eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont toalet znajdujących się w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów PaństwowychOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont toalet znajdujących się w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowiecka 2d

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-517

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ikoscielniak@archiwa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.archiwa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont toalet znajdujących się w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3877e6fd-1ded-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036114/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont łazienek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-archiwa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-archiwa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA!
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, kontakt mailowy: ndap@archiwa.gov.pl lub telefoniczny: 22 56-54-600.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D; e-mail: iod@archiwa.gov.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy BDG-WO.261.13.2022.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu tj. przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.
6) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WO.261.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont toalet w budynku Zamawiającego przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont toalet na klatce A i B, znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w część II Specyfikacji warunków zamówienia część A, B, C.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. dysponują zdolnością do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

4. dysponują zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności.
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zdolnością techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie niniejszego zamówienia, tj.
w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda polegała remoncie łazienek, a wartość każdej
z nich wynosiła co najmniej 100.000,00 zł brutto.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, które spełniają następujące wymagania: 1 osoba posiadająca co najmniej dyplom technik budownictwa.


UWAGA:
W przypadku, gdy wartość została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego i spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2
do SWZ.
2. SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
(członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej, podmiot udostępniający zasoby).
3. SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
4. SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenie potwierdzające aktualność oświadczenia w przedmiocie podstaw do wykluczenia wskazanych art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 - 10 ustawy Pzp, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.1.4 SWZ. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ
2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.1.4. lit b) niniejszej SWZ. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej", przy czym „siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom
nie można zapobiec, występujące po zawarciu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
2) w uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to istotne z punktu widzenia efektów realizacji przedmiotu umowy;
3) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania w zakresie sposobu realizacji jakiegokolwiek części przedmiotu umowy;
4) w przypadku zmiany zasad płatności wynagrodzenia oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5) jeśli wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1
z uwzględnieniem, że zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy;
6) w wypadku pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub logistycznych w zakresie przedmiotu umowy możliwych do wdrożenia zamiennie
w stosunku do przewidzianych w umowie. Jako korzystne dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom określonym w SWZ, ale odznaczających się niższymi kosztami utrzymania, większą wydajnością lub użytecznością;
7) w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem: https://zamowienia-archiwa.ezamawiajacy.pl do dnia 6 września 2022 r. do godziny 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej stanu obecnego serwerowni. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na dzień 26 sierpnia 2021 o godzinie 12:30.
Wykonawcy zainteresowani dokonaniem wizji lokalnej winni stawić się w wyznaczonym terminie przed wejściem głównym do budynku przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie.
Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne, co oznacza, że zaniechanie przeprowadzenia wizji lokalnej nie będzie stanowiło podstawy odrzucenia oferty wykonawcy na w art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „ustawą sankcyjną”.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.