eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: "Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO" odbywających się w Kielcach.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO” odbywających się w Kielcach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 797-529-578

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elwira.grotek@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO” odbywających się w Kielcach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4758a25-0123-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2248/kompleksowa-organizacja-stoiska-targowego-w-zwiazku-z-udzialem-zamawiajacego-w-xxxi-edycji-targow-pn-miedzynarodowy-salon-przemyslu-obronnego-mspo-odbywajacych-sie-w-kielcach

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z ofertą załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem platformy internetowej znajdującej się na stronie internetowej: https://ilot.eb2b.com.pl, za pośrednictwem zakładki "Pytania/Informacje". Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne parametry techniczne sprzętu do obsługi platformy to:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 10 Mbps;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w zakresie RODO (obowiązek informacyjny) zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w zakresie RODO (ograniczenia stosowania) zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZLZ.26.120.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w XXXI edycji targów pn: „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO” odbywających się w Kielcach w dniach od 5 do 8 września 2023r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / program funkcjonalno - użytkowy (OPZ/PFU) określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

71314100-3 - Usługi elektryczne

39153000-9 - Meble konferencyjne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

79931000-9 - Usługi dekoracji wnętrz

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.1. JAKOŚC - STYL ZABUDOWY

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.2. JAKOŚĆ - STOISKO TARGOWE

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na organizacji stoiska targowego na wydarzenie o charakterze kulturalno-naukowym i/lub biznesowym, przy czym każde zamówienie polegało na: 1) wykonaniu zabudowy* stoiska targowego wraz z montażem i demontażem po zakończeniu wydarzenia; 2) obsłudze technicznej i logistycznej tego stoiska w trakcie wydarzenia, o wartości każdego zamówienia co najmniej 250 000,00 PLN netto (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość 250 000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
*zabudowa stanowiąca robotę budowlaną w rozumieniu Ustawy Pzp.
2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna), warunek dotyczący zdolności, o których mowa w ust. 1, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona roboty budowlane oraz zamówienie w zakresie, o którym mowa w rozdziale VIII ust 1 SWZ, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych albo zdolności ekonomicznej lub finansowej, warunki określone w ust. 1 musi spełnić Wykonawca albo co najmniej jeden podmiot udostępniający zasób, który wykona zamówienie do realizacji których te zdolności są wymagane;
4. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) samodzielnie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści określonej w załączniku nr 2b do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), o którym mowa w rozdziale VIII ust 1 SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty oraz zamówienie w zakresie, o którym mowa w rozdziale VIII ust 1 SWZ zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane oraz zamówienie (w zakresie jak wyżej) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane oraz zamówienie (w zakresie jak wyżej) zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; - wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych oraz zamówienia w zakresie, o którym mowa w rozdziale VIII ust 1 SWZ wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje roboty budowlane oraz zamówienie (w zakresie jak wyżej), w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ (formularz ofertowy).

Wraz z ofertą Wykonawca składa jedną Koncepcję zabudowy stoiska targowego, uwzględniając zapisy OPZ, przygotowaną w oparciu o jeden ze stylów określonych w rozdziale II ust 3 OPZ. Wykonawca składa Koncepcję w postaci wizualizacji zabudowy stoiska w minimum 15 widokach, z uwzględnieniem wszystkich eksponatów w skali, wraz ze szczegółowym opisem wykorzystanych technologii w zabudowie oraz ich wymiarów.

Zamawiający zaleca złożenie Koncepcji w formacie pdf.
Uwaga: Koncepcja stanowi integralną część oferty.
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży Koncepcji wraz z ofertą, Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany
w rozdziale XV SWZ.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane oraz zamówienie w zakresie o którym mowa w rozdziale VIII ust 1 SWZ, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oświadczenie dotyczące konsorcjum składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które roboty budowlane lub usługi (wynikające z zakresu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VIII ust 1 SWZ) wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2d do SWZ.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. powyżej niniejszego paragrafu należy sporządzić
i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XXIV SWZ.
7. Potwierdzenie wniesienia wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVII – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia
i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Informacje na temat zaliczek znajdują się w § 7 ust 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ): 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości nieprzekraczającej 20 000 złotych brutto, po podpisaniu Umowy. Wypłata zaliczki na rzecz Wykonawcy pomniejszy odpowiednio płatność, o której mowa w ust 1.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 10 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu przy użyciu systemu teleinformatycznego. Miejsce składania ofert: adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2248/kompleksowa-organizacja-stoiska-targowego-w-zwiazku-z-udzialem-zamawiajacego-w-xxxi-edycji-targow-pn-miedzynarodowy-salon-przemyslu-obronnego-mspo-odbywajacych-sie-w-kielcach

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że Wydarzenie odbędzie się w dniach od 5 do 8 września 2023r., do upływu maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia następnego po ostatnim dniu Wydarzenia.
2. 11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, przed podpisaniem Umowy oraz utrzymać przez cały okres realizacji Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, przy sumie gwarancyjnej minimum 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania Umowy. Szczegółowo wymagania dotyczące przedmiotowej polisy zostały określone w § 3 wzoru Umowy.
3. W kryterium Jakość Wykonawcy otrzymają punkty na podstawie dostarczonej Koncepcji zabudowy stoiska targowego, o której mowa w rozdziale X ust 1 SWZ. Ocenie będzie podlegała Koncepcja spełniająca minimalne wymagania, zgodnie z OPZ. Zamawiający powoła w celu przyznania punktów w tym kryterium Komisje oceniającą, składającą się z trzech osób. Członkowie ww. Komisji dokonają oceny Koncepcji, przyznając ilość punktów zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale XIX ust
1 pkt 2.1. i 2.2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.