eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mława › ODPŁATNE ŚWIADCZENIE WSPARCIA SERWISOWEGO, OPIEKI NAD POSIADANYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W SPZOZ W MŁAWIEOgłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ODPŁATNE ŚWIADCZENIE WSPARCIA SERWISOWEGO, OPIEKI NAD POSIADANYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W SPZOZ W MŁAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anny Dobrskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODPŁATNE ŚWIADCZENIE WSPARCIA SERWISOWEGO, OPIEKI NAD POSIADANYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W SPZOZ W MŁAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfab0803-0309-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00311614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250007

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZ ZP 53/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 416971,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Integracja z systemem diagnostyki obrazowej (Alteris)

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.5.) Wartość części: 228000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opieka serwisowa nad systemem do diagnostyki obrazowej PACS Alteris; Integracja z systemem Optimed NXT

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.5.) Wartość części: 60000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opieka serwisowa nad posiadanym systemem kolejkowym; Integracja z systemem Optimed NXT – dotyczy integracji ze strony Wykonawcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.5.) Wartość części: 9700 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opieka serwisowa nad posiadanym oprogramowaniem administracyjnym (Moduł eDeklaracje, Portal Pracowniczy - Elektroniczna Akceptacja Faktur, Elektroniczna Akceptacja Urlopów, Elektroniczna Akceptacja Zapotrzebowań, Harmonogramy webowe, Mobilna inwentaryzacja).

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.5.) Wartość części: 94071,38 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opieka serwisowa nad posiadanym systemem laboratoryjnym e-Lab (Pracownie: laboratorium, cytologii, bakteriologii, serologii); Integracja z systemem Optimed NXT

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.5.) Wartość części: 25200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 324720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 324720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 324720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Comarch Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6770065406

7.3.3) Ulica: AL. Jana Pawła II 39a

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-864

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 324720 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alteris Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6312421111

7.3.3) Ulica: ul. Ceglana 35

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-514

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 na „Odpłatne świadczenie wsparcia serwisowego, opieki nad posiadanymi systemami informatycznymi w SPZOZ w Mławie” w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy PZP gdyż złożona oferta podlegała odrzuceniu

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie informuje, iż unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 4 i 5 na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (nie złożono żadnej oferty)

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie informuje, iż unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 4 i 5 na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (nie złożono żadnej oferty)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.