eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: "Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO" odbywających się w Kielcach.Ogłoszenie z dnia 2023-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO” odbywających się w Kielcach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 797-529-578

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elwira.grotek@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2248/kompleksowa-organizacja-stoiska-targowego-w-zwiazku-z-udzialem-zamawiajacego-w-xxxi-edycji-targow-pn-miedzynarodowy-salon-przemyslu-obronnego-mspo-odbywajacych-sie-w-kielcach

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO” odbywających się w Kielcach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4758a25-0123-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245128

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZLZ.26.120.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO” odbywających się w Kielcach w dniach od 5 do 8 września 2023r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / program funkcjonalno - użytkowy (OPZ/PFU) określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

71314100-3 - Usługi elektryczne

39153000-9 - Meble konferencyjne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

79931000-9 - Usługi dekoracji wnętrz

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dokonuje unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.
W postępowaniu, do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty, i wszystkie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
Z uwagi na fakt odrzucenia wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.