eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Usługa w zakresie kontroli, utrzymania i wymiany urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz świadczenia usług pogotowia drogowego w mieście ElbląguOgłoszenie z dnia 2023-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa w zakresie kontroli, utrzymania i wymiany urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz świadczenia usług pogotowia drogowego w mieście Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łączności 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552393125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa w zakresie kontroli, utrzymania i wymiany urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz świadczenia usług pogotowia drogowego w mieście Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb017a00-f612-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00310789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033297/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz utrzymania pogotowia drogowego w m. Elbląg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238331

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.41.2023.KŁ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 210273,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1) Kontrolę, utrzymanie i wymianę urządzeń sygnalizacji świetlnych, tj. obsługę 45 sztuk sygnalizacji świetlnych (wielofazowych) oraz 10 sztuk sygnalizacji ostrzegawczych (jednofazowych) funkcjonujących na sieci dróg publicznych w mieście Elblągu, polegającą na:
a) codziennych przeglądach funkcjonowania urządzeń sygnalizacyjnych,
b) sporządzaniu raportów z wyżej wymienionych przeglądów,
c) pełnieniu telefonicznych całodobowych dyżurów,
d) zapewnieniu właściwego stanu technicznego urządzeń sygnalizacyjnych tj.: sygnalizatorów, urządzeń sterujących (sterowników), elementów transmisyjnych, instalacji kablowej, elementów wsporczych i detektorów, poprzez bieżące naprawy i konserwację,
e) zgłaszaniu potrzeb remontów bieżących i kapitalnych związanych z pracą sygnalizacji,
f) prowadzeniu dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej sygnalizacji świetlnej,
g) przeglądzie dokumentacji projektowych i opiniowaniu zaproponowanych rozwiązań technicznych,
h) wymianie urządzeń sygnalizacyjnych.

2) Usługę pogotowia drogowego polegającą na świadczeniu całodobowych usług zabezpieczenia i naprawy oznakowania pionowego urządzeń brd na następującej sieci dróg: 0,5 km dróg krajowych, 28 km dróg wojewódzkich, 105 km dróg powiatowych, 87 km dróg gminnych i 35 km dróg wewnętrznych tj.
a) podejmowaniu całodobowych interwencyjnych działań w zakresie zabezpieczenie
i naprawy uszkodzonych znaków i tablic pionowych oraz urządzeń brd w tym: ręczne lub mechaniczne prostowanie pochylonych słupków, urządzeń brd lub obracanie
(do właściwej pozycji) tarcz znaków,
b) pełnieniu telefonicznych całodobowych dyżurów i podejmowaniu interwencyjnego oznakowywania i zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych dla ruchu drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234799,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337129,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234799,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMP CONSULTANT ARTUR PAŹ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 170961271

7.3.3) Ulica: Jana III Sobieskiego 16A/21

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234799,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.