eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › dostawa środków do dezynfekcjiOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa środków do dezynfekcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszarowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-149

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 395 74 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: estolba@szpital.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa środków do dezynfekcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f45a6efe-1ee3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244834/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 środki do dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 52/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 300688,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 44

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania nieuszkodzonej skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami jam ciała i stawów, nakłuciami, cewnikowaniem żył, pobieraniem próbek krwi, szczepieniami; barwiący skórę; zawierający w swoim składzie 2-propanol i PVP-jod; ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach; produkt leczniczy.
B (w tym MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Polio, Vaccina).1 l op. 35

4.2.5.) Wartość części: 885,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyn), błon śluzowych i skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; produkt leczniczy; możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL. B (w tym Tbc), F, V, S, P (pierwotniaki). 1 l op. 45

4.2.5.) Wartość części: 2313,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Antyseptyczny preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk przed zabiegami oraz do mycia ciała pacjentów przygotowywanych do zabiegów chirurgicznych; zawierający w swym składzie alkohol etylowy i chlorheksydynę; produkt leczniczy. B (w tym MRSA), V, F – do 1 minuty; dezynfekcja skóry – do 2 minut. 500 ml op. 180

4.2.5.) Wartość części: 1620,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu (min. 85 %), bezbarwny; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak: witamina E, pantenol i gliceryna; higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 – 30 s, chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 – 90 s. B – 15 s, Tbc – 20 s, F – 15 s, V (wszystkie wirusy osłonione w tym HBV, HCV, HIV, Rota, Noro – 15 s, Adeno, Polio – 30 s). 500 ml kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu Dermados op. 25

4.2.5.) Wartość części: 197,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi, o czasie działania przedłużonym do 24 godzin. B (w tym MRSA), V (w tym HBV, HCV, HIV) 500 ml kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu Dermados op. 200

4.2.5.) Wartość części: 2906,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; bezbarwny; zawierający mieszaninę trzech alkoholi (min. 70 %) i nadtlenku wodoru; bez fenolu i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków – wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna; produkt leczniczy. B (w tym MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Herpes, Adeno, Rota).
zad.6a-350 ml ze spryskiwaczem op. 1500
zad.6b-1 l op. 1200

4.2.5.) Wartość części: 48153,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Alkoholowy preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry; barwiony; zawierający mieszaninę trzech alkoholi (min. 70 %) i nadtlenku wodoru; bez fenolu i jego pochodnych, jodu i jego związków. B (w tym MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HIV, Herpes, Adeno, Rota).
zad. 7a-350 ml ze spryskiwaczem op. 50
zad. 7b-1 l op. 10

4.2.5.) Wartość części: 1172,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji błon śluzowych i graniczącej z nimi skóry przed: zabiegani chirurgicznymi, ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego i zabiegami przez cewkowymi; zawierający etanol, nadtlenek wodoru i chlorheksydynę; nie zawierający jodu i octenidyny; produkt leczniczy. B, F, V (w tym HBV, HIV, Herpes), P (pierwotniaki) 500 ml op. 250

4.2.5.) Wartość części: 8700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat w proszku (koncentrat) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich i inkubatorów; bez aldehydowy, nadtlenowy; posiadający dobre właściwości myjące w przypadku silnych zabrudzeń i zaschniętych pozostałości organicznych: krwi, białka, ropy; możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych; wymagana pozytywna opinia producenta endoskopów Olympus Optical oraz pozytywna opinia IMiDz, potwierdzająca możliwość stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów.
zad.9a-2 kg op. 50
zad.9b-10 kg op. 2
zad. 9b-Aktywator dla pozycji powyżej. 2 l op. 5

4.2.5.) Wartość części: 9316,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Płynny preparat (koncentrat) do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego z metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz termolabilnych materiałów np. endoskopów giętkich, akcesoriów anestezjologicznych; zawierający glukoprotaminę, tenzydy i inhibitory korozji; nie zawierający aldehydów, chloru, QAV, aktywnego tlenu, alkoholi i benzenu; nie powodujący matowienia optyki; możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych; wyrób medyczny; wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical. W warunkach brudnych: B (w tym Tbc), F (C.albicans), V (w tym HBV, HCV, HIV) – 2,5 % do 30 minut; czas dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej – do 5 minut. 2 l z miarką op. 5

