eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › "Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 - ETAP II"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e34de7f0-0088-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043951/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace zagospodarowania poscaleniowego w zakresie Projektów scaleń gruntów położonych w obszarze gm. Pruchnik: obręb Pruchnik, obręb Jodłówka, w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM0900011/16 – Część nr 1 zamówienia. „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502- UM0900012/16 – Część nr 2 zamówienia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na platformie zakupowej Zamawiającego o adresie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II, w celu przygotowania nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego);
2) wykonanie przepustów pod drogami i zjazdów do działek;
3) renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych oraz poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich miedz, skarp, ugorów, wąwozów, starych dróg oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń.
3. Część nr 1 zamówienia pod nazwą: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pod nazwą ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II obejmuje:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego) o łącznej długości 17,75 km, w tym:
a) dróg gruntowych 15,75 km,
b) dróg do przetarcia 2,00 km, w tym umocnionych płytami ażurowymi / płytami żelbetowymi 0,49 km;
2) wykonanie przepustów pod drogami z umocnieniami wlotów i zjazdów do działek;
3) wykonanie, renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów odwadniających oraz systemów drenarskich i odprowadzenia wód, a także poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich i zbędnych miedz, skarp oraz ugorów, wąwozów i starych dróg poprzez nawiezienie ziemi, orkę i bronowanie, zabezpieczenia przeciwerozyjne oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń;
5) inne roboty, w tym: zabezpieczeni studni, przebudowa ogrodzenia wraz z bramą oraz furtką, remont / naprawa istniejącego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarpy, usunięcie starych fundamentów, wyrównanie działki / likwidacja starego rowu, przetarcie / wyrównanie terenu, korekta przebiegu skarpy wraz z jej umocnieniem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Część nr 1 zamówienia zawiera Dokumentacja projektowo – techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1.1 do SWZ – OPZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekt techniczny: Budowa drogi nr 38-76 oraz drogi nr 35-29 wraz z budową brodu przez ciek Wólka na działkach 146, 76, 29, 145/1 w obrębie Jodłówka, gm. Pruchnik w ramach projektu pn. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie drenaży, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”;
2) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekt techniczny: Budowa drogi wewnętrznej nr 44-265/2 wraz z budową przepustu na cieku Wólka na działkach nr 265/2, 306, 146 w obrębie Jodłówka, gm. Pruchnik w ramach projektu pn. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie drenaży, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”;
3) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych:
a) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie drenaży, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”,
b) Budowa umocnienia skarp i dna cieku „Jodłówka” na działce ewidencyjnej numer 1497 w obrębie Jodłówka dla zadnia pn. „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”;
4) Projekt wykonawczy:
a) branża drogowa,
b) branża sanitarna,
c) branża telekomunikacyjna,
d) branża konstrukcyjno – mostowa,
e) branża drogowo – melioracyjna;
5) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 493/2022 z dnia 24 października 2022 r. (znak: AB-AAB.6740.538.2022) – pozwolenie na budowę,
b) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 511/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. (znak: AB-AAB.6740.537.2022) – pozwolenie na budowę;
6) Dokumentacja geotechniczna;
7) Tabela równoważności Jodłówka;
8) Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż / robót;
9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Ilościowy zakres robót budowlanych, niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 1 zamówienia, szczegółowo określają Przedmiary robót dla Części nr 1 zamówienia, sporządzone dla poszczególnych branż / robót i będące elementami Dokumentacji projektowo – technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1 do SWZ.
6. Przedmiary robót, tj. zarówno ich zakres jak i zawarte w nich obmiary stanowią podstawę do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot Części nr 1 zamówienia, w formie Kosztorysu ofertowego składanego wraz z ofertą, gdyż będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa. Należy wycenić wszystkie roboty, opisane w Przedmiarach robót dla Części nr 1 niniejszego zamówienia.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 5, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 7, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia w zakresie ilości i rodzaju robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 1 zamówienia określają Przedmiary robót.
8. W ramach wykonania / realizacji Części nr 1 zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części nr 1 zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależących do właściwych izb samorządu zawodowego i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia złoży stosowne wnioski do właściwego organu o uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
4) przekaże właścicielom działek drewno pochodzące z wycinki drzew oraz zakrzaczeń;
5) zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
6) w razie konieczności wynikających z przepisów prawa, dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 1 zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) właściwie postępować z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);
3) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym oraz braku możliwości ich interpolacji, na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 1 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki szczegółowo określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z dwóch Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 60) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów
w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (350 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 60 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 60 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II, w celu przygotowania nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego);
2) wykonanie przepustów pod drogami i zjazdów do działek;
3) renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych oraz poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich miedz, skarp, ugorów, wąwozów, starych dróg oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń.
