eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego.Ogłoszenie z dnia 2023-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771863

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-736bf3d7-ff7e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116015/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240500

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ-2380/16/23/RK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 601951,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych (nieobjętych dyspozycją art. 50a ust.1 i art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.), ochrony mienia z uwagi na podjęcie przez policję czynności służbowych oraz holowanie pojazdów służbowych dla KPP Łódź - Wschód w Koluszkach, ul. 11 listopada 62F.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ, natomiast szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ – wzorze umowy.
3. Przewidywana ilość holowań (przewozów) oraz ilość dni/dób parkowania ujęta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ dotyczy okresu 36 miesięcy i stanowi podstawę do wyliczenia ceny oferty.;
4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 40% wartości brutto umowy.
5. Świadczenie usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie
z bieżącymi potrzebami jednostki zlecającej, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia w przedmiocie ilości usług określonych w załączniku nr 1 w przypadkach, gdyby odbiegała ona od faktycznych potrzeb jednostki zlecającej.
6. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.
7. Z uwagi na ewentualną możliwość korzystania z prac przeładunkowych i usług dodatkowych (np. praca dźwigu) wartość brutto umowy zostanie zwiększona o 20% kwoty brutto podanej w ofercie

4.5.3.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.5.5.) Wartość części: 156000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych (nieobjętych dyspozycją art. 50a ust.1 i art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.), ochrony mienia z uwagi na podjęcie przez policję czynności służbowych oraz holowanie pojazdów służbowych DLA KPP w Zgierzu, ul. Długa 58/60
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ, natomiast szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ – wzorze umowy.
3. Przewidywana ilość holowań (przewozów) oraz ilość dni/dób parkowania ujęta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ dotyczy okresu 36 miesięcy i stanowi podstawę do wyliczenia ceny oferty.;
4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 40% wartości brutto umowy.
5. Świadczenie usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie
z bieżącymi potrzebami jednostki zlecającej, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia w przedmiocie ilości usług określonych w załączniku nr 1 w przypadkach, gdyby odbiegała ona od faktycznych potrzeb jednostki zlecającej.
6. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.
7. Z uwagi na ewentualną możliwość korzystania z prac przeładunkowych i usług dodatkowych (np. praca dźwigu) wartość brutto umowy zostanie zwiększona o 20% kwoty brutto podanej w ofercie

4.5.3.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.5.5.) Wartość części: 399024,39 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179140,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 156000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MOTO-PLICH SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7732474385

7.3.4) Miejscowość: TOMASZÓW MAZOWIECKI

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 156000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 405000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 486000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RATOWNICTWO DROGOWE ADMAR S.C. A.GROBELSKI, M.KACZMAREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7322183949

7.3.4) Miejscowość: DĄBRÓWKA WIELKA

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 486000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.