eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Dostawa rozdrabniacza dwuwa這wego do z這mu stalowego i o這wiowegoOg這szenie z dnia 2021-12-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa rozdrabniacza dwuwa這wego do z這mu stalowego i o這wiowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Sie Badawcza ㄆkasiewicz – Instytut Metali Nie瞠laznych Oddzia w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Z這toryjska 89

1.5.2.) Miejscowo嗆: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-g這gowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imn.legnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.imn.legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Jednostak badawczo-rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa rozdrabniacza dwuwa這wego do z這mu stalowego i o這wiowego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8e48193d-58e4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00307843

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc odbywa si przy u篡ciu nast瘼uj帷ych 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej:
a) Platformy zakupowej OpenNexus do obs逝gi post瘼owa przetargowych, dost瘼nej pod adresem: https://platformazakupowa.pl;
b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@imn.legnica.pl
- z zastrze瞠niem, i oferta i o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, mog zosta przekazane wy陰cznie za pomoc powy窺zej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Ofert, sporz康za si i sk豉da, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej:
podpisem zaufanym lub,
podpisem osobistym lub,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczeg馧owy opis zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZDH/13/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa rozdrabniacza dwuwa這wego do z這mu stalowego i o這wiowego.
Parametry przedmiotu zam闚ienia:
• urz康zenie nowe lub u篡wane z maksymalnym przebiegiem 4000 mth,
• urz康zenie po regeneracji wa逝, no篡 i przek豉dni (w przypadku urz康zenia u篡wanego),
• wymiana no篡 musi odbywa si bez demonta簑 wa逝,
• regeneracja przek豉dni musi by potwierdzona dokumentem stwierdzaj帷ym wykonanie us逝gi regeneracji zgodnie z zaleceniami producenta oraz okre郵aj帷ym termin udzielonej gwarancji na wykonan regeneracj, ze wskazaniem podmiotu bezpo鈔ednio odpowiedzialnego (w przypadku urz康zenia u篡wanego),
• lej zasypowy rozdrabniacza musi by dostosowany do za豉dunku 豉dowark ko這w, o szeroko軼i 造磬i za豉dowczej 2,4 m i maksymalnej wysoko軼i za豉dunku 2,2 m.
• rozdrabniacz wyposa穎ny w ta鄉oci庵 wybieraj帷y rozdrobniony materia poza obrys maszyny,
• zasilanie elektryczne od 75 kW do 125 kW mocy,
• rozdrabniacz powinien by przystosowany do:
- rozdrabniania z這mu stalowego: puszki oraz beczki, pr皻y Ø16 mm, blachy gr. 3-4 mm w kawa趾ach, k徠owniki i p豉skowniki o grubo軼i 3-4 mm
- rozdrabniania z這mu o這wiu typu: z這m pokablowy o 鈔ednicy 6-8 cm (zanieczyszczony smo陰, jut, papierem, olejem) o maksymalnej d逝go軼i wi您ki 2,4 m, p造ty i kratki akumulatorowe zanieczyszczone elektrolitem o st篹eniu kwasu siarkowego ok. 30%,
- uzyskania oczekiwanej wydajno軼i rozdrabniania: min. 5 t/h dla z這mu stalowego i dla z這mu o這wiu.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42996100-5 - Rozdrabniarki

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-12-20 09:50

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: oferty nale篡 sk豉da na Platformie Zamawiaj帷ego OpenNexus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.