eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polska Cerekiew › Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zakrzów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w formie "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zakrzów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w formie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLSKA CEREKIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Raciborska 4

1.5.2.) Miejscowość: Polska Cerekiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-260

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774801460

1.5.8.) Numer faksu: 774801489

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@polskacerekiew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polskacerekiew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zakrzów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w formie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-550953a9-1e1e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058065/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zakrzów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w formie "zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Niniejsze postępowanie jest
prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy ezamawiajacy.
4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym za pośrednictwem Platformy.
7. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały
opisano w rozdziale 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, tel.
77 4801460, e-mail: ug@polskacerekiew.pl;
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60, e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
postanowień art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi
jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zakrzów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w formie „zaprojektuj i wybuduj”, z uwzględnieniem jego podziału na dwa etapy:
1) etap 1., który obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi tego obiektu, dalej zwanego w treści jako: ,,Inwestycja’’, a także uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przekazanie praw autorskich.
2) etap 2., który obejmuje prace budowlane mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną budynku oraz niezbędnej infrastruktury. Zakończenie etapu 2. nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie etapu 1. obejmuje poniżej wskazany zakres szczegółowy tj.: wymienione opracowania i usługi:
1) projekt koncepcyjny wielobranżowy – 3 egz.,
2) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.,
3) projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz.,
4) projekt techniczny – 4 egz.,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 4 egz.,
6) przedmiary robót – 3 egz.,
7) kosztorysy inwestorskie – 3 egz.,
8) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, opinii, uzgodnień, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz decyzji w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego, dalej w treści jako „PFU” i przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów,
9) przekazanie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich,

3. Zamawiający określa formy opracowania dokumentacji technicznej:
1) papierowej w ilościach j.w.,
2) elektronicznej po (2 egz.) na nośniku elektronicznym CD lub DVD, pendrive lub przesłane drogą elektroniczną, w tym:
a) dokumentację projektową: wielobranżowy projekt koncepcyjny, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczny w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf),
c) STWiORB – w formacie (*.doc) oraz (*.pdf),
d) załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i drogą elektroniczną w formacie (*.pdf).
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego opracowania np.: plik o nazwie ‘projekt zagospodarowania terenu”, „projekt architektoniczno - budowlany”, „projekt techniczny”, itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj.: forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
5. Zamawiający, na potrzeby realizacji etapu 1. przedmiotu zamówienia, definiuje, że:
1) projekt koncepcyjny wielobranżowy, zwany dalej: ,,Koncepcją’’ – który obejmuje ogólną koncepcję architektoniczną, konstrukcyjną, ogólną koncepcję drogową, koncepcje wszystkich instalacji wewnętrznych, ogólną koncepcję przyłączy, podziemnej infrastruktury technicznej. Koncepcja musi zawierać rzuty, przekroje elewacje i część opisową, a także szacunkowe wyliczenie (oparte na wskaźnikach) kosztów realizacji zadania. Koncepcja musi być wykonana na podstawie PFU, zaleceń konserwatorskich oraz uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wszelkich innych uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych,
2) Projekt zagospodarowania terenu,
3) projekt architektoniczno-budowlany,
4) projekt techniczny,
które zostaną sporządzony z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z późn.zm.), z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454), z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454). Projekt techniczny powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego, zdefiniowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm), dalej w treści jako: ,,Prawo budowlane’’,
5) STWiORB, które zostaną sporządzone z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454),
6) przedmiary robót, które zostaną sporządzone z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454). Wykonawca uwzględni taki podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
7) kosztorysy inwestorskie, które zostaną sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, uwzględniające taki podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016r. poz. 1864). Należy je wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458).

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji etapu 2., którego przedmiotem jest wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wg następujących etapów:
1) etap 2.1 – prace przygotowawcze terenu inwestycji;
2) etap 2.2 – prace budowlane i instalacyjne w zakresie:
a) stanu zerowego,
b) stanu surowego,
c) instalacji i urządzeń wewnętrznych kanalizacyjnych i wodociągowych.
3) etap 2.3 – prace instalacyjne w zakresie:
a) instalacji i urządzeń wewnętrznego zaopatrzenia w ciepło,
b) instalacji wentylacyjnej,
c) instalacji elektro-energetycznych,
d) instalacji teletechnicznych i techniki informatycznej,
e) prace wykończeniowe zewnętrzne,
4) etap 2.4 – prace instalacyjne w zakresie:
- wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych,
5) etap 2.5 – zagospodarowanie i urządzenie terenu oraz prace porządkowe,
6) etap 2.6 – prace wykończeniowe wewnętrzne i wyposażenia obiektu,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

L.p. Nawa kryterium Waga
1. cena całkowita brutto 60 % = 60 pkt
2. okres gwarancji 40 % = 40 pkt

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolność techniczna lub zawodowa
1.1 Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej w technologii tradycyjnej (zgodnie definicją zawartą w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda z nich.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

1. 2. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, które spełniają następujące warunki:

1) do pełnienia funkcji projektanta głównego osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoba pełniąca w/w funkcję winna posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta w tej specjalności oraz wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję projektanta przy sporządzaniu projektów budowlanych i wykonawczych, obejmujących swoim zakresem budowę (Zamawiający nie uzna projektów remontów, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania) co najmniej 2 nowych budynków użyteczności publicznej lub usługowych (z pominięciem obiektów i powierzchni magazynowych, składów budowlanych, warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych itp.), w konstrukcji tradycyjnej murowanej o stropach żelbetowych i drewnianej konstrukcji dachu (nie dopuszcza się konstrukcji stalowej), każdy z nich o powierzchni użytkowej min. 300 m2;

2) do pełnienia funkcji kierownika budowy osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, t.j.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń. . Osoba pełniąca w/w funkcję winna posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tej specjalności oraz wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 nowych budynkach użyteczności publicznej.

3) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, t.j.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń. Osoba pełniąca w/w funkcję winna posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności;

4) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, t.j.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń. Osoba pełniąca w/w funkcję winna posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności;


Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł.

4. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający określa warunek w tym zakresie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego:
− oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia (jeśli dotyczy).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymóg złożenia wraz z ofertą przedmiotowych
środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.1 Do oferty należy złożyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ)

Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.1. 3).

5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego
oświadczenia na formularzu ofertowym);

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów (jeżeli dotyczy);

7) dokumenty przedmiotowe wskazane w pkt 10.1 SWZ. (jeżeli dotyczy);

11.2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 11.1.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

11.3 Zapisy pkt 11.1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.4 Zapisy pkt 11.1.3), 11.1.4) i 11.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Na podstawie Art. 97 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
14.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
14.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
14.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K- Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 46 8882 1016 2002 0000 2408 0003, przy czym jako data wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r. poz. 807, 1079).
14.5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
6.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
6.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
6.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp.
Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.