eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachuOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Konin

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Koninie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019036

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.4.2.) Miejscowość: Konin

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 632401138

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371101

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00308330/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) w zakresie doświadczenia - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał
zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie/modernizacji/przebudowie dachu lub budowie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby sportowe lub kulturalne (kategorii ZL I przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 300 osób)
oraz
- jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) polegającą na wykonaniu termomodernizacji dachu budynku/dachów budynków użyteczności publicznej na potrzeby sportowe, lub kulturalne, administracji publicznej, lub oświaty, lub szkolnictwa wyższego, lub nauki, lub opieki zdrowotnej lub biurowe o łącznej powierzchni dachu/nie więcej niż dwóch dachów nie mniejszej niż 1000 m2.
Ww. zadania mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.
2) w zakresie osób umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opracowania dokumentacji projektowej – zespół projektowy zawierający:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (w tym odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie:
a) co najmniej jedna osoba – Główny Projektant (koordynator zespołu projektowego) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który prawidłowo opracował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
- co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową na remont/modernizację/przebudowę dachu lub budowę budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby sportowe lub kulturalne (kategorii ZL I przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 300 osób)
oraz
- co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową (wykonaną w ramach jednej umowy) termomodernizacji dachu budynku/dachów budynków użyteczności publicznej na potrzeby sportowe, lub kulturalne, administracji publicznej, lub oświaty, lub szkolnictwa wyższego, lub nauki, lub opieki zdrowotnej lub biurowe o łącznej powierzchni dachu/nie więcej niż dwóch dachów nie mniejszej niż 1000 m2,
Ww. zadania mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.
b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który prawidłowo opracował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową na budowę budynku z elementami konstrukcyjnymi o rozpiętości min. 16 m lub remont/modernizację/przebudowę dachu o rozpiętości elementów konstrukcyjnych min. 16 m,
c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
UWAGA:
Za kompletną dokumentację projektową Zamawiający uzna dokumentację sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) lub z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2018 poz. 1935).
3) w zakresie osób umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (w tym odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie:
a) kierownik budowy posiadający od co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba,
b) kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
c) kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót/budowy w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierowników robót/budowy i członków zespołu projektowego.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) w zakresie doświadczenia - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie/modernizacji/przebudowie dachu lub budowie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby sportowe lub kulturalne (kategorii ZL I przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób)
oraz
b) jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) polegającą na wykonaniu termomodernizacji dachu budynku/dachów budynków użyteczności publicznej na potrzeby sportowe, lub kulturalne, administracji publicznej, lub oświaty, lub szkolnictwa wyższego, lub nauki, lub opieki zdrowotnej lub biurowe o łącznej powierzchni dachu/nie więcej niż dwóch dachów nie mniejszej niż 1000 m2.
Ww. zadania mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.
2) w zakresie osób umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opracowania dokumentacji projektowej – zespół projektowy zawierający:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (w tym odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie:
a) co najmniej jedna osoba – Główny Projektant (koordynator zespołu projektowego) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który prawidłowo opracował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
- co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową na remont/modernizację/przebudowę dachu lub budowę budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby sportowe lub kulturalne (kategorii ZL I przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób),
oraz
- co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową (wykonaną w ramach jednej umowy) termomodernizacji dachu budynku/dachów budynków użyteczności publicznej na potrzeby sportowe, lub kulturalne, administracji publicznej, lub oświaty, lub szkolnictwa wyższego, lub nauki, lub opieki zdrowotnej lub biurowe o łącznej powierzchni dachu/nie więcej niż dwóch dachów nie mniejszej niż 1000 m2,
Ww. zadania mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.
b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który prawidłowo opracował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową na budowę budynku z konstrukcją dachu o rozpiętości min. 16 m lub remont/modernizację/przebudowę dachu z konstrukcją o rozpiętości min. 16 m,
c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
UWAGA:
Za kompletną dokumentację projektową Zamawiający uzna dokumentację sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) lub Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) lub z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2018 poz. 1935).
3) w zakresie osób umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (w tym odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie:
a) kierownik budowy posiadający od co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba,
b) kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
c) kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót/budowy w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierowników robót/budowy i członków zespołu projektowego.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-30 11:00

Po zmianie:
2022-10-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-30 11:30

Po zmianie:
2022-10-14 11:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.