4.2.5.) Wartość części: 645,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do wstępnego, manualnego mycia instrumentów medycznych łącznie z endoskopami giętkimi i ich akcesoriami; usuwający zanieczyszczenia organiczne (krew, śluz itp.); zawierający niejonowe substancje powierzchniowo czynne (tenzydy), środki kompleksujące, regulator pH; możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. 1 l op. 50

4.2.5.) Wartość części: 1300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich i sprzętu anestezjologicznego; na bazie aktywnego tlenu i nadwęglanu sodu; koncentrat – granulat lub proszek; kompatybilność materiałowa: silikon, polisulfan, poliwęglan, szkło akrylowe; możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych; możliwość kontroli aktywności za pomocą pasków testowych dołączonych do opakowania; wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical. Stężenie do 2 %: B (w tym Tbc), F (w tym C.albicans, Aspergillus niger, V (w tym Adeno, Polio, Noro), S (w tym Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile, Clostridium perfringens) – do 15 minut; czas dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej – do 10 minut. 1500 g op. 2

4.2.5.) Wartość części: 415,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji wszelkich przedmiotów zmywalnych i powierzchni; zawierający kwas nadoctowy; nie zawierający aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu; skuteczny w obecności zanieczyszczeń; pH neutralne; kompatybilność materiałowa ze: stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych; stabilność roztworu roboczego min. 24 godziny; wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy. Stężenie do 2 %: B – zgodnie z EN 16615, Tbc – zgodnie z EN 14348, F (w tym C.albicans) – zgodnie z EN 16615, V (w tym Adeno, Polio) – zgodnie z En 14476, S – zgodnie z EN 13704; w czasie do 15 minut. 1500 g op. 15

4.2.5.) Wartość części: 1952,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

14a Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również oddziałów pediatrycznych i noworodkowych – wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna;zawierający glukoprotaminę; nie zawierający aldehydów, fenoli, alkoholi, QAV i ich pochodnych, chloru i substancji nadtlenowych; posiadający potwierdzenie, że substancja czynna nie jest substancją lotną i nie wykazuje toksyczności wziewnej. B (w tym Tbc), F, V (wszystkie wirusy osłonione, w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota,Papova).
zad. 14a-2 l op. 40
14b-6 l op. 50

4.2.5.) Wartość części: 30930,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat (koncentrat) do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; zawierający fenoksyetanol i chlorek benzalkoniowy; nie zawierający aldehydów, substancji lotnych i zapachowych; wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1. B, F, V (w tym HBV, HCV, HIV – do 15 minut, Adeno, Polyoma, Rota, Noro – do 60 minut. 5 l op. 25

4.2.5.) Wartość części: 4520,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat alkoholowy, na bazie co najmniej dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych; do dezynfekcji w warunkach czystych wszelkich małych i trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholi; przebadany zgodnie z EN 16615:2015; możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych – wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna. B (w tym MRSA, Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota) – do 1 minuty. 1 l op. 250

4.2.5.) Wartość części: 2225,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat w postaci szybko działającej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, w tym urządzeń elektronicznych np. głowic USG, ekranów monitorów oraz powierzchni mających kontakt z żywnością; zawierający nadtlenek wodoru; nie zawierający alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; możliwość stosowania bez użycia indywidualnych środków ochrony; wyrób medyczny i produkt biobójczy. B – zgodnie z EN 16615, F (C.albicans) – do 1 minuty, Tbc, S (w tym Clostridium difficile) – do 5 minut, V (w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio) – zgodnie z EN 14476 – do 2 minut. 750 ml op. 50

4.2.5.) Wartość części: 1775,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat dezynfekcyjny w granulkach, na bazie NaDCC (dichloroizocyjanouraniu sodu), przeznaczony do zasypywania rozlanej krwi, wydalin i wydzielin. B (w tym Tbc), F, V. 500 g op. 25

4.2.5.) Wartość części: 1331,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat dezynfekcyjny w tabletkach, na bazie NaDCC (dichloroizocyjanouraniu sodu), do dezynfekcji powierzchni zmywalnych oraz zanieczyszczonych materiałem organicznym przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze; możliwość dezynfekcji powierzchni, mających kontakt z żywnością; stabilność roztworu roboczego min. 24 godziny. B (w tym Tbc), F, V 9w tym Adeno, Polio) – do 15 minut. 300 szt. tabletki op. 10

