eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., wraz z usunięciem azbestu z elewacji".Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@womp.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.gorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wompgorzow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66d503b8-fe1f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062227/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest realizowane w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244841/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOMP.AE.334.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w ramach projektu pn: ,,Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, zapisami projektu umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia. W tym m.in:
a)
 demontaż zewnętrznych elementów ścian osłonowych typu BISTYP-4 wraz z płytami szklanymi typu ,,Marblit” oraz płytami warstwowymi PZ3/W (płyta azbestowo-cementowa z rama drewnianą oraz warstwa wełny),
 docieplenie ścian ,,S3” tzn. przyziemia budynku oraz ścian klatki schodowej i szybu dźwigu osobowego, ściany ,,S1” tzn. ściany wschodniej i zachodniej, ściany ,,S2” tzn. ściany północnej i południowej przy użyciu wełny mineralnej, wykończenie ścian: cienkowarstwowy, fasadowy tynk strukturalny - silikonowy, malowany farbami silikonowymi,
 docieplenie stropodachu przy użyciu wdmuchiwanej wełny mineralnej, docieplenie stropu nad przejściem przy użyciu wełny mineralnej,
 wymiana istniejącej stolarki okiennej PCV na nową stolarkę okienną,
 -montaż nawiewników okiennych higrosterowanych,
 -montaż wywiewników higrosterowanych,
 wymiana istniejącej stolarki drzwiowej PCV na nową stolarkę drzwiową,
 wymiana istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich na nowe,
 oczyszczanie i malowanie istniejących balustrad i krat z wymianą elementów uszkodzonych,
 wyremontowanie instalacji odgromowej (wymiana skorodowanych elementów instalacji),
 wymiana istniejących elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe,
 montaż sterowanych zdalne głowic termostatycznych wraz ze sterownikiem w ramach systemu monitorowania i zarządzania energią,
 wymiana istniejących opraw oświetlenia podstawowego na nowe energooszczędne,
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
b)
 demontaż istniejących jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji,
 montaż nowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,


c)
 modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła na nowy piec z układem kaskady 2 powietrznych pomp ciepła wraz z systemem automatyki i sterowania
d)
 remont schodów i strefy wejściowej (pochylnia, zejście do piwnicy, podest przed wejściem, zejście do przyziemia)
 wymiana parapetów wewnętrznych,
 audyt energetyczny powykonawczy,

Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania został określony w opisie zamówienia, SWZ, dokumentacji projektowej, kosztorysie, przedmiarze specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262660-5 - Usuwanie azbestu

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.