eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › Zakup paliw.Ogłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup paliw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365801094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretraiat@pcuwwielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-pcuw.powiat.wielun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3706ea9c-fbac-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321807874

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wielun.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321015825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 56A

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lowi@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielun.praca.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321793770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdwielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdwielun.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321072295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrzynno 13

1.5.2.) Miejscowość: Ostrówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-311

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsskrzynno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsskrzynno.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321805378

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Śląska 23

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wielun.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321209825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komorniki 30

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d_d@hot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.domdzieckakomorniki.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321025321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs1@zs1.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.wielun.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321033390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 12

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dlugosz.wielun@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dlugosz.wielun.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321014234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 54

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@kopernik.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.wielun.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321847804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 12

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs5wielun@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zss.szkolnastrona.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321846839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gromadzice 49

1.5.2.) Miejscowość: Czarnożyły

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gromadzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://soswgromadzice.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3706ea9c-fbac-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00308491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00181680/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliw.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237122

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCUW.261.07.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 776917,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw podzielony na dwie części zamówienia: część pierwsza zamówienia: zakup benzyny bezołowiowej o liczbie oktan nie mniejszej niż 95 i oleju napędowego do pojazdów, sprzętów oraz doraźnie do kanistrów o maksymalnej pojemności 20 litrów.
1) Benzyna bezołowiowa o liczbie oktan nie mniejszej niż 95 odpowiadająca wymaga-niom określonym normą PN-EN-228.
2) Olej napędowy odpowiada wymaganiom określonym normą PN-E-590.
3) Podane w punkcie 2 ilości są wartościami szacunkowymi. Rzeczywista ilość zaku-pionego paliwa może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu +/- 30%).
4) Dostawy paliwa będą realizowane na zasadzie bieżących tankowań pojazdów, sprzętów lub doraźnie do kanistrów o pojemności 20 litrów na stacji paliw Wyko-nawcy.
5) Wykonawca będzie prowadził rejestr tankowanego paliwa za dany miesiąc kalenda-rzowy. Każdorazowe tankowanie Wykonawca będzie wykazywał w rejestrze a Za-mawiający będzie je potwierdzał.
6) Wykonawca musi dysponować stacją paliw na terenie miasta Wielunia czynną co najmniej w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 16:00

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 621589,90 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw podzielony na dwie części zamówienia: część druga zamówienia: zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby grzewcze obiektów i podgrzanie ciepłej wody użytkowej i do podgrzewania emulsji w skrapiarkach i urządzeniu UR01.
1. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy: PN-C-96024:2011 dla gatunku L1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe:
1) wartość opałowa: min 42,6 MJ/kg;
2) gęstość w temp. 15ºC: 820-860 kg/m³,
3) lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC: max 6,000 mm²/s;
4) zawartość siarki: max 0,100 % (m/m);
5) pozostałość po spopieleniu: max 0,010 % (m/m);
6) zawartość wody: max 200 mg/kg;
7) całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych: nie większa niż 24 mg/kg;
8) temperatura płynięcia: max -20ºC;
9) temperatura zapłonu: min 56ºC;
10) barwa (wizualna) czerwona.
2. Ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależna od zapotrzebowania w sezonie grzewczym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia szacowanej ilości w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. ze względu na warunki pogodowe, itp.).
3. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw, a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń finansowych z tego tytułu od Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) dostarczyć na koszt własny olej opałowy do zbiorników kotłowni:
Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, pod numerem 13, 98-311 Ostró-wek
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7,
98-300 Wieluń,
wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 14:00, pojazdem trans-portowym wyposażonym w urządzenia niezbędne do bezproblemowego prze-pompowania oleju do zbiorników. Olej będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów nie-bezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
2) dostarczyć olej opałowy w partiach w terminie oraz ilości ustalonej telefonicz-nie lub drogą elektroniczną.
5) Realizacja dostaw, o których mowa wyżej winna nastąpić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia;
6) Realizowanie dostaw odbywać się będzie autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy. Wydruk musi zawierać informacje o ilości dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz jednocześnie ilości w temperaturze 15C. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze 15Celsjusza. Dostawy oleju odbierać będzie protokolarnie Komisja składająca się z upoważnionych pracowników Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.
7) Każdorazowa dostawa zostanie potwierdzona aktualnym świadectwem jakości producenta lub odpowiednim orzeczeniem laboratoryjnym przedstawiającym parametry dostarczonego oleju, potwierdzającym zgodność parametrów oleju opałowego z normą PN-C-96024:2011. Powyższy dokument jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dostawy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z dostawą oleju opałowego wymaganego świadectwa jakości producenta lub odpowiedniego orzeczenia laboratoryjnego potwierdzającego spełnienie wymagań jakościowych, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do odmowy odbioru dostarczonego oleju opałowego, aż do momentu dostarczenia ww. dokumentów przez Wykonawcę. Za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w związku z tymi okolicznościami, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8) W dniu odbioru oleju Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona wypełni i przekaże Wykonawcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).
9) Zamawiający informuje, iż dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego jako zużywający podmiot olejowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 334018,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 591079,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 591079,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMPAN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8322000168

7.3.3) Ulica: Fabryczna 7a

7.3.4) Miejscowość: Wieluń

7.3.5) Kod pocztowy: 98-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 591079,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2025-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 287500,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 301227,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 287500,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272304793

7.3.3) Ulica: Monice

7.3.4) Miejscowość: Monice

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 287500,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2025-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.