eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płużnica › Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektów realizowanych przez Gminę Płużnica

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2021-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektów realizowanych przez Gminę Płużnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Płużnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płużnica, 60

1.5.2.) Miejscowość: Płużnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-214

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 687 52 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pluznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektów realizowanych przez Gminę Płużnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-897e98e8-3c78-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000260/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

1.2.9 Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Płuznica” oraz programu MALUCH+ 2021 „Utworzenie miejsc opieki w żłobku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego; program MALUCH + 2021 zadanie pn.: „Utworzenie miejsc opieki w żłobku”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255966/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.24.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 164650,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Płużnica” oraz programu MALUCH+ 2021 „Utworzenie miejsc opieki w żłobku”:
1 Szafa do zabudowy na pościel i materace - sala - zestaw 2
2 Szafa do zabudowy - zaplecze gospodarcze - szt. 2
3 Regał do zabudowy - zaplecze gospodarcze - szt. 1
4 Szafa zabudowa - gabinet - szt. 1
5 Regał mały - gabinet - szt. 1
6 Biurko z kontenerkiem - gabinet - szt. 1
7 Szafa zabudowa - biuro - szt. 2
8 Regał mały - biuro - szt. 3
9 Biurko z kontenerkiem - biuro - szt. 2
10Szafa zabudowa - pomieszczenie gospodarcze - szt. 2
11 Szafa - pomieszczenie socjalne - szt. 2
12 Zestaw mebli kuchennych - pomieszczenie socjalne - zestaw 1
2) Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Dostawa wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”:
1 Regał szatniowy dwustronny - szatnia - szt. 2
2 Regał szatniowy przyścienny - szatnia - szt. 4
3 Lustro - szatnia - szt. 2
4 Lustro - stołówka - szt. 3
5 Szafa - stłówka - szt. 1
6 Regał - stołówka - szt. 3
7 Stół - pomieszczenie socjalne - szt. 1
8 Zabudowa kuchenna - pomieszczenie socjalne - kpl. 1
9 Szafa - pomieszczenie socjalne - szt. 1
10 Biurko z kontenerkiem - biuro sekretariat - szt. 2
11 Szafa - biuro sekretariat - szt. 1
12 Szafka wisząca - biuro sekretariat - szt. 2
13 Komoda - biuro sekretariat - szt. 3
14 Regał - sala sensoryczna - szt. 1
15 Biurko z kontenerkiem - biuro nr 1 - szt. 2
16 Szafka wisząca - biuro nr 1 - szt. 2
17 Komoda - biuro nr 1 - szt. 2
18 Szafa - biuro nr 1 - szt. 1
19 Biurko dyrektora z kontenerkiem - biuro dyrekcji - szt. 1
20 Stół - biuro dyrekcji - szt. 1
21 Szafa - biuro dyrekcji - szt. 1
22 Komoda - biuro dyrekcji - szt. 3
23 Szafka wisząca - sala 6-latki - szt. 2
24 Komoda wisząca - sala 6-latki - szt. 1
25 Regał - sala 6-latki - szt. 3
26 Biurko z kontenerkiem - sala 6-latki - szt. 1
27 Stanowisko do laptopów - sala 6-latki - szt. 1
28 Lustro - sala 6-latki - szt. 2
29 Tablica magnetyczna i tablicowa - sala 6-latki - szt. 1
30 Regał - sala 5- latki - szt. 5
31 Komoda wisząca - sala 5- latki - szt. 2
32 Lustro - sala 5- latki - szt. 1
33 Biurko z kontenerkiem - sala 5- latki - szt. 1
34 Lustro -sala 4-latki - szt. 1
35 Komoda wisząca - sala 4-latki - szt. 1
36 Szafka wisząca - sala 4-latki - szt. 1
37 Regał - sala 4-latki - szt. 6
38 Biurko z kontenerkiem - sala 4-latki - szt. 1
39 Regał - sala 3-latki - szt. 5
40 Komoda wisząca - sala 3-latki - szt. 2
41 Lustro - sala 3-latki- szt. 1
42 Biurko z kontenerkiem - sala 3-latki - szt. 1
2) Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.5.) Wartość części: 152520 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119802 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119802 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119802 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9720781102

7.3.3) Ulica: Lubomira 29A

7.3.4) Miejscowość: Mrowino

7.3.5) Kod pocztowy: 62-090

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119802 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86347,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118384,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86347,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542928818

7.3.3) Ulica: Objazdowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-882

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86347,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.