eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Dostawa koncentratów do dializy pozaustrojowej typu F (A+B)Ogłoszenie z dnia 2023-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa koncentratów do dializy pozaustrojowej typu F (A+B)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 2271222

1.5.8.) Numer faksu: 2271233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpital.kolbuszowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa koncentratów do dializy pozaustrojowej typu F (A+B)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f9cebc9-0367-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246215

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Eap-2412/7/23/M

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 310000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Koncentrat węglanowy do dializy pozaustrojowej typ F (A + B) w zestawach:

I. część A/G1- składnik kwaśny z glukozą w pojemnikach max 5 litrowych 65 000 litrów

II. część B - składnik węglanowy ( a.10 l ) - 70 000 litrów


Uszczegółowienie składu dla części I.

Składnik kwaśny A/G l z glukozą:

1) Na- 140 mmol/l, K-2,0 mmol/1, Ca- 1,5 mmol/1, Mg- 0,5mmol/l , Glukoza l g/L - 25 000 litrów

2) Na- 140 mmol/1, K- 3,0 mmol/1, Ca- l,5 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L - 20 000 litrów

3) Na- 140 mmol/1, K- 4,0 mmol/, Ca- l,5 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L 15 000 litrów

4) Na- 140 mmol/1, K- 3,0 mmol/, Ca- l,25 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L 5 000 litrów

Zamawiający wymaga złożenia ceny za litr.

Uwagi dla Wykonawcy:
1. Produkt powinien:
- mieć określoną temperaturę przechowywania (wymaganą w szczególności w czasie transportu)-
maksymalną i minimalną: od + 4 ? C do + 25 ? C
- mieć określony ogólny okres przydatności do użycia oraz okres przydatności do użycia po
otwarciu pojemnika. - wpisanie w pkt. 5 formularza ofertowego deklarowaną ilość miesięcy (min. 6 m-cy).
Obydwa okresy przydatności muszą wynikać z dokumentów dołączonych do dostarczanych partii
towarów, w szczególności wystarczająca jest należycie opisana etykieta produktu.

2. Produkty powinny zostać należcie zabezpieczone, aby nie utraciły najwyższej jakości
i wymaganych parametrów chemicznych, w szczególności należy zwrócić uwagę na:
- zabezpieczenie kanistrów w worek chroniący przed zabrudzeniem,
- przeprowadzenie dostawy na paletach ( koszach ) zabezpieczających przed uszkodzeniem
Mechanicznym
-zabezpieczenie należytej temperatury przechowywania w czasie transportu(od +4?C do + 25?C).

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakikolwiek
ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw, w tym także
możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy opakowań niektórych koncentratów,
przewidując jednocześnie iż zamówienia będą składane minimum co dwa tygodnie.
4. Wymagany czas realizacji poszczególnych zamówień - to max. 3 dni robocze.
5. Wymagany czas wymiany towaru na wolny od wad - to max. 48 godzin .
6. Do oferty należy dołączyć :
- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu, wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca.

7. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:
a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
b) wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
c) świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
8. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
2) Zamawiający wymaga złożenia ceny za litr.
3) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
4) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. do piel. Oddziałowej Od. Dializoterapii./ 17 581 99 65 /
5) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo - w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
7) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
8) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu winien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
10) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek
ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
12) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
13) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego od. dializoterapii, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
14) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
15) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.
16) Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33692800-5 - Roztwory do dializy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 514728,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 646920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 514728 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nipro Medical Poland Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1080012559

7.3.3) Ulica: Pańska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-834

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 514728 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-05 do 2024-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.