eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651428076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park 2

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.przeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.przeworsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecafd9bc-f330-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051225/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont oficyny pałacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej, etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222250/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RP.2711.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Prace przy budynku oficyny pałacowej obejmą pełną konserwację techniczną i estetyczną elewacji na ścianie południowej. W zakres prac wchodzi usunięcie mocno zdegradowanych i zasolonych tynków. Odczyszczenie mechaniczne i zmycie zabrudzeń elewacji. Odgrzybienie ścian ceglanych metodą smarowania. Wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających do wysokości 30 cm ponad poziomem gruntu jako izolacja pionowa, tynków podkładowych, a następnie tynków renowacyjnych. Całość elewacji należy pokryć tynkiem typu szlam uzdrawiający. Następnie elewację należy zagruntować i pomalować na kolor, który zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej która odbędzie się przed rozpoczęciem prac. Ponadto należy wymienić stolarkę okienną na wzór dwóch już zamontowanych okien w ścianie południowej, wykonać obróbki murarskie przy oknach oraz zamontować parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Należy także wykonać naprawę rur spustowych i zamontować czyszczaki do tych rur.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zakres wykonywanych robót jest węższy niż ujęty w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i obejmuje prace określone w załączonym przedmiarze robót.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zabytkowy charakter obiektu), zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SWZ.

Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 244/6. Działka ta znajduje się na obszarze Zespołu Pałacowo – Parkowego w Przeworsku. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr rej.: A-36 z 23.08.2001. Swoją południowo-zachodnią granicą przylega do drogi krajowej, ul. Krakowskiej, zachodnią i północno-zachodnią granicą do drogi wewnętrznej.

Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące budynku
- Powierzchnia całkowita budynku aktualna - 344,73 m²
- Kubatura aktualna - 2596,42 m³
- Kubatura po przebudowie - 2596,42 m³
- Ilość kondygnacji budynku - 4
- Wysokość budynku do kalenicy - 9,57 m

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający przeanalizował przedmiot zamówienia pod kątem podziału na części. Zamawiający stwierdził, iż zamówienie nie powinno zostać podzielone na części ze względów technicznych oraz organizacyjnych. Podział zadania na części z pewnością podniósłby wartość kosztów inwestycji. Wykonanie zadania dotyczy jednego obiektu, a więc przedmiot zamówienia stanowi integralną całość. Opóźnienia w realizacji jednych prac uniemożliwiałyby realizację innych, kolejnych. Tak więc większa ilość wykonawców na budowie spowodowałaby, że wykonywanie prac budowlanych byłoby chaotyczne i realizowane z niepotrzebnymi przestojami, co wpłynęłoby na terminową realizację umów i rozliczenie dofinansowania. Skoordynowanie prac różnych wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu zrealizowaniu całości zamówienia.

W ramach przedmiotowego zadania nad właściwą jego realizacją na zlecenie zamawiającego wykonywany będzie nadzór inwestorski oraz nadzór konserwatorski. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy przy realizacji zadania z poszczególnymi specjalistami wykonującymi powierzone funkcje.

1. Szczegółowy zakres robót określa:
1) Dokumentacja projektowa (projekty budowlano – wykonawcze),
2) Przedmiar robót,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
2. Ze względu na okoliczność, iż dokumentacja techniczna dla powyższej inwestycji była wykonywana w 2011 i na przedmiotową dokumentację wydane zostały odpowiednie decyzje - zostały w niej użyte nazwy proponowanych do zastosowania materiałów.

Zamawiający wskazuje Wykonawcom aby jako podstawę wyceny wartości zadania użyć materiały o parametrach określonych w Przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które należy uznać za parametry równoważności.

3. Określone w dokumentacji projektowej, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego.
W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy wskazać w ofercie, niezależnie od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

4. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja techniczne, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dlatego Zamawiający zaleca przy dokonaniu wyceny oferty dokładną weryfikację tych dokumentów.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i obowiązującymi warunkami technicznymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189098,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 189098,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189098,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Piątek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 794 173 41 75

7.3.4) Miejscowość: Mirocin 379

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189098,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.