eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › Zakup paliw.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365801094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretraiat@pcuwwielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-pcuw.powiat.wielun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321807874

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wielun.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321015825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 56A

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lowi@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielun.praca.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321793770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdwielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdwielun.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321072295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrzynno 13

1.5.2.) Miejscowość: Ostrówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-311

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsskrzynno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsskrzynno.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321805378

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Śląska 23

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wielun.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321209825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komorniki 30

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d_d@hot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.domdzieckakomorniki.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321025321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs1@zs1.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.wielun.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321033390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 12

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dlugosz.wielun@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dlugosz.wielun.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321014234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 54

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@kopernik.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.wielun.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321847804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 12

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs5wielun@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zss.szkolnastrona.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321846839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gromadzice 49

1.5.2.) Miejscowość: Czarnożyły

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gromadzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://soswgromadzice.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamówienie publiczne.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3706ea9c-fbac-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00181680/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliw.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3706ea9c-fbac-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
2) poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@pcuwwielun.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-wpostepowaniu-3.2_20211016.pdf.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.
5. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.
6. Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
7 Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:
1) Administrator danych osobowych
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu, ul. Józefa Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń, tel. 43 843-80-59, email: sekretariat@pcuwwielun.pl
2) Inspektor ochrony danych
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres e-mail: slawek6808@op.pl
3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
4) Odbiorcy danych osobowych
Pani/a Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych oraz świadczącym usługi informatyczne. Dane będą też udostępniane podmiotom, które po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą stronami umów w celu ich podpisania. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.
7) Zakres przysługujących uprawnień
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
8) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.
10) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCUW.261.07.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw podzielony na dwie części zamówienia: część pierwsza zamówienia: zakup benzyny bezołowiowej o liczbie oktan nie mniejszej niż 95 i oleju napędowego do pojazdów, sprzętów oraz doraźnie do kanistrów o maksymalnej pojemności 20 litrów.
1) Benzyna bezołowiowa o liczbie oktan nie mniejszej niż 95 odpowiadająca wymaga-niom określonym normą PN-EN-228.
2) Olej napędowy odpowiada wymaganiom określonym normą PN-E-590.
3) Podane w punkcie 2 ilości są wartościami szacunkowymi. Rzeczywista ilość zaku-pionego paliwa może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu +/- 30%).
4) Dostawy paliwa będą realizowane na zasadzie bieżących tankowań pojazdów, sprzętów lub doraźnie do kanistrów o pojemności 20 litrów na stacji paliw Wyko-nawcy.
5) Wykonawca będzie prowadził rejestr tankowanego paliwa za dany miesiąc kalenda-rzowy. Każdorazowe tankowanie Wykonawca będzie wykazywał w rejestrze a Za-mawiający będzie je potwierdzał.
6) Wykonawca musi dysponować stacją paliw na terenie miasta Wielunia czynną co najmniej w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 16:00

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw podzielony na dwie części zamówienia: część druga zamówienia: zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby grzewcze obiektów i podgrzanie ciepłej wody użytkowej i do podgrzewania emulsji w skrapiarkach i urządzeniu UR01.
1. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy: PN-C-96024:2011 dla gatunku L1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe:
1) wartość opałowa: min 42,6 MJ/kg;
2) gęstość w temp. 15ºC: 820-860 kg/m³,
3) lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC: max 6,000 mm²/s;
4) zawartość siarki: max 0,100 % (m/m);
5) pozostałość po spopieleniu: max 0,010 % (m/m);
6) zawartość wody: max 200 mg/kg;
7) całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych: nie większa niż 24 mg/kg;
8) temperatura płynięcia: max -20ºC;
9) temperatura zapłonu: min 56ºC;
10) barwa (wizualna) czerwona.
2. Ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależna od zapotrzebowania w sezonie grzewczym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia szacowanej ilości w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. ze względu na warunki pogodowe, itp.).
3. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw, a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń finansowych z tego tytułu od Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) dostarczyć na koszt własny olej opałowy do zbiorników kotłowni:
Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, pod numerem 13, 98-311 Ostró-wek
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7,
98-300 Wieluń,
wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 14:00, pojazdem trans-portowym wyposażonym w urządzenia niezbędne do bezproblemowego prze-pompowania oleju do zbiorników. Olej będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów nie-bezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
2) dostarczyć olej opałowy w partiach w terminie oraz ilości ustalonej telefonicz-nie lub drogą elektroniczną.
5) Realizacja dostaw, o których mowa wyżej winna nastąpić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia;
6) Realizowanie dostaw odbywać się będzie autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy. Wydruk musi zawierać informacje o ilości dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz jednocześnie ilości w temperaturze 15C. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze 15Celsjusza. Dostawy oleju odbierać będzie protokolarnie Komisja składająca się z upoważnionych pracowników Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.
7) Każdorazowa dostawa zostanie potwierdzona aktualnym świadectwem jakości producenta lub odpowiednim orzeczeniem laboratoryjnym przedstawiającym parametry dostarczonego oleju, potwierdzającym zgodność parametrów oleju opałowego z normą PN-C-96024:2011. Powyższy dokument jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dostawy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z dostawą oleju opałowego wymaganego świadectwa jakości producenta lub odpowiedniego orzeczenia laboratoryjnego potwierdzającego spełnienie wymagań jakościowych, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do odmowy odbioru dostarczonego oleju opałowego, aż do momentu dostarczenia ww. dokumentów przez Wykonawcę. Za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w związku z tymi okolicznościami, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8) W dniu odbioru oleju Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona wypełni i przekaże Wykonawcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).
9) Zamawiający informuje, iż dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego jako zużywający podmiot olejowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeżeli wykaże, że posiada prawo do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi – część 1 i 2 zamówienia.
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował stacją paliw na terenie miasta Wielunia czynną co najmniej w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 16:00 – część 1 zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 20 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 20 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
c. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
d. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.