4.2.5.) Wartość części: 273,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu; wieloskładnikowy, zawierający monosiarczan potasu; możliwość stosowania w urządzeniach spryskujących; możliwość dezynfekcji powierzchni, mających kontakt z żywnością; możliwość zasypywania rozlanej krwi, wydzielin i wydalin; możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych - wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna; stabilność roztworu roboczego min. 24 godziny . B (w tym MRSA), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Herpes, Adeno, Poliuo) – do 15 minut. 200 g op. 100

4.2.5.) Wartość części: 1792,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowy do użycia preparat trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) w postaci piany, przeznaczony do nawilżania narzędzi i sprzętu medycznego; zapobiegający zasychaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach i ułatwiający ich usuwanie; zawierający inhibitory korozji. B, F – do 5 minut. 750 ml z końcówką spieniającą op. 10

4.2.5.) Wartość części: 557,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat alkoholowy do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych, niewrażliwych na działanie alkoholi; zawierający etanol i nadtlenek wodoru; aplikowany w postaci pianki eliminująca powstawanie aerosolu; nie pozostawiający smug i zacieków. B, F, V (w tym HBV, HCV, HIV) – do 5 minut; S (w tym Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – do 30 minut. 750 ml op. 20

4.2.5.) Wartość części: 460,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat trójenzymatyczny, w płynie; zawierający detergenty i inhibitory korozji; do manualnej, wstępnej dezynfekcji i mycia, narzędzi , endoskopów – wymagana pozytywna opinia producenta endoskopów; możliwość stosowania w myjniach automatycznych. Stężenie 0,5 %: B (w tym MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) – do 10 minut. 1 l op. 150

4.2.5.) Wartość części: 8250,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, w tym podłóg; biodegradowalny; zapachowy; na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych z różnych grup chemicznych; niskie stężenie roztworu roboczego; dostosowany do dozowania poprzez automatyczne dozowniki. W stężeniu 0,25 %: B (w tym Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV) – do 15 minut. 5 l op. 15

4.2.5.) Wartość części: 1800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Alkoholowy, bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi; na bazie mieszaniny alkoholi i nadtlenku wodoru; nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran; dopuszczalna zawartość difenylolu <0,2 %. B (w tym Tbc), F, V (w tym BHV, HCV, HIV, Herpes, Vaccinia, Rota, Papova) – do 1 minuty.
zad. 25a-250 ml op. 20
zasd.25b-1 l op. 10

4.2.5.) Wartość części: 368,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Alkoholowy, barwiony barwnikiem spożywczym preparat o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji odtłuszczania skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi; na bazie mieszaniny alkoholi i nadtlenku wodoru; nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran; dopuszczalna zawartość difenylolu <0,2%. B (w tym Tbc), F, V (w tym BHV, HCV, HIV, Herpes, Vaccinia, Rota, Papova) – do 1 minuty.
zad. 26a- 250 ml op. 2
zad. 26b-1 l op. 5

4.2.5.) Wartość części: 104,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat antyseptyczny; zawierający dichlorowodorek octenidyny; nie powodujący drażnienia ran; stosowany przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych i oparzeniowych, przy pielęgnacji szwów pooperacyjnych, w pediatrii – do dezynfekcji pępków; produkt leczniczy. B, F, V – 1-5 minut. Efekt działania – do 1 godziny.
zad. 27a- 250 ml op. 150
zad. 27b-1 l op. 250

4.2.5.) Wartość części: 16500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do dekontaminacji i pielęgnacji jamy ustnej przed zabiegami chirurgicznymi, intubacją; zawierający dichlorowodorek octenidyny; nie zawierający chlorheksydyny i alkoholu; nie powodujący drażnienia błony śluzowej jamy ustnej; możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. 250 ml op. 300

4.2.5.) Wartość części: 5970,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pianka o właściwościach czyszcząco – pielęgnujących, działająca p/bakteryjnie i p/grzybiczo; zawierająca substancje natłuszczające np. alantoinę; pochłaniająca zapach moczu i kału. 500 ml op. 80

4.2.5.) Wartość części: 1192,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji ciała pacjenta, łącznie owłosioną skóra głowy; zawierający octenidynę; nie zawierający pochodnych biguanidyny, triclosanu i chlorheksydyny; możliwość stosowania u dzieci – wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna. B, F, V. 500 ml op. 100

