eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa interaktywnego atlasu do nauki anatomii człowieka na potrzeby podniesienia jakości kształcenia studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa interaktywnego atlasu do nauki anatomii człowieka na potrzeby podniesienia jakości kształcenia studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200026507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teofila Noniewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 562 84 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puz.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puz.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa interaktywnego atlasu do nauki anatomii człowieka na potrzeby podniesienia jakości kształcenia studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1077457a-1e12-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016921/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa interaktywnego atalsu do nauki anatomii człowieka na potrzeby podniesienia jakości kształcenia studnetów PUZ w Suwałkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.puz.suwalki.pl/zamowienia-publiczne/powyzej130tys/ , https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@puz.suwalki.pl.
Adres strony internetowej, na której udostępniana będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://bip.puz.suwalki.pl/zamowienia-publiczne/powyzej130tys/
oraz na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Emilia Szymborska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”;Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;Dane postępowanie można wyszukać w liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.
Złożenie oferty w postępowaniu:
1) przed złożeniem podpisanej oferty Wykonawca musi ją zaszyfrować. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
2) Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę poprzez wypełnienie „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” udostępnionego przez miniPortal (zakładka „Formularze do komunikacji”) i dostępnego na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3) sposób złożenia oraz skład oferty został opisany w Rozdziale 20 SWZ.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu:
1) zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal w celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
2) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
3) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
4) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
5) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
6) system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
a) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
b) Mozilla Firefox od wersji 15,
c) Google Chrome od wersji 20,
d) Microsoft Edge.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z siedzibą przy ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, 87/ 562 84 32 reprezentowana przez Dyrektora administracyjnego;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest Pan Adam Bogusz, mail: iod@puz.suwalki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp na: Dostawa interaktywnego atlasu do nauki anatomii człowieka na potrzeby podniesienia jakości kształcenia studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, postępowanie nr KO-120.3720.08.2022
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KO-120.3720.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa interaktywnego atlasu przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu anatomii człowieka na potrzeby podniesienia jakości kształcenia studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach realizacji przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:
Kryterium Waga Sposób oceny
1 - Cena - C 60% C = (C minimalna/C badana)x 60 punktów, przy czym 1%
odpowiada 1 pkt
2 – Termin dostawy 40% Ocenie podlega deklarowane skrócenie terminu dostawy poniżej max. terminu dostawy w skali 0 - 40 - punktów

Kryterium 1 Cena (C) – maks. 60% - 60 pkt. (przy czym 1% odpowiada 1 pkt.) przy założeniu że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
Cena = Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kryterium nr 2 „Termin dostawy” oceniane będzie jak niżej:
Za termin dostawy wynoszący:
do 30 dni – 40 pkt.
do 35 dni - 35 pkt
do 45 dni - 25 pkt
do 55 dni -10 pkt
max. do 60 dni – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów 40 pkt.
Uwagi:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane, w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu dostawy poniżej maksymalnego wskazanego w SWZ. Maksymalny termin dostawy wynosi 60 dni. Wskazanie terminu krótszego niż 30 dni nie spowoduje przyznania większej ilości punktów.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie deklarowanego terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje dostawę w maksymalnie dopuszczonym terminie dostawy tj. do 60 dni i przyzna 0 pkt. w ramach kryterium termin dostawy.
Suma punktów (S) – maks. 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów będącą sumą punktów uzyskanych za kryterium cena oraz kryterium termin dostawy według następującego wzoru:
S = C + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 opis przedmiotu zamówienia, wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Opis techniczny oferowanego sprzętu/ foldery/ karty katalogowe / inne dokumenty wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych. Zamawiający dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.
2) Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia – ze wskazaniem oferowanych parametrów technicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Uzupełnieniu będą podlegały :
1) Opis techniczny oferowanego sprzętu/ foldery/ karty katalogowe / inne dokumenty wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych. Zamawiający dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.
2) Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia – wskazanie oferowanych parametrów technicznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Złożona oferta powinna zawierać (zaszyfrowane wg. instrukcji użytkownika systemu miniPortal) następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 - wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2) formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2 - wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale 12 SWZ
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
5) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3;
7) Oświadczenie RODO oraz Obowiązek informacyjny – załącznik nr 6 i załącznik nr 7;
8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby;
10) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
11) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: dokumentów z rozdziału 14 ust. 5.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów z rozdziału 14 ust. 5 pkt 1 SWZ - składa dokumenty z rozdziału 15 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 11, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej:
1) Zmiana asortymentu (bez wpływu na cenę), z powodu wycofania ze sprzedaży oferowanego sprzętu oprogramowania, zastąpionego przez producenta nowszymi wersjami z zastrzeżeniem wymogu spełniania przez dostarczony sprzęt i oprogramowanie wszystkich wymaganych parametrów opisanych w SWZ,
2) Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy może być dokonana w szczególności w sytuacji:
a) działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie:
b) klęsk żywiołowych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy lub
c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy lub
d) zdarzeń jak: strajki, rozruchy, akty wandalizmu, kradzieże, napady rabunkowe – których zaistnienie powinno zostać udokumentowane np. protokołem policyjnym z kraju, w którym nastąpiło zdarzenie;
e) przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
f) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego – z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
g) innych okoliczności, pod warunkiem, że nie można ich było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zaistniały z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
3) W sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze stron.
4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
5) Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji zmiany ceny ofertowej Wykonawcy i łącznej wartości wykonywanego zamówienia w sytuacji zmiany przepisów prawa, które będą miały bezpośredni wpływ na wartość wykonywanego zamówienia tj.:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług: jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę,
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od Wykonawcy,
2) działania siły wyższej,
3) zmian postanowień umowy związanych ze:
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),
b) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,
4. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian innych niż określone w ustępach powyżej, a które są niezbędne do wprowadzenia, aby było możliwe prawidłowe realizowanie umowy lub zakończenie jej wykonywania, i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie celu i maksymalnej wartości oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ i w niniejszej umowie.
5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustępach powyżej. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 5 wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, którzy w rankingu otrzymają największą ilość punktów w kryterium "cena”

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Forma oferty.
1) zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2. Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv.
W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie;
2) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) pełnomocnictwa – mocodawca;
5) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
6) w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, należy wówczas użyć formatu XAdES.
4. Podpisy.
1) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
2) upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.