eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY OBLĘGORSKIEJ/CHŁODNEJ/WIDOK"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY OBLĘGORSKIEJ/CHŁODNEJ/WIDOK"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Widzewskie TBS Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Widzewskie TBS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471691321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 150/152

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-230

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wtbs@wtbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY OBLĘGORSKIEJ/CHŁODNEJ/WIDOK"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59cb4717-1d65-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji określił w pkt. 11 i 19 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀁􀀁􀀁􀀁 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź
􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź jest Pani Katarzyna Chmielnicka, kontakt: adres email Katarzyna.chmielnicka@wtbs.pl
􀀁Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W ŁODZI PRZY ULICY OBLĘGORSKIEJ/CHŁODNEJ/WIDOK NA DZIAŁKACH O NR EWID. 6/2, 6/5 I 124/1 W OBRĘBIE B-54.” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
􀀁 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀁 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀁w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀁posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.13 lub art.14 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 06/DA/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych oraz infrastruktury technicznej wraz budową zjazdów, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy
ulicy Oblęgorskiej/ Chłodnej/ Widok na działkach o nr ewid. 6/2, 6/5 i 124/1 w obrębie B-54.
3.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń,
decyzji oraz innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami budowę dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych oraz infrastruktury technicznej wraz budową zjazdów, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy
ulicy Oblęgorskiej/ Chłodnej/ Widok na działkach o nr ewid. 6/2, 6/5 i 124/1 w obrębie B-54 wraz z uzyskaniem decyzji o
ostatecznym pozwoleniu na budowę.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
co najmniej trzy (3) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego lub zamieszkania
zbiorowego (np. hostele, hotele, akademiki itp.) lub budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(jeśli taka występowała), o wartości minimum 100 000,00 zł netto każda.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający
przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o dane NBP z dnia ogłoszenia postępowania.
Do każdej usługi należy załączyć dowody należytego wykonania usług (załącznik nr 9 do SWZ)
Warunek określony w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie), powinien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia
mogą spełniać je łącznie.
b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. :
• projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w
specjalności architektonicznej (zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane j.t. Dz.U. z 2019.1186) – min. 1 osobą, która
posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania
zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 100.000,00
PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy budynków wielorodzinnych na stanowisku: głównego
projektanta,
• jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej (zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane j.t. Dz.U. z 2019.1186)
Uwagi:
• Wynagrodzenie wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia należy uwzględnić w całkowitym wynagrodzeniu
.
• Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019.1186) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
upoważniające odpowiednio do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
• W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020.220).
• W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
• Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które
posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego
były wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności.
2. Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
Wykaz usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, - zgodny co do treści z załącznikiem nr 8 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zgodny co do treści z załącznikiem nr 4 do
SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł)
15.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
15.3. W pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w: BGK oddział w Łodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307 z
zaznaczeniem: „Wadium – 06/DA/22”.
15.4. W gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, a także poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572 nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) na okres związania ofertą.
15.5. Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem Platformy zakupowej, Zamawiający
wymaga złożenia oryginału dokumentu w postaci elektronicznej.
15.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
15.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
15.8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
15.9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej
wysokości lub dopuszczonej formie lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
15.10. W przypadku gdy wniesione wadium nie zabezpiecza oferty we wszystkich złożonych częściach i jednocześnie
niemożliwe jest na podstawie dowodu wniesienia wadium określenie, których części wniesione wadium dotyczy
Zamawiający odrzuci ofertę w całości.
15.11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały
określone w punkcie 7 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia w postaci etapowych płatności. Zasady
opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający określił w par.14
Projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. OGÓLNOUNIJNY ZAKAZ UDZIAŁU ROSYJSKICH WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH i zasady
wykluczeń zostały opisane w pkt. 7.53 SWZ
2. W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy obowiązani są złożyć:
2.1. Ofertę na którą składają się:
a) Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
b) Aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zgodnie z punktem 19.8 SWZ.
c) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ.
17.1.4. Oświadczenie podwykonawcy w trybie w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna).
f) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.14 SWZ tj. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.