eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we WłodawieOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110200194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 60

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 57 25 513

1.5.8.) Numer faksu: 82 57 25 513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpwlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50d4738b-1ece-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016935/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L ul. Chełmska we Włodawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@zdpwlodawa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym
sprawy P.371.4.2022.
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@zdpwlodawa.pl (nie dotyczy składania ofert)
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(dz.U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, adres: ul. Lubelska 60,
22-200 Włodawa, kontakt: tel.: 82 57 25 513,e-mail: sekretariat@zdpwlodawa.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.370.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 28454528,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1736L na
odcinku 447 m.
2) Podstawą wykonania robót budowlanych jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych,
dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik Nr 1 do SWZ.
Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym
w dokumentacji budowlanej oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji
umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót o większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie
uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia jeżeli roboty te były ujęte w dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium(w%)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji (G) 40
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=
1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C n
C= ----------------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C-ilość punktów za kryterium cena,
Cn- najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb- cena oferty badanej.
W kryterium „Cena” , oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Kryterium „Długość okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zmawiającego wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji oceniany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie ofert.
G o
G= ____________ x 40 pkt
G max.
gdzie:
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”
G max.- najdłuższy oferowany okres gwarancji,
G o- okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku,
gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60
miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert
„Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60
miesięcy).
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
Gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
– Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
– Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 (dwie) roboty budowalne, które:
- polegała na budowie lub przebudowie drogi
- miała wartość minimum 1.700.000,00 zł brutto.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego
realizacji:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na
dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ.
b) spełnia warunki udziału w postepowaniu – załącznik nr 5 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawców w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 310, 836, 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
4. Wadium wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 6 września 2022 roku. do godz. 10.00. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - przekazanie Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040 z dopiskiem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie”
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
2) musi wskazywać nazwę i numer postępowania;
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt Rozdziale 7 pkt 1) SWZ składa z ofertą każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
b) W przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
c) Zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 7
pkt 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3.1 SWZ składa odpowiednio
wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ .
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe” a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia,
2) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody,
5) zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikające z okoliczności określonych w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu lub/i w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek wskazanych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy lub na podstawie kalkulacji z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla województwa w którym roboty są wykonywane, w przypadku braku możliwości wyceny robót na podstawie kosztorysu ofertowego. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć 15 %.
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, po przedłożeniu przez wykonawcę wniosku,
7) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
8) ....

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.