eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na sześciu salach rozprawOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na sześciu salach rozpraw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004313575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 64

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lodz.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na sześciu salach rozpraw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a3a4517-1e1c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00090104/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawę wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na sześciu salach rozpraw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.)
zapewnionych przez system Portal e-usług Smart PZP dostępny pod adresem
https://ezamowienia.ms.gov.pl/ zwany dalej Portalem/Systemem. Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
Portalu SMART PZP dostępnym pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning oraz w Specyfikacji Warunków
Zamówienia w dziale 11SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GXIII.262.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2 Zakres prac obejmuje:
a. Dostawę i montaż sprzętu wraz z wdrożeniem systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie związane z tym procedury);
b. dostawę materiałów niezbędnych do wykonania prac;
c. przekazanie dokumentacji technicznej;
d. świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu.
4.3 Instalacja i konfiguracja infrastruktury podpisu elektronicznego, w tym w szczególności:
a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych czytników kart na salach.
b. Instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego do kart mikroprocesorowych na salach rozpraw.
c. Instalacja i integracja komponentu do podpisu cyfrowego z Oprogramowaniem ReCourt na salach rozpraw.
d. Wykonanie testów akceptacyjnych.
4.4 Usługa wsparcia technicznego i serwis Systemu.
4.3.1. W ramach umowy Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu na warunkach opisanych w Załączniku nr 8 do SWZ.
4.3.2. Usługa serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu obejmuje w szczególności:
a. zapewnienie sprawnego, prawidłowego i wolnego od wad funkcjonowania Systemu w lokalizacji Zamawiającego;
b. usuwanie wszelkich wad, błędów, awarii i uszkodzeń Systemu oraz ich skutków w lokalizacji Zamawiającego;
c. udzielanie konsultacji oraz pomocy technicznej dla Systemu, świadczonych na rzecz Zamawiającego;
d. realizację modyfikacji oprogramowania Systemu na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości;
e. uaktualnianie środowiska Systemu, tzn. aktualizacji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu zgodnie z ogłaszanymi poprawkami producentów oprogramowania i urządzeń (sterowniki, systemy operacyjne, bazy danych);
f. oraz pozostałe czynności określone w zał. nr 1 do umowy.
4.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - DOŚWIADCZENIE: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była co najmniej jedna dostawa (zrealizowana na podstawie jednej umowy), polegająca na dostawie wraz z wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt o wartości umowy co najmniej 400 000,00 PLN brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi
nr rachunku: 85 1130 1017 0021 1001 4190 0004
z tytułem: wadium dostawa i wdrożenie systemu ReCourt lub nr sprawy GXIII.262.11.2022
Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 12 Wzoru umowy oraz art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.