eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we WłodawieOgłoszenie z dnia 2021-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110200194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 60

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 57 25 513

1.5.8.) Numer faksu: 82 57 25 513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpwlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00971cf5-4c3a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002400/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279854/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.371.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 332400 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny bezołowiowej 95-oktanowej (Pb 95), olej napędowy (ON),w szacunkowej ilości:
1) Benzyna bezołowiowa 95 - 5 000 litrów;
2) Olej napędowy - 55 000 litrów.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach, w szczególności:
a. dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) PN-EN 228: Paliwa dla pojazdów silnikowych – „Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań”,
b. dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590 Paliwa do pojazdów silnikowych – „Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680z późn. zm) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

3. Ilości paliw podane w pkt. 2 są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste ilości pobranych paliw.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówionych ilości paliw w zależności od potrzeb.
5. Wykonawca w ramach umowy zapewni upust na materiały eksploatacyjne bezpośrednio związane z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów i sprzętu (oleje silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe, płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki itp.) w wysokości odpowiadającej co najmniej upustowi na przedmiot umowy.
6. Maksymalna odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego - 3 km.
7. Stacja czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.
8. Warunki dostawy:
a) Pojazdy i sprzęt Zamawiającego będą tankowane na stacji paliw. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie bezgotówkowo, na każde żądanie Zamawiającego.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości dostarczonych paliw ustalone w oparciu o ceny jednostkowe paliw obowiązujące na stacji paliw w dniu dostawy na podstawie otrzymanych faktur VAT z uwzględnieniem rabatu.
c) Faktury VAT za faktycznie pobrane paliwo wystawiane będą na koniec każdego miesiąca.
d) Podstawą do wystawienia faktury będzie wykaz pobranych materiałów prowadzony przez Wykonawcę, który powinien zawierać następujące informacje:
 datę pobrania;
 imię i nazwisko osoby pobierającej;
 numer rejestracyjny pojazdu;
 rodzaj pobranego paliwa lub materiałów eksploatacyjnych;
 własnoręczny podpis osoby odbierającej;
9. Zamawiający przedłoży Wykonawcy:
a) Wykaz pojazdów i sprzętu, do którego będzie tankowane paliwo z określeniem marki i numeru rejestracyjnego;
b) Imienny wykaz osób uprawnionych do pobierania paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 348700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 348700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 348700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DeKal Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 714-17-74-227

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 20

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 348700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.