eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ŚlizówOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Ślizów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.zmyslona@sycow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sycow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128b17a0-febe-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Ślizów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-128b17a0-febe-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00308414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046514/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Ślizów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239936

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITI.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślizów na długości około 400 mb.
4. Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidziane zmiany.
Roboty drogowe będą realizowane na terenie miejscowości Ślizów w pasie drogi gminnej położonej na dz. nr 452, 179/1, 448, 183/1 obręb Ślizów oraz na dz. nr 423/2 obręb Ślizów.

Droga gminna posiada nawierzchnię gruntową o szer. około 3,50 m. z poboczami szer. około 0,50 m. Odwodnienie nawierzchni jezdni jest do istniejących rowów i na tereny pasa drogowego. Nawierzchnia na przewidzianym do przebudowy odcinku drogi jest znacznie zniekształcona z licznymi ubytkami.

5. Podstawowy zakres robót obejmuje:
1) Roboty ziemne.
2) Wykonanie konstrukcji podbudowy drogi.
3) Wykonanie nawierzchni jezdni
4) Wykonanie poboczy.
5) Wykonanie zjazdów.
6) Wymiana przepustu na włączeniu w drogę gminą nr 101768D.
7) Obsiew poboczy trawą.
8) Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu dla zadania.
9) Wdrożenie docelowej organizacji ruchu.
10) Wykonanie i montaż na trwałym wysięgniku 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 42,0 cm x 29,7 cm
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 597997,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 718767,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 597997,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250828975

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 597997,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.