eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-736bf3d7-ff7e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116015/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771863

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. W postępowaniu cała
komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową -
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij
wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej
2.Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty,dokumenty, oświadczenia, zapytania
do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem
platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
3. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl. Adres
url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej ( dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platforma zakupowa.pl, tj.: stały dostęp do
sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Osx
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platforma zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
sumarycznej wielkości 500 MB.
4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacje DoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB. podpis zaufany -
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawyurzedowe/chcezalatwicspraweprzezinternet/profilzaufanyipodpis-zaufany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję
Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00078806/01 z dnia 2023-02-02
2023-02-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112
w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla 2 jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego –FZ-2380/16/23/RK prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP), w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1.
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem
Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki
Policji w Łodzi;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych
danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy
przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity
Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/16/23/RK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych (nieobjętych dyspozycją art. 50a ust.1 i art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.), ochrony mienia z uwagi na podjęcie przez policję czynności służbowych oraz holowanie pojazdów służbowych dla KPP Łódź - Wschód w Koluszkach, ul. 11 listopada 62F.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ, natomiast szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ – wzorze umowy.
3. Przewidywana ilość holowań (przewozów) oraz ilość dni/dób parkowania ujęta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ dotyczy okresu 36 miesięcy i stanowi podstawę do wyliczenia ceny oferty.;
4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 40% wartości brutto umowy.
5. Świadczenie usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie
z bieżącymi potrzebami jednostki zlecającej, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia w przedmiocie ilości usług określonych w załączniku nr 1 w przypadkach, gdyby odbiegała ona od faktycznych potrzeb jednostki zlecającej.
6. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.
7. Z uwagi na ewentualną możliwość korzystania z prac przeładunkowych i usług dodatkowych (np. praca dźwigu) wartość brutto umowy zostanie zwiększona o 20% kwoty brutto podanej w ofercie

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja parkingu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaplecze parkingu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny prac dodatkowych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny pracy dźwigu (niezależnie od udźwigu)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych (nieobjętych dyspozycją art. 50a ust.1 i art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.), ochrony mienia z uwagi na podjęcie przez policję czynności służbowych oraz holowanie pojazdów służbowych DLA KPP w Zgierzu, ul. Długa 58/60
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ, natomiast szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ – wzorze umowy.
3. Przewidywana ilość holowań (przewozów) oraz ilość dni/dób parkowania ujęta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ dotyczy okresu 36 miesięcy i stanowi podstawę do wyliczenia ceny oferty.;
4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 40% wartości brutto umowy.
5. Świadczenie usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie
z bieżącymi potrzebami jednostki zlecającej, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia w przedmiocie ilości usług określonych w załączniku nr 1 w przypadkach, gdyby odbiegała ona od faktycznych potrzeb jednostki zlecającej.
6. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.
7. Z uwagi na ewentualną możliwość korzystania z prac przeładunkowych i usług dodatkowych (np. praca dźwigu) wartość brutto umowy zostanie zwiększona o 20% kwoty brutto podanej w ofercie

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja parkingu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaplecze parkingu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny prac dodatkowych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny pracy dźwigu (niezależnie od udźwigu)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, który posiada aktualne zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wydane na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 roku o
transporcie drogowym (Dz. U. 2022, poz. 209 z późn. zm.) lub odpowiadające mu ważne uprawnienia (licencja na
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, koncesja, certyfikat lub innego równoważnego dokumentu
potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym), które zostały wydane
wcześniej na podstawie obowiązujących przepisów.
UWAGA: Zamawiający wymaga aby aktualne zezwolenie posiadał Wykonawca składający ofertę w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 118 uPzp Wykonawca składając ofertę może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W związku z powyższym, w przypadku gdy Wykonawca
składający ofertę nie będzie posiadał w/w zezwolenia wówczas nie spełni warunku udziału w postępowaniu, a w
konsekwencji jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2b ustawy Pzp
W przypadku wyboru Wykonawcy, który powierzy podwykonawcy usługę holowania dla danego zadania Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy dla
wskazanego podwykonawcy przed zawarciem umowy lub zawarciem aneksu do umowy
2. warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą
dysponowali na potrzeby wykonania usługi:
a) parkingiem spełniającym wymagania techniczno-organizacyjne, które zostały określone w załączniku Nr 2 do SWZ –
Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 8.
b) minimum 2 pojazdami specjalnymi przystosowanymi do holowania/przewozu pojazdów, w tym przynajmniej 1 pojazdem
przystosowanym do holowania/przewozu pojazdów o DMC powyżej 3,5 t;
c) minimum 1 dźwigiem zapewniającym realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może dokonać weryfikacji informacji wskazanych w
przez wykonawcę w załączniku nr 7 do SWZ – Wykazie sprzętu i opisie parkingu poprzez oględziny parkingu oraz sprzętu
wskazanych w załączniku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wydane na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia
2021 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2022, poz. 209 z późn. zm.) lub odpowiadające mu ważne uprawnienia (licencja na
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, koncesja, certyfikat lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego
uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym), które zostały wydane wcześniej na podstawie
obowiązujących przepisów.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4 SWZ. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1. w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.1. oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp– wg załącznika nr 3 do SWZ.
1.2. /jeżeli dotyczy/ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wg załącznika nr 8 do SWZ.
1.3. /jeżeli dotyczy/ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 uPzp– wg załącznika
nr 5 do SWZ
2. w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
2.1. oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – wg załącznika nr 4 do SWZ
2.2. /jeżeli dotyczy/ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 uPzp– wg załącznika
nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00078806/01 z dnia 2023-02-02
2023-02-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, roboty
budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z opisem warunku w pkt. 10.2.4 SWZ.
4.W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:
- oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, o którym mowa w pkt. 11.1.1, 11.2.1. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w załączniku nr 10 do SWZ- wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/771863

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.