eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › "Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 - ETAP II"Ogłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e34de7f0-0088-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00312061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043951/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace zagospodarowania poscaleniowego w zakresie Projektów scaleń gruntów położonych w obszarze gm. Pruchnik: obręb Pruchnik, obręb Jodłówka, w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM0900011/16 – Część nr 1 zamówienia. „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502- UM0900012/16 – Część nr 2 zamówienia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245719

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7887027,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II, w celu przygotowania nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego);
2) wykonanie przepustów pod drogami i zjazdów do działek;
3) renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych oraz poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich miedz, skarp, ugorów, wąwozów, starych dróg oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń.
3. Część nr 1 zamówienia pod nazwą: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pod nazwą ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II obejmuje:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego) o łącznej długości 17,75 km, w tym:
a) dróg gruntowych 15,75 km,
b) dróg do przetarcia 2,00 km, w tym umocnionych płytami ażurowymi / płytami żelbetowymi 0,49 km;
2) wykonanie przepustów pod drogami z umocnieniami wlotów i zjazdów do działek;
3) wykonanie, renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów odwadniających oraz systemów drenarskich i odprowadzenia wód, a także poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich i zbędnych miedz, skarp oraz ugorów, wąwozów i starych dróg poprzez nawiezienie ziemi, orkę i bronowanie, zabezpieczenia przeciwerozyjne oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń;
5) inne roboty, w tym: zabezpieczeni studni, przebudowa ogrodzenia wraz z bramą oraz furtką, remont / naprawa istniejącego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarpy, usunięcie starych fundamentów, wyrównanie działki / likwidacja starego rowu, przetarcie / wyrównanie terenu, korekta przebiegu skarpy wraz z jej umocnieniem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Część nr 1 zamówienia zawiera Dokumentacja projektowo – techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1.1 do SWZ – OPZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekt techniczny: Budowa drogi nr 38-76 oraz drogi nr 35-29 wraz z budową brodu przez ciek Wólka na działkach 146, 76, 29, 145/1 w obrębie Jodłówka, gm. Pruchnik w ramach projektu pn. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie drenaży, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”;
2) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekt techniczny: Budowa drogi wewnętrznej nr 44-265/2 wraz z budową przepustu na cieku Wólka na działkach nr 265/2, 306, 146 w obrębie Jodłówka, gm. Pruchnik w ramach projektu pn. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie drenaży, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”;
3) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych:
a) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie drenaży, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”,
b) Budowa umocnienia skarp i dna cieku „Jodłówka” na działce ewidencyjnej numer 1497 w obrębie Jodłówka dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”;
4) Projekt wykonawczy:
a) branża drogowa,
b) branża sanitarna,
c) branża telekomunikacyjna,
d) branża konstrukcyjno – mostowa,
e) branża drogowo – melioracyjna;
5) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 493/2022 z dnia 24 października 2022 r. (znak: AB-AAB.6740.538.2022) – pozwolenie na budowę,
b) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 511/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. (znak: AB-AAB.6740.537.2022) – pozwolenie na budowę;
6) Dokumentacja geotechniczna;
7) Tabela równoważności Jodłówka;
8) Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż / robót;
9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Ilościowy zakres robót budowlanych, niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 1 zamówienia, szczegółowo określają Przedmiary robót dla Części nr 1 zamówienia, sporządzone dla poszczególnych branż / robót i będące elementami Dokumentacji projektowo – technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1 do SWZ.
6. Przedmiary robót, tj. zarówno ich zakres jak i zawarte w nich obmiary stanowią podstawę do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot Części nr 1 zamówienia, w formie Kosztorysu ofertowego składanego wraz z ofertą, gdyż będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa. Należy wycenić wszystkie roboty, opisane w Przedmiarach robót dla Części nr 1 niniejszego zamówienia.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 5, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 7, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia w zakresie ilości i rodzaju robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 1 zamówienia określają Przedmiary robót.
8. W ramach wykonania / realizacji Części nr 1 zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części nr 1 zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależących do właściwych izb samorządu zawodowego i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia złoży stosowne wnioski do właściwego organu o uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
4) przekaże właścicielom działek drewno pochodzące z wycinki drzew oraz zakrzaczeń;
5) zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
6) w razie konieczności wynikających z przepisów prawa, dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 1 zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) właściwie postępować z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);
3) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym oraz braku możliwości ich interpolacji, na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 1 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki szczegółowo określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.5.5.) Wartość części: 3682443,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II, w celu przygotowania nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego);
2) wykonanie przepustów pod drogami i zjazdów do działek;
3) renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych oraz poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich miedz, skarp, ugorów, wąwozów, starych dróg oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń.
