eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Stowarzyszenia Aglomeracja TarnowskaOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389647935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 884884726

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aglomeracja.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

REPREZENTOWANIE JEDONOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TARNOWA W REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK ZIT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b54ef82a-1d4a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu RPMP.13.03.00-12-0010/21 pn. „Przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl
W przypadku awarii technicznych skutkujących brakiem prawidłowego działania Platformy Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@aglomeracja.tarnow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy Pzp. lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, tel. 884 884 726, e mail; biuro@aglomeracja.tarnow.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez Stowarzyszenie za pośrednictwem adresu mailowego: od@aglomeracja.tarnow.pl
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-441 Poznań.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu podatkowym, rachunkowym, realizacji umowy i archiwizacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1.) zwana dalej „RODO”,
6. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
7. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z przepisów obowiązujących np. prawa podatkowego czy rachunkowego bądź umowy dofinansowania wynika obowiązek przechowywania danych osobowych w okresie dłuższym dane osobowe będą przechowywane w tym okresie,
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP, jak również nie może naruszać integralności protokołów oraz załączników do protokołu.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, które dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Przygotowanie i opracowanie strategii teryto-rialnej ZIT dla Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska (zwanej dalej Strategia ZIT SAT).

Strategia ZIT SAT powinna w szczególności zawierać:

· syntezę diagnozy obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: ZIT) wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych (sytuacja społeczna, gospodarcza, przestrzenna obejmująca zbiorcze zestawienia danych wraz z wnioskami z każdej sfery społeczno-gospodarczo-przestrzennej adekwatnie do obszarów wsparcia w ramach ZIT), potencjały rozwojowe wynikające z diagnozy, system powiązań;
· na podstawie wyników diagnozy – analizy SWOT powinny być określone cele strategii, które realizowane będą przez konkretne projekty;
· cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem podejścia zintegrowa-nego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu, powiązania z właściwym pro-gramem;
· listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wyboru oraz powiązania z in-nymi projektami;
· źródła finansowania;
· warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT SAT;
· opis procesu zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT SAT oraz sprawozdanie z jego konsultacji społecznych;
· propozycje monitoringu i ewaluacji Strategii ZIT SAT;
· streszczenie przeprowadzonej przez Wykonawcę procedury środowiskowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

73110000-6 - Usługi badawcze

98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby:

osoba/osoby realizująca/e zamówienie posiadała/y doświadczenie w opracowaniu min.1:
- dokumentu analitycznego dla jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bądź organizacji pozarządowych lub ich związków, lub
- strategii terytorialnej ZIT, bądź strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa, związku ponadlokalnego lub obszaru funkcjonalnego

o liczbie mieszkańców wynoszącej minimum 50 tys. osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunku udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności gdy będzie to uzasadnione wystąpieniem co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
- wystąpieniem obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy przyczyn, w szczególności: wprowadzeniem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, m.in. w jego strukturze organizacyjnej,
- zmianą terminów realizacji usługi, spowodowaną obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającą realizację zamówienia w pierwotnie określonym terminie,
- wystąpieniem okoliczności zaliczanych do siły wyższej, mających bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej umowy,
- zmianą regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. Przy czym zmiana ta musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
- otrzymaniem decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmianę zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe zobowiązania Zamawiającego lub postanowienia, do których realizacji Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp , jeżeli zachodzi przypadek o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Ewentualne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):
1) praca osób realizujących przedmiot zamówienia.

Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy (lecz nie dłużej niż do 30.11.2022 r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.