4.2.5.) Wartość części: 1800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych; do irygacji przetok, ropni; do płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, kości oraz wszystkich jam ciała np. jamy otrzewnowej, ustnej, nosa, gardła, uszu; do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka; do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych; do płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych; nie wymagający wypłukiwania/neutralizacji z ran i jam ciała; nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomagający fizjologiczny proces gojenia ran; niwelujący nieprzyjemny zapach ran; roztwór stabilny min. 60 dni od otwarcia opakowania. Zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476. 1 l butelka zwykła op. 42

4.2.5.) Wartość części: 2677,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 32

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, gotowy do użycia roztwór przeznaczony do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i oparzeniowych1 i 2 stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniających ochronę tkanki; zawierający poliheksanidynę i betainę; nie zawierający jodopowidonu i octenidyny; wyrób medyczny klasy III.
zad.32a- 350 ml op. 100
zad.31b-1 l op. 100

4.2.5.) Wartość części: 9489,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 33

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej i codziennej higieny jamy ustnej; zawierający poliheksanidynę; nie zawierający chlorheksydyny, octenidyny i alkoholu; wyrób medyczny klasy III. B, F. 250 ml op. 120

4.2.5.) Wartość części: 3036,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 34

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

34a Gotowy preparat płynny do maszynowej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów w myjniach Innowa E 3 – BHT; zawierający aldehyd glutarowy; nisko pieniący; stabilny min.30 dni; możliwość kontroli aktywności walidowanymi paskami testowymi; kompatybilny z endoskopami Olympus i Pentax – wymagana pozytywna opinia producentów endoskopów. B (w tym Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio, Herpes) – do 10 minut; S – do 60 minut.
5 l op. 40
34b Paski kontrolne do pozycji powyżej 100 szt. op. 1

4.2.5.) Wartość części: 2449,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 35

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

35a Preparat enzymatyczny do maszynowego mycia endoskopów w myjniach ETD Plus GA (Olympus); nie zawierający soli kwasów organicznych; kompatybilny z endoskopami Olympus; wymagana pozytywna opinia producenta myjni i producenta endoskopów. 5 l op. 6
35b Preparat do maszynowej, chemiczno – termicznej (temperatura do 60°C) dezynfekcji endoskopów Olympus w myjniach ETD Plus GA (Olympus); wymagana pozytywna opinia producenta myjni i producenta endoskopów. B (w tym Tbc), F, V – do 5 minut. 5 l op. 6

4.2.5.) Wartość części: 3250,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 36

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

36a Środek enzymatyczny do maszynowego mycia endoskopów Olympus w myjniach firmy Olympus – wymagana pozytywna opinia producenta. 5 l op. 50
36b Preparat, zawierający aldehyd glutarowy, do maszynowej chemiczno – termicznej (temperatura do 60°C) dezynfekcji endoskopów Olympus w myjniach Olympus - wymagana pozytywna opinia producenta. B (w tym Tbc), F, V. 5 l op. 50

4.2.5.) Wartość części: 12327,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 37

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

37a Płynny preparat (koncentrat) do maszynowego mycia endoskopów elastycznych i akcesoriów endoskopowych w myjni dezynfektorze Wassenburg WD 440 – wymagana pozytywna opinia producenta myjni; skutecznie usuwający pozostałości organiczne np. zaschniętą i denaturowaną krew; skuteczny w niskich temperaturach; kompatybilny z endoskopami Olympus/Pentax - wymagana pozytywna opinia producenta endoskopów; możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. 5 l op. 100
37b Płynny preparat (koncentrat) do maszynowej dezynfekcji, w temperaturze 50-55 °C, endoskopów elastycznych i innych termolabilnych w myjni dezynfektorze Wassenburg WD 440 – wymagana pozytywna opinia producenta myjni; zawierający aldehyd glutarowy; nie zawierający formaldehydu ani czwartorzędowych związków amoniowych; kompatybilny z endoskopami Olympus/Pentax - wymagana pozytywna opinia producenta endoskopów. B (w tym MRSA, Tbc), F, V. 5 l op. 100
37c Płynny, alkaliczny (pH>10) preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi i sprzętu medycznego, również wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych; skutecznie usuwający pozostałości organiczne np. zaschniętą i denaturowaną krew; nie wymagający neutralizacji; zawierający środki konserwujące i inhibitory korozji;nie zawierający glicerolu; nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny; możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. 5 l op. 55
37d Płynny preparat do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych i endoskopów elastycznych przed maszynową dekontaminacją oraz do stosowania w myjniach ultradźwiękowych; skuteczny w niskich temperaturach (20 °C), usuwający pozostałości organiczne np. zaschniętą i denaturowaną krew; nie zawierający aldehydów ani czwartorzędowych związków amoniowych. Temperatura 20 °C, stężenie 1 %: B, F, V (w tym HBV, HCV, HIV) – do 15 minut. 5 l op. 50
37e Płynny, nisko pieniący, neutralny preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych i innych termolabilnych, w temperaturze 50-55 °C; zawierający aldehyd glutarowy; nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. B (w tym Tbc), F, V. 5 l op. 15
37f Płynny preparat płuczący do płukania w myjni dezynfektorze, przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji; zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące; nie zawierający oleju parafinowego, alkoholu i jego związków. 5 l op. 5
37g Płynny, myjący i neutralizujący preparat do stosowania w myjniach dezynfektorach; zawierający kwas cytrynowy; nie zawierający fosforanów, azotanów oraz tenzydów. 5 l op. 3
37h Płynny, alkaliczny preparat do mycia w myjni dezynfektorze; usuwający pozostałości organiczne np. zaschniętą i denaturowaną krew;skuteczny również w twardej wodzie; zawierający metakrzemian disodowy; nie zawierający wodorotlenku sodu, składników utleniających, glicerolu oraz związków powierzchniowo czynnych. 5 l op. 10

