eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we WłodawieOgłoszenie z dnia 2021-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110200194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 60

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 57 25 513

1.5.8.) Numer faksu: 82 57 25 513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpwlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00971cf5-4c3a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002400/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej pod adresem: sekretariat@zdpwlodawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@zdpwlodawa.pl

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy P.371.1.2021.

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdpwlodawa.pl (nie dotyczy składania ofert).

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dz. U. z 2020 poz. 2415).

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, adres: ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa, kontakt: tel.: 82 57 25 513,e-mail: sekretariat@zdpwlodawa.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy PZP.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.371.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 332400 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny bezołowiowej 95-oktanowej (Pb 95), olej napędowy (ON),w szacunkowej ilości:
1) Benzyna bezołowiowa 95 - 5 000 litrów;
2) Olej napędowy - 55 000 litrów.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach, w szczególności:
a. dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) PN-EN 228: Paliwa dla pojazdów silnikowych – „Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań”,
b. dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590 Paliwa do pojazdów silnikowych – „Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680z późn. zm) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

3. Ilości paliw podane w pkt. 2 są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste ilości pobranych paliw.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówionych ilości paliw w zależności od potrzeb.
5. Wykonawca w ramach umowy zapewni upust na materiały eksploatacyjne bezpośrednio związane z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów i sprzętu (oleje silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe, płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki itp.) w wysokości odpowiadającej co najmniej upustowi na przedmiot umowy.
6. Maksymalna odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego - 3 km.
7. Stacja czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.
8. Warunki dostawy:
a) Pojazdy i sprzęt Zamawiającego będą tankowane na stacji paliw. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie bezgotówkowo, na każde żądanie Zamawiającego.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości dostarczonych paliw ustalone w oparciu o ceny jednostkowe paliw obowiązujące na stacji paliw w dniu dostawy na podstawie otrzymanych faktur VAT z uwzględnieniem rabatu.
c) Faktury VAT za faktycznie pobrane paliwo wystawiane będą na koniec każdego miesiąca.
d) Podstawą do wystawienia faktury będzie wykaz pobranych materiałów prowadzony przez Wykonawcę, który powinien zawierać następujące informacje:
 datę pobrania;
 imię i nazwisko osoby pobierającej;
 numer rejestracyjny pojazdu;
 rodzaj pobranego paliwa lub materiałów eksploatacyjnych;
 własnoręczny podpis osoby odbierającej;
9. Zamawiający przedłoży Wykonawcy:
a) Wykaz pojazdów i sprzętu, do którego będzie tankowane paliwo z określeniem marki i numeru rejestracyjnego;
b) Imienny wykaz osób uprawnionych do pobierania paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1 Cena (C) - znaczenie kryterium 60%
2 Upust cenowy (U) - znaczenie kryterium 40 %

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%= 1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C n
C= ----------------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C-ilość punktów za kryterium cena,
Cn- najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb- cena oferty badanej.

W kryterium „Cena” , oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. Kryterium „Upust cenowy” będzie rozpatrywane w następujący sposób:
U n
U= ----------------- x 60 pkt
Ub
gdzie,
U-ilość punktów za kryterium upust cenowy,
Un- wysokość upustu w ofercie ocenianej,
Ub- wysokość najwyższego oferowanego upustu.

5. Upust cenowy, oznacza stały opust, od każdego litra zakupionego po dziennej cenie sprzedaży paliwa, zaoferowany przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy. Opust należy wskazać procentowo. Upust będzie dotyczył każdego rodzaju paliwa.

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + U
Gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
U-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Upust cenowy”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem ważnej decyzji o udzieleniu koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 755).


1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, środka dowodowego aktualnego na dzień złożenia, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postepowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada: aktualna koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 716 ze zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

c) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1, wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ.

d) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

e) Wykaz cen na stacji paliwowej Wykonawcy z miesiąca października 2021 roku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zmówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w niżej wymienionym zakresie:
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania usługi (np. klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią,
b) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT; a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być dokonane na wniosek : zamawiającego, wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany, uzasadnienie zmiany oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

4. Wskazane powyżej zmiany ( za wyjątkiem pkt 1b) mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.