eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA i ZOL Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI DLA SPZOZ W ŁĘCZNEJOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA i ZOL Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI DLA SPZOZ W ŁĘCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431218969

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasnystawska 52

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz.powiatleczynski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA i ZOL Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI DLA SPZOZ W ŁĘCZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ba42be5-1ed6-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081342/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala i ZOL z uwzględnieniem diet i kaloryczności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.spzoz.powiatleczynski.pl/aktualnosci.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
11.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
11.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
11.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip 11.6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ powinien być skierowany przy użyciu, mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/portal za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”. W wersji edytowalnej.
11.6. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający wymaga również możliwość składania dokumentów elektronicznych. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11.7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Janocińska, Liliana Grzesiuk /81/ 7526315.
11.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania, lub jednej ze wskazanych wyżej form porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
11.9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP i znak sprawy albo TED i znak sprawy lub ID postępowania i znak sprawy).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl (dalej „SP ZOZ w Łęcznej”).
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail: iod@spzoz.powiatleczynski.pl lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
20.2.Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SPZOZ-DZ/22/2022 prowadzonego w trybie w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, oraz zawarcia umowy.
20.3. Odbiorcy danych osobowych
20.3.1.Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
20.3.2.Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji rozliczeń finansowych,
20.3.3.dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.
20.4. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 20.5. z Prawa przysługujące uczestnikowi postępowania o zamówienie publiczne
20.5.1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
20.5.2. Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
20.5.3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi. W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
20.6. Nie przysługują Pani/Panu prawa
20.6.1.prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
20.6.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
20.6.3.prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20.7. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają bezpośrednio z ustawy PZP.
20.8. Dodatkowy obowiązek informacyjny
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/22/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Łęcznej z uwzględnieniem diet i kaloryczności, kod wg CPV 55322000 – 3 usługa gotowania posiłków 55521200 – 0 usługa dowożenia posiłków 55521100 – 9 usługa rozwożenia posiłków 55520000 - 1 usługi dostarczania posiłków.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu wykonawcy
Cbad - cena oferty badanej

17.2.2 Podstawą obliczenia punktów w kryterium czas odbioru brudnych naczyń i resztek pokonsumpcyjnych (P) będzie

1) czas odbioru brudnych naczyń i resztek powyżej 1,5 h do 3 h po wydaniu posiłku - 0 pkt.
2) czas odbioru brudnych naczyń i resztek do 1,5 godziny po wydaniu posiłku, jednak nie wcześniej niż 40 min. od wydania posiłku - 20 pkt.
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę czasu odbioru naczyń i resztek poniżej 1,5 h – Zamawiający, przyjmie do oceny ofert czas odbioru naczyń i resztek wynoszący do 1,5h
- wskazania przez Wykonawcę czasu odbioru naczyń i resztek dłuższego niż 3 h – Zamawiający, odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
- nie wskazania przez Wykonawcę czasu odbioru naczyń i resztek dłuższego – Zamawiający, przyjmie do oceny ofert czas odbioru naczyń i resztek wynoszący powyżej 1,5 h do 3 h po wydaniu posiłku - 0 pkt.

17.2.3 Sposób obliczenia punktów w kryterium doświadczenie dietetyka [D], nastąpi wg poniższego opisu :
1) doświadczenie dietetyka min. 24 miesiące – 0 pkt
2) doświadczenie dietetyk powyżej 24 miesięcy – 10 pkt
- wskazane przez Wykonawcę doświadczenie dietetyka poniżej 24 miesięcy - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją warunków zamówienia;

17.2.3 Sposób obliczenia punktów w kryterium doświadczenie pierwszego kucharza [K1], nastąpi wg poniższego opisu :
1) doświadczenie pierwszego kucharza min. 24 miesiące – 0 pkt
2) doświadczenie pierwszego kucharza powyżej 24 miesięcy – 5 pkt
- wskazane przez Wykonawcę doświadczenie pierwszego kucharza poniżej 24 miesięcy- Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją warunków zamówienia;

17.2.4 Sposób obliczenia punktów w kryterium doświadczenie drugiego kucharza [K2], nastąpi wg poniższego opisu :
1) doświadczenie drugiego kucharza min. 24 miesiące – 0 pkt
2) doświadczenie drugiego kucharza powyżej 24 miesięcy – 5 pkt
- wskazane przez Wykonawcę doświadczenie drugiego kucharza poniżej 24 miesięcy - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze specyfikacją warunków zamówienia;

