eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodecz › "Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz"Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA CHODECZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chodecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-860

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@chodecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodecz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.chodecz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20b604f1-f6d1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011757/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227994/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.272.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz”.
2. Inwestycja prowadzona będzie na następujących działkach: dz. nr 20/2 obręb Przysypka, dz. nr 108 obręb Psary, dz. nr 73/1 obręb Sobiczewy, gmina Chodecz.
3. Inwestycja dofinansowana jest z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz w następującym zakresie:
1) Świetlica w Psarach:
1.ROBOTY BUDOWLANE
- docieplenie styropian 5cm + elewacja, nowe rynny,
- schody wejściowe z kostki,
- nowy daszek nad wejściem,
- na dachu jedna warstwa papy,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- gładzie +malowanie wszystkich pomieszczeń wewnątrz (parter+piętro),
- nowe posadzki i podłogi (posadzka PCV),
- rolety w oknach,
- wentylacja,
- płytki w kuchni przy zlewie,
- sufity podwieszane,
- toaleta nowy biały montaż,
- schody na górę posadzka.
2.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.WYPOSAŻENIE
-stoły konferencyjne
-krzesło
-komplet garnków 12 el
-komplet mebli kuchennych szer. 260cm
-serwis obiadowy dla 12 osób - 36 el.
-komplet sztućców dla 12 osób
-czajnik elektryczny 1,7l

2) Świetlica w Przysypce:
1.ROBOTY BUDOWLANE
- docieplenie styropian 5cm + elewacja, nowe rynny,
- dach - papa,
- schody wejściowe,
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych na salę główną,
- sufity powieszane,
- rozbiórka boazerii, gładzie, malowanie,
- wykładzina PCV na podłodze,
- instalacja elektryczna, nowe lampy.
- rolety w oknach,
- wentylacja,
- płytki w kuchni przy zlewie,
- sufity podwieszane,
- toaleta nowy biały montaż,
- schody na górę posadzka.
2.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.WYPOSAŻENIE
-stoły konferencyjne
-krzesło
-komplet garnków 12 el
-serwis obiadowy dla 12 osób - 36 el.
-komplet sztućców dla 12 osób
-czajnik elektryczny 1,7l


3) Świetlica w Sobiczewach:
1.ROBOTY BUDOWLANE
- izolacja termiczna ścian budynku,
- prace konserwacyjne na dachu,
- roboty malarskie w wewnątrz budynku,
- montaż posadzek PCV w wejściu i na klatce schodowej,
- nowe schody do kuchni,
- parapety PCV,
- kotłownia i pom. gospodarcze na dole - gładzie, malowanie, elektryka, wymiana drzwi na pepoż EI60.
2.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.WYPOSAŻENIE
-stoły konferencyjne
-krzesło
-komplet garnków 12 el
-serwis obiadowy dla 12 osób - 36 el.
-komplet sztućców dla 12 osób
-czajnik elektryczny 1,7l

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ, w Szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ, w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, na podstawie refaktury wystawionej przez Zmawiającego za faktycznie zużyte media,
2) oznakowania terenu budowy, m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, oraz 3 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu zawierającej treść uzgodnioną z Zamawiającym,
3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,
5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
6) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
7) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów,
8) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
9) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,
10) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
11) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
12) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
13) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95
1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy osoby, które będą wykonywały prace związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowalne przewidziane w przedmiarze.
2. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45321000-3 - Izolacja cieplna

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 995409,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1161783,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 995409,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 888-29-68-304

7.3.3) Ulica: Wiosenna

7.3.4) Miejscowość: Chodeń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-850

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 995409,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.