3. Część nr 2 zamówienia pod nazwą: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie objętym Projektem pod nazwą ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ETAP II obejmuje:
1) budowę i przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego) o łącznej długości 25,27 km, w tym:
a) dróg gruntowych 18,99 km,
b) dróg do przetarcia 6,28 km, w tym umocnionych płytami ażurowymi / płytami żelbetowymi 0,13 km;
2) wykonanie przepustów pod drogami z umocnieniami wlotów i zjazdów do działek;
3) wykonanie, renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów odwadniających oraz systemów drenarskich, kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód, a także poprawę ich parametrów technicznych;
4) rekultywację gruntów, w tym likwidację wysokich i zbędnych miedz, skarp oraz ugorów, wąwozów i starych dróg poprzez nawiezienie ziemi, orkę i bronowanie, zabezpieczenia przeciwerozyjne oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń;
5) inne roboty, w tym: zabezpieczenie studni, przebudowa ogrodzenia wraz z bramą oraz furtką, remont / naprawa istniejącego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarpy, usunięcie starych fundamentów, wyrównanie działki, likwidacja starego rowu, przetarcie, wyrównanie terenu, korekta przebiegu skarpy wraz z jej umocnieniem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Część nr 2 zamówienia zawiera Dokumentacja projektowo – techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1.2 do SWZ – OPZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekt techniczny: Budowa przepustów 17-P, 18-P, 19-P, 20-P, 21-P na działce 45 na cieku Dopływ z Hawłowic wraz z przejazdami gruntowymi w obrębie Pruchnik, gm. Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowego dla projektu: ,,Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”;
2) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych:
a) Przebudowa dróg 13-1240, 14-1751, 15-1397, 166-1390 na działkach ewidencyjnych nr 992, 1240, 1255, 1271, 1292, 1397, 1390, 1751, 1734/2, 1760, 2214 oraz przebudowa rowu na działkach 1430, 1702, 1853, 1761, 1771 w obrębie miasto Pruchnik gminie Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowego dla projektu: ,,Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
b) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
c) Budowa umocnienia skarp i dna cieku „Dopływ z Majdan” na działce ewidencyjnej numer 2217 oraz cieku „Mleczka” na działce ewidencyjnej numer 3161/1 w obrębie Miasto Pruchnik dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”,
d) Przebudowa / budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 881 w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”;
3) Projekt wykonawczy:
a) branża drogowa,
b) branża sanitarna,
c) branża energetyczna,
d) branża telekomunikacyjna,
e) branża drogowo – melioracyjna,
f) rekultywacje;
4) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, w tym:
a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Burmistrza Miasta Pruchnika Nr PP.6733.16.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.,
b) Decyzja Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 6 maja 2022 r. znak: PZDW-RDW-la-5152/04/22;
5) Dokumentacja geotechniczna;
6) Tabela równoważności Pruchnik;
7) Przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż / robót;
8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Ilościowy zakres robót budowlanych, niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 2 zamówienia, szczegółowo określają Przedmiary robót dla Części nr 2 zamówienia, sporządzone dla poszczególnych branż / robót i będące elementami Dokumentacji projektowo – technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.2 do SWZ.
6. Przedmiary robót, tj. zarówno ich zakres jak i zawarte w nich obmiary stanowią podstawę
do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot Części nr 2 zamówienia, w formie Kosztorysu ofertowego składanego wraz z ofertą, gdyż będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa. Należy wycenić wszystkie roboty, opisane w Przedmiarach robót dla Części nr 2 niniejszego zamówienia.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 5, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 7, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia w zakresie ilości i rodzaju robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach Część nr 2 zamówienia określają Przedmiary robót.
8. W ramach wykonania / realizacji Części nr 2 zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie Części nr 2 zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależących do właściwych izb samorządu zawodowego i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia złoży stosowne wnioski do właściwego organu o uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
4) przekaże właścicielom działek drewno pochodzące z wycinki drzew oraz zakrzaczeń;
5) zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
6) w razie konieczności wynikających z przepisów prawa, dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 2 zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) właściwie postępować z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym oraz braku możliwości ich interpolacji, na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud..
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 2 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki szczegółowo określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z dwóch Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 60) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów
w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (350 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 60 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 60 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.), ,
b) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia równoważne oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu sformułowany w Rozdziale X ust. 3 SWZ – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi odpowiednio: Załącznik Nr 2.1 do SWZ dla Części nr 1 zamówienia oraz Załącznik Nr 2.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia.
2. Kosztorys ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – sporządzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odpowiednio:
1) dla Części nr 1 zamówienia na podstawie Przedmiarów robót będących elementami Dokumentacji projektowo – technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1 do SWZ;
2) dla Części nr 2 zamówienia na podstawie Przedmiarów robót będących elementami Dokumentacji projektowo – technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1.2 do SWZ.
3. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) Część nr 1 zamówienia: 55 000,00 PLN;
2) Część nr 2 zamówienia: 63 000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Nr referencyjny: ZP.272.12.2023, Część nr… .
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawnioną do wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław oraz muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.12.2023, Część nr…] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu / w imieniu kogo jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.);
2) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, sformułowany w Rozdziale X ust. 3 SWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia równoważne oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (art. 117 ust. 1 Pzp).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są:
1) ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożyć wraz z ofertą Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie:
1) przedmiotu umowy oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania:
a) tzw. „robót zamiennych”, niezbędnych do wykonania w celu należytego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, lub których wykonanie leży w interesie Zamawiającego,
b) tzw. „robót dodatkowych”, tj. robót budowlanych nieuwzględnionych w umowie, niezbędnych do wykonania w celu należytego wykonania przedmiotu umowy lub których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie umowy, w tym robót budowlanych niewykraczających swoim zakresem poza określony przedmiot umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót;
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia, niezawinionych przez Wykonawcę, okoliczności opisanych w przygotowanym Projekcie umowy;
4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;
5) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy o dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu lub zaistnienia innych okoliczności niezależnych od woli Stron;
6) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowo – technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, tj. w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa budowlanego nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji PROW na lata 2014-2020, w ramach którego realizowana jest umowa lub zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
3. Możliwości zmian umowy szczegółowo opisane są w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8.1 do SWZ dla Części nr 1 lub Załącznik Nr 8.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części nr 1 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
3. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części nr 2 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.