eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachuOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Konin

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632401138

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001047044

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Kurów 1

1.11.4.) Miejscowość: Konin

1.11.5.) Kod pocztowy: 62-510

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.11.9.) Numer telefonu: 632430060

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@mosirkonin.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.mosirkonin.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a63c83d3-1e1a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035271/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie – etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/zapytania_email,96573,08bb98a772fbdd26468290510c52386f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,96573,08bb98a772fbdd26468290510c52386f.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona będzie
zgodnie z zasadami określonymi w Części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne
komunikacji elektronicznej.
Informacje dostępne są również na Platformie Przetargowej:
https://konin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Dodatkowo, w sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem
Platformy Przetargowej, Zamawiający dopuszcza komunikację
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zaopatrzenie@mosirkonin.pl (nie dotyczy to składania ofert wraz z oświadczeniami o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza postać elektroniczną
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części XVII. SWZ -Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „Rondo” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w
postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w Części VII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na dokumentację projektową

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) w zakresie doświadczenia - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał
zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie/modernizacji/przebudowie dachu lub budowie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby sportowe lub kulturalne (kategorii ZL I przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 300 osób)
oraz
- jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) polegającą na wykonaniu termomodernizacji dachu budynku/dachów budynków użyteczności publicznej na potrzeby sportowe, lub kulturalne, administracji publicznej, lub oświaty, lub szkolnictwa wyższego, lub nauki, lub opieki zdrowotnej lub biurowe o łącznej powierzchni dachu/nie więcej niż dwóch dachów nie mniejszej niż 1000 m2.
Ww. zadania mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.
2) w zakresie osób umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opracowania dokumentacji projektowej – zespół projektowy zawierający:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (w tym odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie:
a) co najmniej jedna osoba – Główny Projektant (koordynator zespołu projektowego) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który prawidłowo opracował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
- co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową na remont/modernizację/przebudowę dachu lub budowę budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby sportowe lub kulturalne (kategorii ZL I przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 300 osób)
oraz
- co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową (wykonaną w ramach jednej umowy) termomodernizacji dachu budynku/dachów budynków użyteczności publicznej na potrzeby sportowe, lub kulturalne, administracji publicznej, lub oświaty, lub szkolnictwa wyższego, lub nauki, lub opieki zdrowotnej lub biurowe o łącznej powierzchni dachu/nie więcej niż dwóch dachów nie mniejszej niż 1000 m2,
Ww. zadania mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.
b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który prawidłowo opracował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową na budowę budynku z elementami konstrukcyjnymi o rozpiętości min. 16 m lub remont/modernizację/przebudowę dachu o rozpiętości elementów konstrukcyjnych min. 16 m,
c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
UWAGA:
Za kompletną dokumentację projektową Zamawiający uzna dokumentację sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) lub z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2018 poz. 1935).
3) w zakresie osób umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (w tym odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie:
a) kierownik budowy posiadający od co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba,
b) kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
c) kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót/budowy w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierowników robót/budowy i członków zespołu projektowego.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz cenowy - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.
2) Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
3) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do SWZ.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (dla każdego podmiotu oddzielnie), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych.
5) Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie z art. 117 ust. 4 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne).
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

50 000,00 - określone w Części X SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV SWZ- Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - oferty wspólne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w §16 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,96573,08bb98a772fbdd26468290510c52386f.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.