eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Malowanie pomieszczeń w budynku głównym SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Malowanie pomieszczeń w budynku głównym SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hallera 21

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-przychodnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Malowanie pomieszczeń w budynku głównym SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d81eb71-1e1b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096794/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Malowanie pomieszczeń w budynku głównym SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spzoz-przychodnia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl , www.epuap.gov.pl/wps/portal , sekretariat@spzoz-przychodnia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP lub ID postępowania).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania według numeru ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w części XI pkt 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu:
11.1. poczty elektronicznej: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl lub
11.2. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl lub
11.3. ePUAPu – https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawiera punkt 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/22/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w budynku głównym SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim po robotach związanych z montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wraz z uprzednim wykonaniem tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego (gładzi gipsowych) na ścianach i sufitach, zgodnie z kosztorysem nakładczym.
4.2. Zakres robót malarskich:
 Piwnica - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie farbą olejną
ścian (lamperii), mycie po robotach malarskich,
 Parter - tynki z gipsu szpachlowego (gładzie gipsowe) gr. 3 mm na ścianach i sufitach
w ilości 20% powierzchni dla pokrycia bruzd i miejsc po montażu instalacji
elektrycznej, tynki z gipsu szpachlowego (gładzie gipsowe) gr. 2 mm na ścianach i sufitach dla wyrównania istniejących powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi
2-krotne ścian i sufitów, malowanie 2-krotne farbą olejną ścian (lamperii) z jednokrotnym szpachlowaniem, mycie po robotach malarskich,
 Piętro I - tynki z gipsu szpachlowego (gładzie gipsowe) gr. 3 mm na ścianach i sufitach w ilości 20% powierzchni dla pokrycia bruzd i miejsc po montażu instalacji
elektrycznej, tynki z gipsu szpachlowego (gładzie gipsowe) gr. 2 mm na ścianach i sufitach dla wyrównania istniejących powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi
2-krotne ścian i sufitów, malowanie 2-krotne farbą olejną ścian (lamperii) z jednokrotnym szpachlowaniem, mycie po robotach malarskich,
 Piętro II - tynki z gipsu szpachlowego (gładzie gipsowe) gr. 3 mm na ścianach i sufitach w ilości 20% powierzchni dla pokrycia bruzd i miejsc po montażu instalacji
elektrycznej, tynki z gipsu szpachlowego (gładzie gipsowe) gr. 2 mm na ścianach i sufitach dla wyrównania istniejących powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi
2-krotne ścian i sufitów, malowanie 2-krotne farbą olejną ścian (lamperii) z jednokrotnym szpachlowaniem, mycie po robotach malarskich.
4.3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
4.4. Roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać z podziałem na etapy (z pełną izolacją części malowanej), aby umożliwić normalne funkcjonowanie części obiektu, która nie będzie aktualnie podlegała robotom budowlanym.
4.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, zabezpieczenia pomieszczeń (w tym wyniesienia bądź odsunięcia mebli znajdujących się w gabinetach oraz ich wniesienie po wykonanych pracach).
4.6. Zamawiający określa propozycję podziału prac ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w czynnym obiekcie:
- 7 dni II piętro (część prawa),
- 7 dni II piętro (część lewa),
- 7 dni I piętro (część prawa),
- 7 dni I piętro (część lewa),
- 5 dni parter (część lewa),
- 5 dni parter (część prawa),
- piwnica
Gabinety lekarskie (pomieszczenia), w których prace mogą być wykonane jedynie w weekend:
1) Poradnia okulistyczna
2) RTG
3) Stomatologia
4) Rejestracja,
5) Korytarze.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac i przedstawienia go Zamawiającemu w dniu podpisania umowy celem uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.
4.8. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 - Roboty malarskie

4.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 w zw. art. 266 Ustawy.
4.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.
4.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4.14. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut.
4.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4.16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4.18. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.
4.19. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 w zw. z art. 266 Ustawy.
4.20. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 266 Ustawy.
4.21. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 w zw. z art. 266 Ustawy.
4.22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są one znane na etapie składania ofert).
4.23. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą,
a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między Podwykonawcą
a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
4.24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
w zw. z art. 266 Ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.
4.25. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 w zw. z art. 266 Ustawy, tj. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – malarze i monterzy płyt gipsowych. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510).
4.26. Wymagania określające sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Ustawy, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
 w zakresie zdolności technicznej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac malarskich i wykończeniowych o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 złotych.
 w zakresie zdolności zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) z opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
lub posiadający odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 Ustawy
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do SWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
o których mowa w pkt. 9.2.b) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 9.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 Ustawy
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ;
 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ;
8.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania,
w tym na etapie składania ofert podlegającym negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
8.7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 i 9.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy, w tym istotne zmiany umowy oraz warunki płatności - określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załacznikami nalezy złożyć przez ePUAP przy wykorzusyaniu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najniższa cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.