Cena oferty:
Po = C + P +D+ K1+K2
gdzie we wzorach:
Po -łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty za cenę
P -punkty za czas odbioru brudnych naczyń i resztek pokonsumpcyjnych
D – punkty w kryterium doświadczenie dietetyka
K1- punkty w kryterium doświadczenie pierwszego kucharza
K2- punkty w kryterium doświadczenie drugiego kucharza
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odbioru brudnych naczyń i resztek pokonsumpcyjnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dietetyka

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie pierwszego kucharza

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie drugiego kucharza

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, na zasadach określonych w pkt. 7 SWZ, oraz spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp,
6.2 O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
6.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
6.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
6.2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej jednej usługi kompleksowego całodziennego wyżywienia pacjentów szpitala o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.350.000.00zł wartości ogółem (w jednej umowie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/ dostawy zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy /usługi, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału).
6.2.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje oraz doświadczenie:
a) co najmniej 1 dietetyk dyplomowany, musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku dietetyka, żywienie człowieka lub pokrewnym, oraz minimum 24 miesięczne doświadczenie
w żywieniu zbiorowym t.j. pacjentów szpitali
b) co najmniej 2 kucharzy, musi posiadać minimum wykształcenie średnie i uzyskanie tytułu zawodowego kucharz oraz minimum 24 miesięczne doświadczenie w przygotowaniu posiłków dla zakładów żywienia zbiorowego t.j. pacjentów szpitali
c) minimum 5 pracowników kuchennych- dokonujących dystrybucji posiłków do kuchenek oddziałów.
6.2.4.3. W związku z obowiązkiem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2.1. wykaz osób (w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz wykształcenie niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowaniu tymi osobami według załącznika nr 7 do SWZ.
8.2.2. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej jednej usługi kompleksowego całodziennego wyżywienia pacjentów szpitala o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.350.000,00.zł wartości ogółem (w jednej umowie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:
8.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy -zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
8.1.2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1.Przykładowy miesięczny jadłospis z wyszczególnieniem wartości kalorycznej i gramatury poszczególnych produktów dla diet: cukrzycowa (5xdz), lekkostrawna, wątrobowa (3xdz), dieta płynna (5xdzx300ml), lekkostrawną, oparzeniowa(wysokobiałkowa), dla osób skierowanych na resekcje żołądka.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

9.1.Przykładowy miesięczny jadłospis z wyszczególnieniem wartości kalorycznej i gramatury poszczególnych produktów dla diet: cukrzycowa (5xdz), lekkostrawna, wątrobowa (3xdz), dieta płynna (5xdzx300ml), lekkostrawną, oparzeniowa(wysokobiałkowa), dla osób skierowanych na resekcje żołądka.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Ponadto do oferty należy dołączyć:
10.1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SWZ).
10.2. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573).
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
10.3. Przykładowy miesięczny jadłospis z wyszczególnieniem wartości kalorycznej i gramatury poszczególnych produktów dla diet: cukrzycowa (5xdz), lekkostrawna, wątrobowa (3xdz), dieta płynna (5xdzx300ml), lekkostrawną, oparzeniowa(wysokobiałkowa), dla osób skierowanych na resekcje żołądka.
10.4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
10.5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy załącznik nr 5 do SWZ )
10.6. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 26.000,00zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia stron i mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji usługi, okresu trwania umowy, a także w przypadku zmiany ceny za dany produkt bez względu na przyczynę takiej zmiany, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.W przypadku niewyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w §4 ust. 1 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w §1 ust. 2 Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego.
4.Zgodnie z art. 455 ust. 1ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę istotnych postanowień niniejszej umowie w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku: zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezależnych od żadnej ze Stron Umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zwiększenia ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Dostawcy;
2) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
3) zmiany zasad lub kwot dofinansowania środkami pochodzącymi z Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy -w odniesieniu do projektów współfinansowanych z tychże środków;
4) zmian asortymentu dostawy;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
5.Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 3.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
9. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 5 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentów i informacji potwierdzających wpływ powyższych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy.
10. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.