eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I.Ogłoszenie z dnia 2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651428076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park 2

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.przeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.przeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecafd9bc-f330-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051225/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont oficyny pałacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej, etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumprzeworsk.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy
Przetargowej:
1) Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
c) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
d) włączona obsługa JavaScript
e) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
f) zainstalowany Acrobat Reader
g) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
Specyfikacja połączenia - do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie
danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet.
Rekomendowane formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,
application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png,
application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff,
image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip,
application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad,
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad,
image/vnd.dwg, drawing/dwg
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania
opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w
wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym
na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu
w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Remont oficyny płacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, etap I”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RP.2711.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Prace przy budynku oficyny pałacowej obejmą pełną konserwację techniczną i estetyczną elewacji na ścianie południowej. W zakres prac wchodzi usunięcie mocno zdegradowanych i zasolonych tynków. Odczyszczenie mechaniczne i zmycie zabrudzeń elewacji. Odgrzybienie ścian ceglanych metodą smarowania. Wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających do wysokości 30 cm ponad poziomem gruntu jako izolacja pionowa, tynków podkładowych, a następnie tynków renowacyjnych. Całość elewacji należy pokryć tynkiem typu szlam uzdrawiający. Następnie elewację należy zagruntować i pomalować na kolor, który zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej która odbędzie się przed rozpoczęciem prac. Ponadto należy wymienić stolarkę okienną na wzór dwóch już zamontowanych okien w ścianie południowej, wykonać obróbki murarskie przy oknach oraz zamontować parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Należy także wykonać naprawę rur spustowych i zamontować czyszczaki do tych rur.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zakres wykonywanych robót jest węższy niż ujęty w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i obejmuje prace określone w załączonym przedmiarze robót.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zabytkowy charakter obiektu), zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SWZ.

Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 244/6. Działka ta znajduje się na obszarze Zespołu Pałacowo – Parkowego w Przeworsku. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr rej.: A-36 z 23.08.2001. Swoją południowo-zachodnią granicą przylega do drogi krajowej, ul. Krakowskiej, zachodnią i północno-zachodnią granicą do drogi wewnętrznej.

Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące budynku
- Powierzchnia całkowita budynku aktualna - 344,73 m²
- Kubatura aktualna - 2596,42 m³
- Kubatura po przebudowie - 2596,42 m³
- Ilość kondygnacji budynku - 4
- Wysokość budynku do kalenicy - 9,57 m

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający przeanalizował przedmiot zamówienia pod kątem podziału na części. Zamawiający stwierdził, iż zamówienie nie powinno zostać podzielone na części ze względów technicznych oraz organizacyjnych. Podział zadania na części z pewnością podniósłby wartość kosztów inwestycji. Wykonanie zadania dotyczy jednego obiektu, a więc przedmiot zamówienia stanowi integralną całość. Opóźnienia w realizacji jednych prac uniemożliwiałyby realizację innych, kolejnych. Tak więc większa ilość wykonawców na budowie spowodowałaby, że wykonywanie prac budowlanych byłoby chaotyczne i realizowane z niepotrzebnymi przestojami, co wpłynęłoby na terminową realizację umów i rozliczenie dofinansowania. Skoordynowanie prac różnych wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu zrealizowaniu całości zamówienia.

W ramach przedmiotowego zadania nad właściwą jego realizacją na zlecenie zamawiającego wykonywany będzie nadzór inwestorski oraz nadzór konserwatorski. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy przy realizacji zadania z poszczególnymi specjalistami wykonującymi powierzone funkcje.

1. Szczegółowy zakres robót określa:
1) Dokumentacja projektowa (projekty budowlano – wykonawcze),
2) Przedmiar robót,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
2. Ze względu na okoliczność, iż dokumentacja techniczna dla powyższej inwestycji była wykonywana w 2011 i na przedmiotową dokumentację wydane zostały odpowiednie decyzje - zostały w niej użyte nazwy proponowanych do zastosowania materiałów.

Zamawiający wskazuje Wykonawcom aby jako podstawę wyceny wartości zadania użyć materiały o parametrach określonych w Przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które należy uznać za parametry równoważności.

3. Określone w dokumentacji projektowej, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego.
W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy wskazać w ofercie, niezależnie od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

4. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja techniczne, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dlatego Zamawiający zaleca przy dokonaniu wyceny oferty dokładną weryfikację tych dokumentów.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i obowiązującymi warunkami technicznymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
150 000,00 zł
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:
150 000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub modernizację i/lub remont obiektu będącego przedmiotem ochrony konserwatorskiej o jednostkowej wartości roboty nie mniejszej niż 100 000 zł, każda.

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wg załącznika nr 4 do swz).

Wykonawca wskaże także osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
- osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, - osoba ta posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.). Osoba ta posiada również doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami na co najmniej /1/ jednym obiekcie zabytkowym o wartości robót nie mniejszej niż 150 000 zł; (wg załącznika nr 12 do swz).
Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające inne ważne uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 220).
Wskazane wyżej osoby mogą posługiwać się równoważnymi uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE lub EOG.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu wg załącznika nr 11 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W związku z tym, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. a);
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. b);

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4) SWZ (wg załącznika nr 4 do swz);

4) wykazu osób zgodnie z warunkiem zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. ETAP SKŁADANIA OFERT - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- Formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do swz.
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (art. 108 ust. 1 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do swz), stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.


W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg załącznika nr 5 do swz), (jeśli dotyczy tj. w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - (wg załącznika nr 6 do swz), (jeśli dotyczy tj. w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 3 do swz),
(jeśli dotyczy tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1 swz składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie.

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
6. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
9. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art.455 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach, określonych w § 14 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z następujących względów -
Zamawiający przeanalizował przedmiot zamówienia pod kątem podziału na części. Zamawiający stwierdził, iż zamówienie nie powinno zostać podzielone na części ze względów technicznych oraz organizacyjnych. Podział zadania na części z pewnością podniósłby wartość kosztów inwestycji. Wykonanie zadania dotyczy jednego obiektu, a więc przedmiot zamówienia stanowi integralną całość. Wszystkie prace są ze sobą technologicznie powiązane i zależne jedne od drugich. Opóźnienia w realizacji jednych prac uniemożliwiałyby realizację innych, kolejnych. Tak więc większa ilość wykonawców na budowie spowodowałaby, że wykonywanie prac budowlanych byłoby chaotyczne i realizowane z niepotrzebnymi przestojami, co wpłynęłoby na terminową realizację umów i rozliczenie dofinansowania. Skoordynowanie prac różnych wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu zrealizowaniu całości zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

Link do postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/zapytania_email,90529,655ae9c1b6ac0c4fc7769b145f98e39f.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.