3. Część nr 2 zamówienia pod nazwą: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie objętym Projektem pod nazwą ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II obejmuje:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego) o łącznej długości 25,27 km, w tym:
a) dróg gruntowych 18,99 km,
b) dróg do przetarcia 6,28 km, w tym umocnionych płytami ażurowymi / płytami żelbetowymi 0,13 km;
2) wykonanie przepustów pod drogami z umocnieniami wlotów i zjazdów do działek;
3) wykonanie, renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów odwadniających oraz systemów drenarskich, kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód, a także poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich i zbędnych miedz, skarp oraz ugorów, wąwozów i starych dróg poprzez nawiezienie ziemi, orkę i bronowanie, zabezpieczenia przeciwerozyjne oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń;
5) inne roboty, w tym: zabezpieczenie studni, przebudowa ogrodzenia wraz z bramą oraz furtką, remont / naprawa istniejącego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarpy, usunięcie starych fundamentów, wyrównanie działki, likwidacja starego rowu, przetarcie, wyrównanie terenu, korekta przebiegu skarpy wraz z jej umocnieniem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Część nr 2 zamówienia zawiera Dokumentacja projektowo – techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1.2 do SWZ – OPZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekt techniczny: Budowa przepustów 17-P, 18-P, 19-P, 20-P, 21-P na działce 45 na cieku Dopływ z Hawłowic wraz z przejazdami gruntowymi w obrębie Pruchnik, gm. Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowego dla projektu: ,,Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”;
2) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych:
a) Przebudowa dróg 13-1240, 14-1751, 15-1397, 166-1390 na działkach ewidencyjnych nr 992, 1240, 1255, 1271, 1292, 1397, 1390, 1751, 1734/2, 1760, 2214 oraz przebudowa rowu na działkach 1430, 1702, 1853, 1761, 1771 w obrębie miasto Pruchnik gminie Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowego dla projektu: ,,Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
b) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
c) Budowa umocnienia skarp i dna cieku „Dopływ z Majdan” na działce ewidencyjnej numer 2217 oraz cieku „Mleczka” na działce ewidencyjnej numer 3161/1 w obrębie Miasto Pruchnik dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
d) Przebudowa / budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 881 w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”;
3) Projekt wykonawczy:
a) branża drogowa,
b) branża sanitarna,
c) branża energetyczna,
d) branża telekomunikacyjna,
e) branża drogowo – melioracyjna,
f) rekultywacje;
4) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, w tym:
a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Burmistrza Miasta Pruchnika Nr PP.6733.16.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.,
b) Decyzja Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 6 maja 2022 r. znak: PZDW-RDW-la-5152/04/22;
5) Dokumentacja geotechniczna;
6) Tabela równoważności Pruchnik;
7) Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż / robót;
8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Ilościowy zakres robót budowlanych, niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 2 zamówienia, szczegółowo określają Przedmiary robót dla Części nr 2 zamówienia, sporządzone dla poszczególnych branż / robót i będące elementami Dokumentacji projektowo – technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.2 do SWZ.
6. Przedmiary robót, tj. zarówno ich zakres jak i zawarte w nich obmiary stanowią podstawę
do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot Części nr 2 zamówienia, w formie Kosztorysu ofertowego składanego wraz z ofertą, gdyż będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa. Należy wycenić wszystkie roboty, opisane w Przedmiarach robót dla Części nr 2 niniejszego zamówienia.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 5, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 7, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia w zakresie ilości i rodzaju robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 2 zamówienia określają Przedmiary robót.
8. W ramach wykonania / realizacji Części nr 2 zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części nr 2 zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależących do właściwych izb samorządu zawodowego i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia złoży stosowne wnioski do właściwego organu o uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
4) przekaże właścicielom działek drewno pochodzące z wycinki drzew oraz zakrzaczeń;
5) zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
6) w razie konieczności wynikających z przepisów prawa, dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 2 zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) właściwie postępować z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym oraz braku możliwości ich interpolacji, na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud..
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 2 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki szczegółowo określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

4.5.5.) Wartość części: 4204584,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po zapoznaniu się z cenami zawartymi w ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”, Numer referencyjny: ZP.272.12.2023,
na wykonanie Części nr 1 zamówienia: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pod nazwą ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II, stwierdzono, że ceny wykonania Części nr 1 zamówienia zaoferowane przez Wykonawców w złożonych ofertach znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 1 zamówienia.
Na sfinansowanie Części nr 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 529 405,79 zł (brutto), a cena brutto najwyżej ocenianej oferty złożonej na wykonania Części nr 1 zamówienia w kwocie brutto 16 200 750,97 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 1 zamówienia o blisko 258 %.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 259 ww. ustawy, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy Pzp.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie w zakresie Części nr 1 jest udzielane w ramach Projektu „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM0900011/16, realizowanego przy współfinansowaniu budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M04 - Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 1 zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w kwocie 16 200 750,97 zł. Zaistniały zatem przesłanki do unieważnienia postępowania w zakresie Części nr 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, wz. z art. 259 ww. ustawy.
Mając na względzie powyższe fakty, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części nr 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wz. z art. 259 ww. ustawy, a unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1 zamówienia jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16200750,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19282073,57 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po zapoznaniu się z cenami zawartymi w ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”, Numer referencyjny: ZP.272.12.2023,
na wykonanie Części nr 2 zamówienia: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pod nazwą ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II, stwierdzono, że ceny wykonania Części nr 2 zamówienia zaoferowane przez Wykonawców w złożonych ofertach znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 2 zamówienia.
Na sfinansowanie Części nr 2 przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 5 171 638,39 zł (brutto), a cena brutto najwyżej ocenianej oferty złożonej na wykonania Części nr 2 zamówienia w kwocie brutto 15 642 898,81 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 2 zamówienia o ponad 202%.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 259 ww. ustawy, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy Pzp.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie w zakresie Części nr 2 jest udzielane w ramach Projektu „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM0900012/16, realizowanego przy współfinansowaniu budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M04 - Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części nr 2 zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w kwocie 26 333 513,24 zł. Zaistniały zatem przesłanki do unieważnienia postępowania w zakresie Części nr 2 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, wz. z art. 259 ww. ustawy.
Mając na względzie powyższe fakty, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części nr 2 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wz. z art. 259 ww. ustawy, a unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 2 zamówienia jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15642898,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20098086,34 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.