eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długołęka › Remont ul. Liliowej (dz. nr ew. 195/11) wraz z budową oświetlenia w m. Długołęka, gm. DługołękaOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ul. Liliowej (dz. nr ew. 195/11) wraz z budową oświetlenia w m. Długołęka, gm. Długołęka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6dc0d48-feda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ul. Liliowej (dz. nr ew. 195/11) wraz z budową oświetlenia w m. Długołęka, gm. Długołęka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6dc0d48-feda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019252/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Remont ul. Liliowej w m. Długołęka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239664

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.35.2023.AW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ul. Liliowej (dz. nr ew. 195/11) wraz z budową oświetlenia w m. Długołęka w zakresie:
1) branży drogowej:
a) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych;
b) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i poboczy;
c) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
d) wykonanie poboczy z kruszywa;
e) regulacja pionowa naziemnej armatury sieci podziemnych;
f) humusowanie i obsianie trawą;
g) wycinka drzew.
2) budowa oświetlenia drogowego:
a) roboty ziemne,
b) układanie rur osłonowych oraz kabli,
c) montaż słupów i opraw oświetleniowych,
d) roboty towarzyszące, badania i pomiary,
3) organizacji ruchu czasowej i docelowej:
a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
b) wykonanie, utrzymanie i konserwacja czasowej organizacji ruchu na czas budowy w całym niezbędnym zakresie,
c) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz wyniesieniem w terenie.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz:
1) dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SWZ),
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 9 do SWZ)
3) Przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SWZ).
Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) sporządzonej przez: DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający po zbadaniu ofert stwierdził, iż wszystkie oferty złożone w niniejszym postępowaniu podlegają odrzuceniu.
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 381300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587152,52 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.