PL. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.4.8.) Numer faksu: Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, REGON: 000001554-00020, tel. (24) 36-72-221

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.plock@pw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312370

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00295657/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
7.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu spełniali warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
7.1.2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000 zł.
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a) zdolności techniczne
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
b) kwalifikacje zawodowe
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, że ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, w tym:
- projektantów branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o minimalnych kwalifikacjach zawodowych – co najmniej 5 lat na stanowisku projektanta określonej branży i uprawnienia do projektowania w odpowiedniej branży w zakresie wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, będących członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów,
- kierownika budowy / kierowników robót branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o minimalnych kwalifikacjach zawodowych – co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót określonej branży i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej branży w zakresie wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, będących członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uwaga!
Jako minimalne kwalifikacje zawodowe rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie.
c) doświadczenie zawodowe
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, że zrealizował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia rodzajowo i wartościowo porównywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, tj.: wykonanie co najmniej dwóch zadań o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda.
1) jako zadania porównywalne wartościowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, o łącznej wartości każdej z nich co najmniej 3 000 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT);
2) jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 2 zamówień polegających na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej, w tym co najmniej 1 mającego w zakresie termomodernizację przegród zewnętrznych budynku i co najmniej
1 wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Po zmianie:
7.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu spełniali warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
7.1.2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000 zł.
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a) zdolności techniczne
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
b) kwalifikacje zawodowe
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania, że ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, w tym:
- projektantów branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o minimalnych kwalifikacjach zawodowych – co najmniej 5 lat na stanowisku projektanta określonej branży i uprawnienia do projektowania w odpowiedniej branży w zakresie wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, będących członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów,
- kierownika budowy / kierowników robót branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o minimalnych kwalifikacjach zawodowych – co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót określonej branży i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej branży w zakresie wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, będących członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uwaga!
Jako minimalne kwalifikacje zawodowe rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie.
c) doświadczenie zawodowe
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazania,
że zrealizował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia rodzajowo i wartościowo porównywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, tj.: wykonanie co najmniej jednego zadania o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto i jednego zadania o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
1) jako zadania porównywalne wartościowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) i 1 zamówienia polegającego na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych, o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT);
2) jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 2 zamówień polegających na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej, w tym co najmniej 1 mającego w zakresie termomodernizację przegród zewnętrznych budynku i co najmniej 1 wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.