4.2.5.) Wartość części: 70326,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 38

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, szczepieniami, pobraniem krwi itp.; nasączony 70 % alkoholem izopropylowym; gazik z 6 warstw włókniny 70 g, złożony trzykrotnie; możliwość stosowania u niemowląt i dzieci – wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna; pakowany pojedynczo; rozmiar ok. 7x7 cm. 100 szt. op. 100

4.2.5.) Wartość części: 1800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 39

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, szczepieniami, pobraniem krwi itp.; mokry nasączony 70 % alkoholem izopropylowym; gaziki z 6 warstw włókniny 70 g, złożone trzykrotnie; możliwość stosowania u niemowląt i dzieci – wymagana pozytywna opinia IMiDz lub równoważna; pakowane pojedynczo; rozmiar ok. 7x7 cm. 100 szt.-50 zestawów, suchy i mokry op. 150

4.2.5.) Wartość części: 2550,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 40

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chusteczki nasączone preparatem na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych; nie zawierającym alkoholi, aldehydów, związków utleniających; przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, łącznie z ekranami kardiomonitorów – wymagana pozytywna opinia producenta kardiomonitorów Drager i/lub innych; wymiary ok. 20x20 cm; opakowanie zamykane hermetycznie. B (w tym Tbc, MRSA), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Noro). 200 szt. op. 200

4.2.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 41

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (łącznie z urządzeniami elektronicznymi np. ekranami monitorów, sondami USG, ekranami smartfonów), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; nasączone preparatem na bazie nadtlenku wodoru; bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; rozmiar 25x35 cm +/- 10 %; możliwość stosowania bez użycia indywidualnych środków ochrony; produkt biobójczy i wyrób medyczny. B (w tym Tbc) – zgodnie z EN 16615, F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV 40) – do 1 minuty, V (Noro, Polio) – zgodnie z EN 14476. 50 szt. op. 120

4.2.5.) Wartość części: 2516,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 42

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (łącznie z urządzeniami elektronicznymi np. ekranami monitorów, sondami USG, ekranami smartfonów), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; nasączone preparatem na bazie nadtlenku wodoru; bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; rozmiar 20x20 cm +/- 10 %; możliwość stosowania bez użycia indywidualnych środków ochrony; produkt biobójczy i wyrób medyczny. B (w tym Tbc) – zgodnie z EN 16615, F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV 40) – do 30 s, V (Adeno, Polio) – zgodnie z EN 14476, S (w tym Clostridium difficile) – do 5 minut. 100 szt. op. 120

4.2.5.) Wartość części: 3109,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 43

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu np. zabiegowych i sprzętu medycznego, łącznie z głowicami USG; zawierające czwartorzędowe związki amoniowe; okres trwałości po otwarciu opakowania 2 miesiące; rozmiar 20x22 cm +/- 10 %. B, F, V – do 1 minuty. 200 szt. op. 250

4.2.5.) Wartość części: 5750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 44

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

44a Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholem (min. 70%), odpowiednie do wszystkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu; rozmiar 20x22 cm +/- 10 %. B (w tym Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV – do 30 s, Noro – do 1 minuty. Tuba =100 szt. op. 1600
44b Wkład do tuby = 100 szt. op. 400

4.2.5.) Wartość części: 16980,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) DOKUMENTU potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) w przypadku wyrobów medycznych – załączenie aktualnych i ważnych przez cały okres trwania umowy dokumentów dopuszczających do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta / Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 9 maja 2022 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. z 2022 r., poz. 974)
2) w przypadku produktów leczniczych – załączenie aktualnych i ważnych przez cały okres trwania umowy świadectw dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021, poz. 1977 ze zmianami) oraz CHPl.
3) w przypadku produktów kosmetycznych – załączenie aktualnych i ważnych przez cały okres trwania umowy dokumentów potwierdzających zgłoszenie do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2227)
4) w przypadku produktów biobójczych – załączenie ważnych i aktualnych przez cały okres trwania umowy dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego produktu biobójczego - zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 24).
5) w przypadku produktu zawierającego w swoim składzie substancje niebezpieczne / chemiczne i/lub ich mieszaniny – załączenie aktualnych przez cały okres trwania umowy kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, zwanej dalej "kartą charakterystyki” - zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2289).
6) opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlające parametry przedmiotu zamówienia
7) Wykonawca dostarczy pozytywną opinię IMiDz. – w zakresie pakietów gdzie Zamawiający wymaga takiej opinii
8) Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające wymagane spektrum biobójcze i czas ekspozycji – załączy badania laboratoryjne akredytowanego ośrodka badawczego z terenu Unii Europejskiej – zgodne z obowiązującymi normami medycznymi.
9) opinii producenta sprzętu (myjni, endoskopów,kardiomonitorów, głowic i itp.) na piśmie o kompatybilności preparatów do mycia i dezynfekcji z endoskopami Pentax i/lub Olympus, kardiomonitorami Drager oraz głowicami USG do pozycji z załącznika nr 2 których dotyczy
10) opinia producenta sprzętu o kompatybilności preparatów do mycia i dezynfekcji w myjni -dezynfektorze Wassenburg WD 440 do pozycji z załącznika nr 2 których jeżeli dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) w przypadku wyrobów medycznych – załączenie aktualnych i ważnych przez cały okres trwania umowy dokumentów dopuszczających do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta / Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 9 maja 2022 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. z 2022 r., poz. 974)
2) w przypadku produktów leczniczych – załączenie aktualnych i ważnych przez cały okres trwania umowy świadectw dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021, poz. 1977 ze zmianami) oraz CHPl.
3) w przypadku produktów kosmetycznych – załączenie aktualnych i ważnych przez cały okres trwania umowy dokumentów potwierdzających zgłoszenie do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2227)
4) w przypadku produktów biobójczych – załączenie ważnych i aktualnych przez cały okres trwania umowy dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego produktu biobójczego - zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 24).
5) w przypadku produktu zawierającego w swoim składzie substancje niebezpieczne / chemiczne i/lub ich mieszaniny – załączenie aktualnych przez cały okres trwania umowy kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, zwanej dalej "kartą charakterystyki” - zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2289).
6) opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlające parametry przedmiotu zamówienia
7) Wykonawca dostarczy pozytywną opinię IMiDz. – w zakresie pakietów gdzie Zamawiający wymaga takiej opinii
8) Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające wymagane spektrum biobójcze i czas ekspozycji – załączy badania laboratoryjne akredytowanego ośrodka badawczego z terenu Unii Europejskiej – zgodne z obowiązującymi normami medycznymi.
9) opinii producenta sprzętu (myjni, endoskopów,kardiomonitorów, głowic i itp.) na piśmie o kompatybilności preparatów do mycia i dezynfekcji z endoskopami Pentax i/lub Olympus, kardiomonitorami Drager oraz głowicami USG do pozycji z załącznika nr 2 których dotyczy
10) opinia producenta sprzętu o kompatybilności preparatów do mycia i dezynfekcji w myjni -dezynfektorze Wassenburg WD 440 do pozycji z załącznika nr 2 których jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. zaprzestania produkcji przez producenta i wprowadzenia asortymentu zamiennego, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w przetargu i pod warunkiem przesłania próbek nowego asortymentu do Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nowy asortyment spełnia wymagania zamawiającego;

2. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
3. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości na czas nie dłuższy niż 3 miesiące przy obustronnej zgodzie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.